АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ДІЛЬНОСТІ ФІРМИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

  • А. В. Переверзєва Запорізький національний університет
  • І. О. Лазнева Національний університет «Запорізька політехніка»
Ключові слова: економічні ризики, стратегія бізнесу, вихід на міжнародний ринок, відкритість економіки, міжнародна конкурентоспроможність, управління, можливості, внутрішні та зовнішні чинники

Анотація

Мета статті полягає в аналізі економічних ризиків, що виникають у діяльності підприємств на міжнародному ринку, задля управління ними та зменшення негативного впливу. Методика дослідження. Для виокремлення економічних ризиків використовувався метод абстрагування, що дав змогу зосередити увагу на ключових аспектах діяльності підприємства на міжнародному ринку з погляду загроз та ризиків. Для визначення характерних особливостей та аналізу видів економічних ризиків було застосовано такі загальнонаукові методи, як опис, аналіз та синтез. Використання наукових праць українських та зарубіжних учених дало змогу поглибити дослідження за рахунок здійснення порівняльного аналізу наявних підходів до розуміння ризиків та механізмів ефективного управління ними. Результати. Обґрунтовано економічну категорію «ризик» як поєднання двох понять – «небезпека» та «можливість». Зазначене підтверджує той факт, що ризик може надавати можливості для вдосконалення та зростання, з одного боку, та загрожувати ефективній діяльності підприємства на міжнародному ринку – з іншого. Здійснено класифікацію ризиків у міжнародному бізнесі за такими ознаками, як внутрішні, зовнішні, глобальні. Для міжнародного бізнесу внутрішні ризики та загрози є первинними і визначальними, а зовнішні загрози – вторинними, адже можуть посилюватися, послаблюватися або нейтралізуватися під впливом внутрішніх чинників. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці результатів аналізу економічних ризиків дасть змогу виокремити способи зменшення негативного впливу економічних ризиків або їх перетворення на переваги та можливості для вдосконалення й розвитку.

Посилання

Andersen T., Schrøder P. Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge : Cambridge University Press, 2010. 268 р.

Griffin A. New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London : Kogan Page, 2007. 184 p.

Greuning H., Brajovic S. Analyzing Banking Risk. A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management. Washington : The World Bank, 2009. 422 p.

Cox E. Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms for Data Mining and Exploration (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems). San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers, 2005. 530 р.

Mccarthy M., Flynn T. Risk From the CEO and Board Perspective: What All Managers Need to Know About Growth in a Turbulent World. New York : McGraw Hill, 2003. 256 p.

Hopkin P. Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. London : Kogan Page, 2010. 384 р.

Вітлінський В.В., Великоіваненко Г.І. Ризикологія в економіці та підприємництві. Монографія. К.: КНЕУ, 2004. 480 с.

Донець Л. І., Шепеленко О. В., Баранцева С. М., Сергєєва О. В., Веремейчик О. Ф. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання ризиків. Київ : Центр учбової літератури, 2012. 472 с.

Шепеленко О.В. Управління підприємницькими ризиками суб’єкта господарювання. Економічні науки: Вісник ДонНУЕТ. 2011. № 4(52). С. 189–199.

Кравченко В.А. Виявлення та опис підприємницьких ризиків: практичний алгоритм для українського бізнесу. Вісник Запорізького національного університету. 2008. №1(3). С. 63–70.

Поняття економічного ризику та ризику міжнародного бізнесу. URL: https://stud.com.ua/66977/ekonomika/rizikirizikmenedzhmentsistemimizhnarodnihbiznesvidnosin.

Семенютіна Т.В. Економічні ризики, небезпеки, загрози: сутність та взаємозв’язок. Економічний простір. 2012. №68. С. 106–113.

Класифікація видів економічного ризику. URL: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/upr-rizik/439klasifikatsiyavidivekonomichnogo-riziku.html.

Ризики в зовнішньоекономічній діяльності. URL: http://b-ko.com/book121glava5210.3.

Andersen, T. & Schrøde, P. (2010). Strategic Risk Management Practice: How to Deal Effectively with Major Corporate Exposures. Cambridge : Cambridge University Press [in English].

Griffin, A. (2007). New Strategies for Reputation Management: Gaining Control of Issues, Crises & Corporate Social Responsibility. London : Kogan Page [in English].

Greuning, H. & Brajovic S. (2009). Analyzing Banking Risk. A Framework for Assessing Corporate Governance and Financial Risk Management. Washington : The World Bank [in English].

Cox, E. (2005). Fuzzy Modeling and Genetic Algorithms for Data Mining and Exploration (The Morgan Kaufmann Series in Data Management Systems). San Francisco : Morgan Kaufmann Publishers [in English].

Mccarthy, M. & Flynn T. (2003). Risk From the CEO and Board Perspective: What All Managers Need to Know About Growth in a Turbulent World. New York : McGraw Hill [in English].

Hopkin, P. (2010). Fundamentals of Risk Management: Understanding, Evaluating and Implementing Effective Risk Management. London : Kogan Page [in English].

Vitlinskyi, V.V. & Velykoivanenko H.I. (2004). Ryzykolohiia v ekonomitsi ta pidpryiemnytstvi [Riskology in economics and business]. Кyiv : КNEU [in Ukrainian].

Donets, L.I., Shepelenko O.V., Barantseva S.M., Serhieieva O.V. & Veremeichyk, O.F. (2012). Obgruntuvannia hospodarskykh rishen ta otsiniuvannia ryzykiv [Substantiation of business decisions and risk assessment]. Кyiv: Tsentr uchbovoi literatury [in Ukrainian].

Shepelenko, O.V. (2011). Upravlinnia pidpryiemnytskymy ryzykamy subiekta hospodariuvannia [Entrepreneurial risk management]. Visnyk DonNUET, 4 (52), 189–199. [in Ukrainian].

Kravchenko, V.A. (2008). Vyiavlennia ta opys pidpryiemnytskykh ryzykiv: praktychnyi alhorytm dlia ukrainskoho biznesu [Entrepreneurial risk management of the business entity Identification and description of business risks: a practical algorithm for Ukrainian business.]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu, 1 (3), 63–70 [in Ukrainian].

Poniattia ekonomichnoho ryzyku ta ryzyku mizhnarodnoho biznesu [The concept of economic risk and international business risk]. Retrieved from: https://stud.com.ua/66977/ekonomika/riziki_rizik_menedzhment_sistemi_mizhnarodnih_biznes_vidnosin. (accessed 08 October 2021) [in Ukrainian].

Semeniutina, T.V. (2012). Ekonomichni ryzyky, nebezpeky, zahrozy: sutnist ta vzaiemozviazok [Economic risks, dangers, threats: essence and interrelation]. Ekonomichnyi prostir, 68, 106–113 [in Ukrainian].

Klasyfikatsiia vydiv ekonomichnoho ryzyku [Classification of types of economic risk]. Retrieved from: http://www.ukr.vipreshebnik.ru/upr-rizik/439-klasifikatsiya-vidiv-ekonomichnogo-riziku.html. (accessed 08 October 2021) [in Ukrainian].

Ryzyky v zovnishnoekonomichnii diialnosti [Risks in foreign economic activity]. Retrieved from: http://b-ko.com/book_121_glava_52_10.3. (accessed 08 October 2021) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 74
Завантажень PDF: 77
Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Переверзєва, А. В., & Лазнева, І. О. (2021). АНАЛІЗ ЕКОНОМІЧНИХ РИЗИКІВ ДІЛЬНОСТІ ФІРМИ НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 87-90. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-15
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ