АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ

  • І. А. Касяненко Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-7468-2425
  • І. М. Грінько Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського» https://orcid.org/0000-0002-8948-5686
Ключові слова: цифровізація, іноземні інвестиції, цифрова економіка, інвестиційна привабливість, цифорові технології

Анотація

Метою статті є дослідження впливу цифровізації (діджиталізації) економіки на залучення прямих іноземних інвестицій в економіку України. Методика дослідження. Під час проведення дослідження задіяно методи: системно-аналітичний, аналізу та синтезу, економіко-математичний, економіко-статистичний, графічний, порівняння, індукції та дедукції. Результати дослідження. У статті розкрито сутність поняття «цифрова економіка» та проаналізовано розвиток цифрової економіки України на основі глобальних індексів за 2015–2020 рр. Проведено аналіз інвестиційної привабливості України та проаналізовано обсяг надходження прямих іноземних інвестицій в країну. Досліджено сучасні тенденції у формуванні та реалізації державної політики України у сфері цифровізації. Практична значущість результатів дослідженння. Запропоновано стратегічні заходи для стимулювання розвитку цифрової економіки ефективного використання інноваційних технологій України в умовах «цифрової ери».

Посилання

Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf. (дата звернення 01.10.2021).

Угода про Асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством сторони.

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. (дата звернення 01.10.2021).

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf. (дата звернення 06.10.2021).

Europe's Digital Decade:Commissionsets the course to wardsa digitally empowered Europe by 2030. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_983. (дата звернення 07.10.2021).

WIPO (2020). World intellectual property organization. URL: https://www.wipo.int/portal/en (дата звернення 10.10.2021).

Doing Business. The World Bank. 2020. URL: https://www.doingbusiness.org/ (дата звернення: 09.10.2021).

World Bank database. World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (дата звернення: 05.09.2021).

The BDO International Business Compass: Update and Subject Focus Labor Market Performance. URL: http://www.bdo.com.kw/getmedia/417dfb6a-8ca4-437c-a552-1edb52f2b807/BDOStudie_EN_Executive-Summary-2017_web.pdf.aspx (дата звернення: 08.10.2021).

OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index. OECD. Stat. – 2021. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FDIINDEX (дата звернення: 08.10.2021).

Держстат. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 08.10.2021).

Угода про фінансування заходу "Підтримка ЄС для електронного урядування та цифрової економіки в Україні".

URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-20#Text. (дата звернення 04.10.2021).

Україна 2030е — країна з розвинутою цифровою економікою. URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu-zkonomikoyu.html#6-2-1. (дата звернення 05.10.2021).

Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf. (access date 01 Oktober 2021) [in Ukrainian].

Uhoda pro Asotsiatsiiu mizh Ukrainoiu, z odniiei storony, ta Yevropeiskym Soiuzom, Yevropeiskym spivtovarystvom storony. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_011#Text. (access date 01 Oktober 2021) [in Ukrainian].

2030 Digital Compass: the European way for the Digital Decade. URL: https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/communication-digital-compass-2030_en.pdf. (access date 06 Oktober 2021) [in Ukrainian].

Europe's Digital Decade: Commissionsets the course to wardsa digitally empowered Europe by 2030. URL: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_983. (access date 07 Oktober 2021).

WIPO (2020). World intellectual property organization. URL: https://www.wipo.int/portal/en (accessed 10 Oktober 2021).

Doing Business. The World Bank. 2020. URL: https://www.doingbusiness.org/ (access date: 09 Oktober 2021).

World Bank database. World Development Indicators. URL: https://databank.worldbank.org/source/world-development-indicators (access date: 05 Oktober 2021).

The BDO International Business Compass: Update and Subject Focus Labor Market Performance. URL: http://www.bdo.com.kw/getmedia/417dfb6a-8ca4-437c-a552-1edb52f2b807 / BDOStudie_EN_Executive-Summary-2017_web.pdf.aspx (access date: 08 Oktober 2021).

Derzhstat. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (access date: 08 Oktober 2021).

OECD FDI Regulatory Restrictiveness Index. OECD. Stat. – 2021. URL: https://stats.oecd.org/Index.aspx?DataSetCode=FDIINDEX (access date: 08 Oktober 2021).

Uhoda pro finansuvannia zakhodu "Pidtrymka YeS dlia elektronnoho uriaduvannia ta tsyfrovoi ekonomiky v Ukraini". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/984_001-20#Text. (access date 04 Oktober 2021) [in Ukrainian].

Ukraina 2030e — kraina z rozvynutoiu tsyfrovoiu ekonomikoiu.URL: https://strategy.uifuture.org/kraina-z-rozvinutoyu-cifrovoyu ekonomikoyu.html#6-2-1. (access date 05 Oktober 2021) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 130
Завантажень PDF: 170
Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Касяненко, І. А., & Грінько, І. М. (2021). АНАЛІЗ ВПЛИВУ ЦИФРОВІЗАЦІЇ ЕКОНОМІКИ НА ЗАЛУЧЕННЯ ПРЯМИХ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ В УКРАЇНУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 81-86. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-14
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ