ЕЛЕКТРОННІ ВІДХОДИ: ГАЛЬМІВНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ

  • І. В. ЄМЧЕНКО
Ключові слова: електронні відходи, електронний продукт, безпечність, поводження з відходами, розширена відповідальність виробника, циркулярна економіка

Анотація

Метою статті було визначити поняття «електронні відходи», проаналізувати сучасний стан їх утилізації, визначити причини недієвості механізмів управління електронними відходами і порівняння цієї ситуації із ситуацією у різних державах світу, зокрема ЄС. У роботі показана ситуація з електронними відходами в Україні та відмінності від аналогічної ситуації розвинутих країн. Розглянута сфера застосування Директиви ЄС про відходи електричного та електронного обладнання. Названа проблема перероблення та утилізації електронних продуктів в Україні на сучасному етапі, зокрема низький рівень розуміння пріоритетів збереження довкілля та переваг сталого розвитку, недосконалість системи екологічної освіти та просвіти. Розкрито суть перероблення електронних відходів як важливого джерела вторинної сировини у парадигмі циркулярної економіки. Показано, що значні обсяги накопичених в Україні відходів та відсутність ефективних заходів з їх запобігання, утворенню, перероблення, утилізацію, знешкодження та безпечне видалення, поглиблюють екологічну кризу і стають гальмівним чинником сталого розвитку. Названі об’єкти негативного впливу електронних відходів на навколишнє середовище та чинники скорочення життєвого циклу електронних товарів. Зроблені висновки про вектори розвитку системи управління електронними відходами до 2050 року за двома напрямами: пошук шляхів запобігання впливу на навколишнє середовище, здоров’я громадян та переробка цінних металів. Ще одним напрямом розвитку є закріплення ніші відновленої електроніки в Україні.

Посилання

1. Дзеркало тижня. 10 листопада, 2023 р. Обсяги продажів техніки й електроніки в Україні зросли на 17% в порівнянні з 2022 роком: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: (https://zn.ua/ukr/novosti-kompaniy/obsjahi-prodazhivtekhniki-j-elektroniki-v-ukrajini-zrosli-na-17-v-porivnjanni-z-2022-rokom (дата звернення : 14.01.2024). – Назва з екрана.
2. Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року: Закон України від 28 лютого 2019 р. № 2697-VIII: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2697-19. (дата звернення: 21.01.2024). – Назва з екрана.
3. Закон України від 20 червня 2022 року № 2320-IX «Про управління відходами». [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2320-20#Text (дата звернення: 21.01.2024). – Назва з екрана.
4. Перспективні світові наукові та технологічні напрями досліджень у сфері «Відходи»: монографія [Електронний ресурс] / Т. Кваша, О. Паладченко, І. Молчанова. – К. : УкрІНТЕІ, 2020. – 103 с. DOI: 10.35668/978-966-479-113-4
5. Варфоломєєв М. О., Чуріканова О. Ю. Циркулярна економіка як невід’ємний шлях українського майбутнього в аспекті глобалізації. Ефективна економіка. 2020. № 5. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7929 (дата звернення: 22.01.2024). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.5.200
6. Горбаль Н.І. Впровадження циркулярної економіки на основі європейського досвіду”, Львів, 2021 – Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення та проблеми розвитку – с. 281
7. В. Форті, К.П. Балде, Р. Кюр, Г. Бель: Глобальний моніторинг електронних відходів, 2020 рік: обсяги, потоки і потенціал циркуляційної економіки. Програма SCYCLE під егідою УООН)/ЮНІТАР, Міждународний союз електрозв’язку (МСЕ) і Міжнародна асоціація з твердих відходів (МАТО). Бонн/Женева/Ротердам.
8. Розпорядження Кабінету Міністрів України від 08 листопада 2017 р. № 820-р. «Про схвалення національної стратегії управління відходами в Україні до 2030 року. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80#Text (дата звернення: 21.01.2024). – Назва з екрана.
9. Директива 2012/19/ЄС від 04.07.2012 «Про відходи електричного та електронного обладнання» (ВЕЕО). [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_030-12#Text (дата звернення: 21.01.2024). – Назва з екрана.
10. Проект Закону про відходи електричного та електронного обладнання. Офіційний веб-портал Верховної Ради України. [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=67234
11. Постанова Кабінету Міністрів України від 05 грудня 2023 р. № 1279 «Про порядок створення та адміністрування інформаційної системи управління відходами»: [Електронний ресурс]. – Режим доступу: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1279-2023-%D0%BF#Text (дата звернення: 21.01.2024). – Назва з екрана.
Переглядів статті: 21
Завантажень PDF: 17
Опубліковано
2023-12-20
Як цитувати
ЄМЧЕНКО, І. В. (2023). ЕЛЕКТРОННІ ВІДХОДИ: ГАЛЬМІВНИЙ ЧИННИК СТАЛОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки», (3), 34-38. https://doi.org/10.37734/2518-7171-2023-3-5
Розділ
ЯКІСТЬ І БЕЗПЕКА ПРОМИСЛОВИХ ТОВАРІВ, СТАНДАРТИЗАЦІЯ, МЕТРОЛОГІЯ, СЕРТИФІКАЦІЯ Т