УПРАВЛІННЯ СПРОМОЖНОЮ ОСВІТНЬОЮ МЕРЕЖЕЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ

Ключові слова: освітня субвенція, спроможна освітня мережа, стратегічне планування, фінансова децентралізація, фінансова спроможність територіальної громади

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладного аспекту ефективності фінансового управління спроможною освітньою мережею територіальних громад (ТГ). Методика дослідження. Досягнення мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: емпіричного, аналітичного, абстрактно-логічного. Результати. Висвітлено повноваження ТГ у сфері освіти. Визначено ключові елементи фінансової децентралізації управління розвитком освітньої галузі. Виявлено позитивну динаміку фінансування сфери освіти. Проаналізовано показники фінансової спроможності освітньої мережі ТГ Житомирської області. Узагальнено напрями реформування системи управління та фінансування закладів загальної середньої освіти (ЗЗСО) в умовах децентралізації влади. Практична значущість результатів дослідження. Внесено пропозиції щодо підвищення ефективності фінансового управління спроможною освітньою мережею громад.

Посилання

Беновська Л.Я. Проблеми бюджетного забезпечення освіти в контексті децентралізації управління. Регіональна економіка. 2016. №1 С. 121–129.

Бойко Т.Ю. Фінансування закладів освіти на міському рівні в умовах децентралізації влади в Україні. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2017. Вип. 21. Част. 2. С. 147–151.

Видатки зведеного бюджету на освіту за 5 років зросли удвічі. URL: https://www.auc.org.ua/novyna/vydatky-zvedenogo-byudzhetu-na-osvitu-za-5-rokiv-zrosly-udvichi (дата звернення: 05.09.2021).

Видатки на освіту. URL: https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education (дата звернення: 28.09.2021).

8 фактів про реформу освіти в ОТГ. URL: https://www.prostir.ua/ ?news=8-faktiv-pro-reformu-osvity-v-oth (дата звернення: 09.09.2021).

Державна стратегія регіонального розвитку на 2021–2027 роки: постанова Кабінету Міністрів України від 5 серпня 2020 р. № 695. URL: https: //zakon.rada.gov.ua/laws/show/695-2020-п#Text (дата звернення: 05.09.2021).

Державний вебпортал бюджету для громадян. URL : https:// openbudget.gov.ua (дата звернення: 09.09.2021).

Калашнікова О. Оптимізація шкіл – не вирок : як знизити градус напруги. URL: https://life.pravda.com.ua/columns/2019/04/15/236556/ (дата звернення: 21.09.2021).

Критерії формування спроможної освітньої мережі в ОТГ: методично-інформаційний посібник / за ред Т. Матійчик, А. Пуцова, О. Руда, А. Седоченко. Київ, 2019. 66 с.

Кульчицька Н. Зарубіжний досвід фінансового забезпечення муніципальної освіти та можливості його адаптації до вітчизняних реалій. Вісник Тернопільського національного економічного університету. № 3. 2020. С. 69–85. DОІ: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.069

Мельник Л. А. Фінансово-економічні аспекти формування спроможних територіальних громад. Інвестиції : практика та досвід. 2020. № 24. С. 123 – 128. DOI: 10.32702/23066814.2020.24.123

Освітня реформа : результат та перспективи. Інформаційно-аналітичний збірник. К., 2019. 228 с. URL : https://mon.gov.ua/storage /app/media/Serpneva%20conferentci /2019/Presentacii/Institut-zbirnik. pdf

Офіційний сайт Міністерства фінансів України. URL : https://www.mof.gov.ua/uk (дата звернення: 15.09.2021).

Пальчук В. Формування освітніх просторів громад. Україна : події, факти, коментарі. 2019. № 19. С. 60–67.

Про місцеве самоврядування в Україні: Закон України від 21 травня 1997 р. № 280/97. Верховна Рада України. URL: http://zakon.rada. gov.ua/laws/show/280/97-вр (дата звернення: 20.09.2021).

Про освіту: Закон України від 05.09.2017 р. № 2145-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (дата звернення: 20.09.2021).

Рогозян Ю.С. Стратегічне планування розвитку новоутворених територіальних громад у проекції SMART-спеціалізації. Економіко-правові аспекти сталого розвитку : держава, регіон, місто : матеріали Першої міжнар. наук.-практ. конф. Київ : НАН України. Ін-т економіко-правових досліджень, 2019. С. 141–143.

Стратегія розвитку освіти в громаді – окремий документ чи частина стратегії розвитку громади? URL: https://decentralization.gov.ua/ news/13923 (дата звернення: 28.09.2021).

Чикало І.В. Формування спроможної освітньої мережі об’єднаних територіальних громад регіону в умовах децентралізації. Економічний простір. 2020. №156. С. 104–108. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-18

Benovska, L.Ya. (2016). Problemi byudzhetnogo zabezpechennya osvіti v kontekstі detsentralіzatsії upravlіnnya [Problems of budget support of education in the context of decentralization of management]. Regіonalna ekonomіka – Regional economy, №1, 121–129 [in Ukrainian].

Boyko, T.Yu. (2017). Fіnansuvannya zakladіv osvіti na mіskomu rіvnі v umovakh detsentralіzatsії vladi v Ukraїnі [Financing of educational institutions at the city level in the context of decentralization of power in Ukraine]. Naukoviy vіsnik Khersonskogo derzhavnogo unіversitetu — Scientific Bulletin of Kherson State University, 21 (2). 147–151 [in Ukrainian].

Vidatki zvedenogo byudzhetu na osvіtu za 5 rokіv zrosli udvіchі [Expenditures of the consolidated budget for education have doubled in 5 years]. Retrieved from https://www.auc.org.ua/novyna/vydatky-zvedenogo-byudzhetu-na-osvitu-za-5-rokiv-zrosly-udvichi (accessed 05.09.2021) [in Ukrainian].

Vidatki na osvіtu [Expenditures on education]. Retrieved from https:// mof.gov.ua/uk/the-reform-of-education (accessed 28.09.2021) [in Ukrainian].

8 faktіv pro reformu osvіti v OTG [8 facts about education reform in the UTC]. Retrieved from https://www.prostir.ua/ ?news=8-faktiv-pro-reformu-osvity-v-oth (accessed 09.09.2021) [in Ukrainian].

Derzhavna strategіya regіonalnogo rozvitku na 2021–2027 roki : postanova Kabіnetu Mіnіstrіv Ukraїni vіd 5 serpnya 2020 r. [State Strategy for Regional Development for 2021–2027: Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine of August 5, 2020 № 695] (2020, August 5). Retrieved from https: //zakon.radagov .ua/laws/show/695-2020-п#Text (accessed 05.09.2021) [in Ukrainian].

Derzhavniy vebportal byudzhetu dlya gromadyan [State budget web portal for citizens]. Retrieved from https:// openbudget.gov.ua (accessed 09.09.2021) [in Ukrainian].

Kalashnіkova O. (2021) Optimіzatsіya shkіl – ne virok : yak zniziti gradus naprugi [School optimization is not a sentence: how to reduce the degree of stress]. Retrieved from https://life.pravda.com.ua/columns/2019/04/15/236556/ (accessed 21.09.2021) [in Ukrainian].

Kriterії formuvannya spromozhnoї osvіtnoї merezhі v OTG [Criteria for the formation of a capable educational network in OTG: methodological and information manual: metodichno-іnformatsіyniy posіbnik / za red T. Matіychik, A. Putsova, O. Ruda, A. Sedochenko. Kiїv. (2019). 66. [in Ukrainian].

Kulchitska, N. (2020). Zarubіzhniy dosvіd fіnansovogo zabezpechennya munіtsipalnoї osvіti ta mozhlivostі yogo adaptatsії do vіtchiznyanikh realіy [Foreign experience of financial support of municipal education and possibilities of its adaptation to domestic realities] Vіsnik Ternopіlskogo natsіonalnogo ekonomіchnogo unіversitetu – Bulletin of Ternopil National Economic University. 3. 6985. DOІ: https://doi.org/10.35774/visnyk2020.03.069 [in Ukrainian].

Melnik, L.A. (2020). Fіnansovo-ekonomіchnі aspekti formuvannya spromozhnikh teritorіalnikh gromad. Іnvestitsії : praktika ta dosvіd – Investments: practice and experience. 24. 123 – 128. DOI: 10.32702/23066814.2020.24.123 [in Ukrainian].

Osvіtnya reforma : rezultat ta perspektivi [Educational reform: results and prospects]. Іnformatsіyno-analіtichniy zbіrnik — Information-analytical collection. (2019). 228. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/Serpneva%20 conferentci /2019/Presentacii/Institut-zbirnik. pdf[in Ukrainian].

Ofіtsіyniy sayt Mіnіsterstva fіnansіv Ukraїni [Official site of the Ministry of Finance of Ukraine]. Retrieved from https://www.mof.gov.ua/ukr (accessed 15.09.2021) [in Ukrainian].

Palchuk, V. Formuvannya osvіtnіkh prostorіv gromad [Formation of educational spaces of communities]. Ukraїna : podії, fakti, komentarі – Ukraine: events, facts, comments (2019). 19. 60–67 [in Ukrainian].

Pro mіstseve samovryaduvannya v Ukraїnі: Zakon Ukraїni vіd 21 travnya 1997 r. 280/97. Verkhovna Rada Ukraїni. Retrieved from http:// zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-vr (accessed 20.09.2021) [in Ukrainian].

Pro osvіtu: Zakon Ukraїni vіd 05.09.2017 r. № 2145-VII. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19 (accessed 20.09.2021 [in Ukrainian].

Rogozyan, Yu.S.(2019). Strategіchne planuvannya rozvitku novoutvorenikh teritorіalnikh gromad u proektsії SMART-spetsіalіzatsії [Strategic planning of the development of newly formed territorial communities in the projection of SMART-specialization]. Yekonomіko-pravovі aspekti stalogo rozvitku : derzhava, regіon, mіsto : materіali Pershoї mіzhnar. nauk.-prakt. konf. Kiїv : NAN Ukraїni. Іn-t ekonomіko-pravovikh doslіdzhen. 141–143 [in Ukrainian].

Strategіya rozvitku osvіti v gromadі – okremiy dokument chi chastina strategії rozvitku gromadi? [Is the community education strategy a separate document or part of a community development strategy?] Retrieved from https:// decentralization.gov.ua/ news/13923 (accessed 28.09.2021). [in Ukrainian].

Chikalo, І.V. (2020) Formuvannya spromozhnoї osvіtnoї merezhі ob’єdnanikh teritorіalnikh gromad regіonu v umovakh detsentralіzatsії [Formation of a capable educational network of united territorial communities of the region in the conditions of decentralization]. Yekonomіchniy prostіr – Economic space. 104–108. DOI: https://doi.org/10.32782/2224-6282/156-18 [in Ukrainian].

Переглядів статті: 125
Завантажень PDF: 29
Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Патинська-Попета, М. М. (2021). УПРАВЛІННЯ СПРОМОЖНОЮ ОСВІТНЬОЮ МЕРЕЖЕЮ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ГРОМАД: ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 120-127. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-20