Порядок рецензування

Мета рецензування – публікація в Науковому віснику Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Технічні науки» лише якісних статей, що мають наукову новизну і сучасний дослідницький рівень.

1. Процедура рецензування є анонімною як для авторів статей, так і для рецензентів, і здійснюється двома незалежними експертами, як правило, докторами наук чи професорами за напрямком публікації, один з яких є членом редакційної колегії.

2. Редакція здійснює первинну перевірку матеріалів наукової статті на відповідність «Вимогам до статей» і перевірку оригінальності за допомогою програмного забезпечення StrikePlagiarism.com.

3. До рецензування допускаються статті, оформлені у відповідності із «Вимогами до статей» та оригінальність яких складає не менше 80%.

4. Стаття з типовою формою рецензії надсилається рецензенту після погодження з видаленими даними щодо авторів і без авторської довідки.

5. В рецензії рецензент зазначає:
– відповідність тематиці вісника;
– оцінку наукової складової статті: обґрунтування актуальності теми; обґрунтування прийнятих «об’єкту» та «предметів» досліджень; рівень аналізу досліджень даної проблеми в Україні; рівень аналізу досліджень даної проблеми за кордоном; рівень наукової новизни викладеного дослідження; повнота опису використаного дослідницького обладнання та методик дослідження (можливість відтворення проведених досліджень);
– аналіз та обґрунтованість одержаних наукових результатів);
– відповідність оформлення статті вимогам вісника: відповідність висновкам назви статті, анотації та мети роботи; наявність всіх складових елементів статті; структура анотації;
– відповідність вимогам наявних у статті рисунків, таблиць, формул; список літератури: сучасність використаних джерел, закордонні публікації, транслітерація);
– висновки експерта щодо можливості опублікування (з наявними зауваженнями та пропозиціями щодо доопрацювання статті).
Термін підготовки рецензії – 14 діб.

6. У випадку негативного висновку щодо можливості опублікування рецензент зазначає його аргументоване пояснення.

7. У випадку необхідності доопрацювання статті у висновках рецензент зазначає перелік зауважень, які потребують доопрацювання.

8. Стаття, що потребує доопрацювання, надсилається автору з пропозиціями врахувати зауваження або аргументовано їх спростувати. До переробленої статті автор має додати листа, в якому повинні бути зазначені відповіді на всі зауваження та зміни, які були внесені у статтю.

9. У разі непогодження з думкою рецензента автор має надати аргументовану відповідь до редакції. У цьому випадку стаття розглядається наявними членами редакційної колегії. За результатами розгляду стаття може бути надіслана іншому рецензенту для повторного рецензування, або відхилена від публікації. В подальшому редакція не дискутує з авторами відхилених статей.

10. Остаточне рішення щодо публікації статті здійснюється на засіданні редакційної комісії з урахуванням отриманих рецензій. До складу комісії входять головний редактор, відповідальний редактор та секретар.
11. Стаття, рекомендована до публікації редакційною комісією, передається до видавничо-поліграфічного відділу Центру інформаційного забезпечення освітнього процесу ПУЕТ відповідно до технологічного процесу підготовки чергового номеру вісника.

12. Рецензії та рекомендації щодо публікації на кожну статтю зберігаються в редакції в електронному або паперовому вигляді протягом 2-х років від дня виходу журналу.

Відповідальність за достовірність наведених даних, обґрунтованість висновків, рекомендацій та науково-практичний рівень статті несуть автори і рецензенти.