СЕКТОРАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКАХ УКРАЇНИ

  • О. М. Соколова Університет державної фіскальної служби України
Ключові слова: секторальна структура, структура секторів національної економіки, секторальні зрушення, коефіцієнти секторального внеску, економічний розвиток

Анотація

Мета статті полягає в аналізі структурних змін у первинному, вторинному та третинному секторах економіки України, оцінці структурних зрушень між секторами за основними макроекономічними показниками за 2010–2019 роки. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: аналізу та синтезу, логічного узагальнення, групування та класифікації, структурного аналізу, наукової абстракції, статистичних методів. Результати. Проведено аналіз динаміки зміни структури економіки України у розрізі трьох секторів за валовим внутрішнім продуктом, зайнятістю населення та іншими макроекономічними показниками. Здійснено розрахунок коефіцієнтів секторального внеску. На основі проведеного секторального аналізу виявлено основні тенденції секторальних зрушень в економіці України за аналізований період. Практична значущість результатів дослідження. Виявлені тенденції дозволили сформувати рекомендації щодо формування оптимальної та прогресивної секторальної структури економіки України.

Посилання

Державна служба статистики України. Середня заробітна плата за видами економічної діяльності у 2010, 2015, 2019 роках. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.10.2021).

Державна служба статистики України. Таблиця «витрати-випуск» (в цінах споживачів). Офіційний сайт. URL: http://csrv2.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/vvp/vitrvip/vitru/arhvitru.html (дата звернення: 20.10.2021).

Прушківська Е. Кількісні та якісні характеристики секторульної структури в контексті економічного розвитку. Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Випуск 6 (147). 2013. С. 82–87.

Статистичний збірник (2021). Робоча сила України (2020). Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/kat_u/2021/zb/07/zbrs2020.pdf (дата звернення: 20.10.2021).

Статистичний збірник (2016). Економічна активність населення України у 2015 році. Офіційний сайт. URL: http://www.ukrstat.gov.ua/ (дата звернення: 20.10.2021).

Трубнік Т.Є. Аналіз секторального впливу на макроекономічні показники з використанням інструментарію системи національних рахунків. Ефективна економіка. 2014. № 2. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2743 (дата звернення: 20.10.2021).

Araújo, Ricardo Azevedo, et al. Economic growth and structural change in a multi–sector and multilateral approach to balance–of–payments constrained growth. Brazilian Journal of Political Economy. 2017. Vol. 37. № 4. P. 894–915.

Colin, Clark. Conditions of Economic Progress. London : Macmillan and Co. & Co. Ltd Sent Martin’s Press, 1940. 515 p.

Eurostat. Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (2008) (NACE Rev. 2). URL:https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LSTCLSDLD&StrNom=NACEREV2&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC (дата звернення: 20.10.2021).

ILO. International Labour Organization. Employment by sec and economic activity. URL: https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-employment-by-economic-activity/ (дата звернення: 20.10.2021).

Rodrik D. Premature Deindustrialization. Journal Economic Growth. 2016. Vol. 21. № 1. P. 1–33.

Souza K.B., Bastos S.Q.A., Perobelli F.S. Multiple trends of tertiarization: A comparative input-output analysis of the service sector expansion between Brazil and United States. Economica. 2016. Vol. 17. № 2. P. 141–158.

Fourastie J. La progres technique et revolution economique. Paris. 1958.

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Serednia zarobitna plata za vydamy ekonomichnoi diialnosti u 2010, 2015, 2019 rokakh. [Average wages by type of economic activity in 2010, 2015, 2019.] Ofitsiinyi sait. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 22 October 2021).

Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy (2021) Tablytsia «vytraty-vypusk» (v tsinakh spozhyvachiv). [Table «cost-output» (in consumer prices)] Ofitsiinyi sait. Available at: http://csrv2.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2006/vvp/vitrvip/vitru/arhvitru.html (accessed 22 October 2021).

Prushkivska E. (2013) Kilkisni ta yakisni kharakterystyky sektoralnoi struktury v konteksti ekonomichnoho rozvytku. [Quantitative and qualitative characteristics of the sectoral structure in the context of economic development] Visnyk Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 6 (147), pp. 82–87 (in Ukrainian).

Statystychnyi zbirnyk (2021) Robocha syla Ukrainy (2020). Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Labor force of Ukraine (2020). State Statistics Service of Ukraine] Ofitsiinyi sait. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/katu/2021/zb/07/zbrs2020.pdf (accessed 22 October 2021).

Statystychnyi zbirnyk (2016) Ekonomichna aktyvnist naselennia Ukrainy u 2015 rotsi. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. [Economic activity of the population of Ukraine in 2015. State Statistics Service of Ukraine] Ofitsiinyi sait. Available at: http://www.ukrstat.gov.ua/ (accessed 22 October 2021).

Trubnik T.Ie. (2014) Analiz sektoralnoho vplyvu na makroekonomichni pokaznyky z vykorystanniam instrumentariiu systemy natsionalnykh rakhunkiv. [Analysis of sectoral impact on macroeconomic indicators using the tools of the system of national accounts] Efektyvna ekonomika, no. 2. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=2743 (accessed 22 October 2021). (in Ukrainian).

Araújo, Ricardo Azevedo, et al. (2017) Economic growth and structural change in a multi-sector and multilateral approach to balance-of-payments constrained growth. Brazilian Journal of Political Economy, vol. 37, no. 4, pp. 894–915.

Colin, Clark. (1940) Conditions of Economic Progress. London : Macmillan and Co. & Co. Ltd Sent Martin’s Press, 515 p.

Eurostat (2020) Statistical Classification of Economic Activities in the European Community, Rev. 2 (2008) (NACE Rev. 2). Available at: https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/nomenclatures/index.cfm?TargetUrl=LSTCLSDLD&StrNom=NACEREV2&StrLanguageCode=EN&StrLayoutCode=HIERARCHIC (accessed 22 October 2021).

ILO (2020) International Labour Organization. Employment by sec and economic activity. Available at: https://ilostat.ilo.org/resources/concepts-and-definitions/description-employment-by-economic-activity/ (accessed 22 October 2021).

Rodrik D. (2016) Premature Deindustrialization. Journal Economic Growth, vol. 21, no 1, pp. 1–33.

Souza K.B., Bastos S.Q.A., Perobelli F.S. (2016) Multiple trends of tertiarization: A comparative input-output analysis of the service sector expansion between Brazil and United States. Economica, vol. 17, no 2, pp. 141–158.

Fourastie J. (1958) La progres technique et revolution economique. Paris.

Переглядів статті: 116
Завантажень PDF: 133
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Соколова, О. М. (2021). СЕКТОРАЛЬНІ ЗРУШЕННЯ В МАКРОЕКОНОМІЧНИХ ПОКАЗНИКАХ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 65-71. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-11