КРИЗА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ПРОБЛЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

  • Т. В. Кальченко Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана»
Ключові слова: економіка, ринок, мілітарізація, кофліктність, принципи, модель, капіталізм, вигода, кризовість, проблеми, стратегія, інноваційність

Анотація

Однією з основних проблем глобальної економіки є питання забезпечення стійкого розвитку для більшості країн та регіонів світу. Мета статті – на основі сучасних тенденцій глобального розвитку визначити ключові причини турбулентності і перманентної конфліктності на світових ринках. Методика дослідження передбачала широке використання інструментарію аналізу та синтезу, порівняння та узагальнення. Результати. Було продемонстровано, що сучасна постіндустріальна парадигма внаслідок однобокого переважання одного домінантного гравця орієнтується не на справедливий і рівноцінний обмін, а на експлуатацію та виснаження ресурсів потенційного супротивника шляхом війн нових поколінь. Практична значущість результатів дослідження. Зроблено висновок про те, що диспаритетність у розподілі світового ВВП і викликає більшість глобальних проблем, вирішення яких можливе лише за умов започаткування нових принципів і регуляторних механізмів торговельних відносин.

Посилання

З.О. Адаманова, Т.В. Кальченко, И.Г. Курочкина. Мировая экономическая система: потенциал развития и трансформация: мнография / З.О. Адаманова, Т.В. Кальченко, И.Г. Курочкина. – Мелитополь: ИП Хотеева Л.В., 2017. – 216 с.

Аникин А.В. Глава семнадцатая. Экономический национализм: Фридрих Лист //Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей-экономистов до Маркса. – 2-е изд. – М.: Политиздат, 1975. – 890 с.

Р. Вагнер. Нибелунги. – СПб, 1912, – 340 с.

Глобальна економіка: навч.посіб./ [Д.Г. Лук’яненко, А.М. Поручник, Т.В. Кальченко, Н.М. Рябець, І.В. Тимків та ін] за заг. Ред. д.е.н, проф. Лук’яненка. – Київ: КНЕУ, 2017. – 164 с.

Кальченко Т.В. Современные трансформационные практики глобальной экономики: Монография: Palmarium Academic Publishing. – 2018. – 132 c.

Z. Adamanova, T. Kalchenko, I. Kurochkina. Mirovaya ekonomicheskaya sistema: potentzial razvitiya I transformatzia [The world economic system: the development potential and transforametions] Monograph. Melitopil’: I.P.Khoteeva, 2017. [in Russian]

A.V. Anikin. Glava semnadzataya. Ekonomicheskiy nazionalizm: Fridrikch List//Yunost’ nauki: Jizn’ i ideiy mysliteley economistov do Marksa. [The seventeenth chapter. The economic nationalism: Friedrich List//The youth of the science: the life and the ideas of the economists-thinkers before Marx] – 2-nd edition – Moskow: Politizdat, 1975. [in Russian]

Kalchenko, Tymur V. Sovremennye transformazionnye praktiki hlobaliynoy ekonomiki [Modern transformative practices of the global economy]. Riga: Palmarium Academic Publishing, 2018. [in Russian]

Lukyanenko, Dmytro H., Poruchnik, Anatolii M., Kalchenko, Tymur V., Riabetz Nataliya M., Tymkiv, Iryna V. Hlobal’na economika [Global economy]. Kyiv: KNEU, 2017. [in Ukrainian]

R.Vaghner. Nibelungi [The Ninelungs]. Saint-Petersburg, 1912. [In Russian]

Переглядів статті: 92
Завантажень PDF: 62
Опубліковано
2021-09-24
Як цитувати
Кальченко, Т. В. (2021). КРИЗА ГЛОБАЛІЗАЦІЇ І ПРОБЛЕМА СТАБІЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 76-80. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-13
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ