Вимоги до статей

1. Стаття подається однією з мов: українською, російською (для іноземних авторів), англійською, німецькою. Статті публікуються мовою оригінала. Виклад статті повинен бути чітким, стислим, без повторень, відредагованим, не містити граматичних помилок.

2. Стаття супроводжується анотацією та ключовими словами, що подаються українською та англійською мовами (кожна анотація обсягом має бути не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова). Якщо публікація не українською мовою, то вона супроводжується анотацією українською мовою обсягом не менш як 1800 знаків, включаючи ключові слова.

3. Анотації мають бути структурованими.
Структура анотації:
• мета дослідження;
• методика дослідження;
• результати;
• висновки.

4. До ключових включаються 5–7 слів або словосполучень.

5. Статті, відредаговані в текстовому редакторі MS Word, з урахуванням вимог форматування (полуторний міжрядковий інтервал, шрифт Times New Roman № 14, вирівнювання по ширині), слід надавати в електронному вигляді.

6. Формат сторінки А4 (210×297).

7. Обсяг статті – 10–20 сторінок.

8. Міжрядковий інтервал – полуторний, поля сторінок (мм): верхнє – 20, нижнє – 20, ліве – 20, праве – 15.

9. Структура статті:
• індекс УДК розміщувати у верхньому лівому кутку сторінки;
• назва статті двома мовами;
• ініціали та прізвище автора (авторів) двома мовами;
• анотація двома мовами;
• ключові слова двома мовами;
• основний текст статті;
• список літератури.

Основний текст статті повинен мати такі структурні елементи:
• постановка проблеми в загальному вигляді та зв’язок із найважливішими науковими чи практичними завданнями;
• аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання поданої проблеми й на які спирається автор, виділення нерозв’язаних раніше частин загальної проблеми, яким присвячується означена стаття; під час проведення аналізу доцільно використовувати іноземні роботи та акцентувати, як вирішується дана наукова проблема за кордоном;
• формування цілей статті (постановка завдання);
• виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів:
• об’єкт та предмет дослідження;
• використані методи досліджень та обладнання, організація досліджень;
• статистична оцінка одержаних результатів;
• аналіз одержаних результатів;
• висновки із зазначених проблем і перспективи подальших досліджень у поданому напряму.

Викладаючи основний матеріал, слід підкреслити наукову новизну результатів, одержаних автором (авторами) особисто. Стаття повинна містити інформацію, що дозволяє відтворити наведені дослідження. Під час використання загальноприйнятих методик необхідно надати посилання на відповідні нормативно-технічні документи, довідники, попередні статті.

10. У ході викладу матеріалу статті слід використовувати безособову форму дієслів. Фізичні величини необхідно представляти в системі СІ (під час викладення особистих досліджень авторів) та в інших системах, що були використані іншими авторами (під час викладення аналізу закордонних досліджень).

Оформлення статті має бути витримано в одному стилі (текст, функція, змінні, матриця-вектор, число – шрифтом Times New Roman, а грецькі букви й символи – Symbol).

11. Формули та символи, які в них входять і згадуються в тексті, набираються тільки в редакторі формул Microsoft Equation 2.0 (і подальших версіях). Кожен новий рядок формули має бути окремим об’єктом, за винятком систем рівнянь, об’єднаних фігурною дужкою, або матриць.

Формули розміщуються через інтервал після тексту, текст після формули – також через інтервал. Нумерація формул – в круглих дужках, з вирівнюванням по правому краю межі тексту.

12. Рисунки слід надавати в чорно-білому форматі та форматах WMF (створені безпосередньо в Word або збережені у вказаному форматі й обов’язково згруповані), BMP, або PCX і поміщені в кадр.

Ілюстрації, діаграми, схеми, таблиці повинні бути чорно-білого кольору. Рисунок слід розташовувати після посилання на нього в тексті статті, він повинен мати номер і назву.

13. Таблиці оформлюють відповідно до вимог Державного стандарту України й розміщують або в тексті статті, або на окремих сторінках у тій послідовності, у якій у статті на них посилаються.

14. Посилання на цитовані джерела та їх бібліографія повинні відповідати Державному стандарту України. Використання джерел є обов’язковим, їх перелік слід подавати наприкінці статті. Для дослідницьких статей рекомендується у списку літератури використовувати не менше п’яти позицій.

Список використаних джерел слід подавати мовою оригіналу джерел та у транслітерації.

Список літератури має складатися із двох блоків:

• ЛІТЕРАТУРА – джерела мовою оригіналу, оформлені відповідно до розробленого в 2015 році Національного стандарту України ДСТУ 8302:2015 «Інформація та документація. Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання».

• REFERENCES – той же список літератури, транслітерований у романському алфавіті (рекомендації за бібліографічним стандартом APA (American Psychological Association).

Завантажити приклад оформлення статті