СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄС

  • І. О. Тарлопов Дніпровський національний університет імені Олеся Гончара
Ключові слова: інвестиційне співробітництво, прямі інвестиції, статистична оцінка, коронакриза, дохід

Анотація

Мета статті полягає у статистичному оцінюванні інвестиційного співробітництва між Україною та країнами ЄС. Методика дослідження. Застосовано такі загальнонаукові та специфічні методи, що забезпечують достовірність отриманих результатів і висновків: діалектичні, гносеологічні й логічні; індукції, дедукції, наукової абстракції й узагальнення; структурний аналіз; прийоми абстрактно-логічного методу; статистична оцінка; методи прогнозування. Результати. Здійснено статистичне оцінювання інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС за 2015–2020 р. Доведено негативний вплив коронакризи на показники прямих інвестицій в Україну з країн ЄС. Здійснено прогноз прямих інвестицій в Україну з країн ЄС на період 2021–2025 рр. за трьома сценаріями (реальний, песимістичний, оптимістичний) на основі експоненціального згладжування. Запропоновано комбінувати макро- та мікроаналіз іноземних інвестицій з метою отримання достовірної та релевантної інформації стосовно неофіційних інвестиційних потоків. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів дозволить обґрунтувати фіскально-фінансову політику стимулювання залучення прямих інвестицій в Україну.

Посилання

Босак А.О., Жигадло О.І. Прямі іноземні інвестиції: вплив зони вільної торгівлі між Україною та ЄС, проблеми і перспективи розвитку. Науковий вісник Ужгородського національного університету : серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. № 22 (1). С. 32–37.

Малюта І.А., Трудова М.Є., Курзова М.О. Особливості інвестиційного співробітництва між Україною та ЄС. Агросвіт. 2018. № 20. С. 27–30.

Нікітіна А.В., Лещенко С.Є., Орєхова А.С. Критичний аналіз інвестиційної колаборації між Україною та країнами ЄС. Проблеми економіки та політичної економії. 2020. № 1(10). С. 50–58.

Городняк І.В., Терендій А.Б. Інституційні чинники залучення іноземних інвестицій в економіку України. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2020. № 2(25). С. 3–10.

Козак Л.С., Цвєтков Д.В. Іноземні інвестиції в економіці України. Економіка та управління на транспорті. 2017. № 4. С. 109–115.

Статистика зовнішнього сектору України за методологією 6-го видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції» (МВФ, 2009). Національний банк України. URL: https: //bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 (дата звернення: 15.10.2021).

Про державну статистику: Закону України від 17 вересня 1992 р. № 43 / Верховна Рада України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text (дата звернення: 15.10.2021).

Методологічний коментар до статистики зовнішнього сектору України (відповідно до 6-го видання «Керівництва з платіжного балансу та міжнародної інвестиційної позиції»). Національний банк України. URL: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19138166 (дата звернення: 15.10.2021).

Тарлопов І.О. Аналіз ефективності використання трудових ресурсів промислових підприємств в Україні. Економіка та держава. 2020. № 9. С. 33–37.

Bosak A.O., Zhyhadlo O.I. (2018) Priami inozemni investytsii: vplyv zony vilnoi torhivli mizh Ukrainoiu ta YES, problemy i perspektyvy rozvytku [Foreign direct investment: the impact of free trade agreement between Ukraine and the EU, problems and prospects for development]. Uzhorod National University Herald. International Economic Relations And World Economy, no. 22(1), pp. 32–37. (in Ukrainian).

Maliuta I.A., Trudova M.Ye., Kurzova M.O. (2018) Osoblyvosti investytsiinoho spivrobitnytstva mizh Ukrainoiu ta YES [Peculiarities of the investment cooperation of Ukraine with the EU]. Agrosvit, no. 20, pp. 27–30. (in Ukrainian).

Nikitina A.V., Leshchenko S.Ye., Oriekhova A.S. (2020) Krytychnyi analiz investytsiinoi kolaboratsii mizh Ukrainoiu ta krainamy YES [Critical analysis of investment cooperation between Ukraine and EU countries]. Problems of Economics and Political savings, no. 1(10), pp. 50–58. (in Ukrainian).

Horodniak I.V., Terendii A.B. (2020) Instytutsiini chynnyky zaluchennia inozemnykh investytsii v ekonomiku Ukrainy YES [Institutional factors of foreign investmentattraction in Ukraine's economy]. Eastern Europe: Economics, Business and Management, no. 2 (25), pp. 3–10. (in Ukrainian).

Kozak L.S., Tsvietkov D.V. (2017) Inozemni investytsii v ekonomitsi Ukrainy [Foreign investments in the economy of Ukraine]. Economics and transport management, no. 4, pp. 109–115. (in Ukrainian).

Statystyka zovnishnoho sektoru Ukrainy za metodolohiieiu 6-ho vydannia “Kerivnytstva z platizhnoho balansu ta mizhnarodnoi investytsiinoi pozytsii” [Statistics of Ukraine's external sector according to the methodology of the 6th edition "Payment Balance Manual and International Investment Position"]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-external/data-sector-external#1 (accessed 15 October 2021). (in Ukrainian).

Zakon Ukrainy “Pro derzhavnu statystyku”: vid 17 veresnia 1992 r. № 433 [Law of Ukraine “About State Statistics” from September 17, 1992]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2614-12#Text (accessed 15 October 2021). (in Ukrainian)

Metodolohichnyi komentar do statystyky zovnishnoho sektoru Ukrainy (vidpovidno do 6-ho vydannia “Kerivnytstva z platizhnoho balansu ta mizhnarodnoi investytsiinoi pozytsii”) [Methodological commentary to the statistics of the external sector of Ukraine (in accordance with the 6th edition of the "Payment Balance Manual and International Investment Position")]. Available at: https://old.bank.gov.ua/doccatalog/document?id=19138166 (accessed 15 October 2021). (in Ukrainian)

Tarlopov I.O. (2020) Analiz efektyvnosti vykorystannia trudovykh resursiv promyslovykh pidpryiemstv v Ukraini [Analysis of effictiveness of labor resources utilization in industrial enterprises of Ukraine]. Economics and State, no. 9, pp. 33–37. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 104
Завантажень PDF: 78
Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Тарлопов, І. О. (2021). СТАТИСТИЧНЕ ОЦІНЮВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА МІЖ УКРАЇНОЮ ТА КРАЇНАМИ ЄС. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 91-96. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-16
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ