СВІТОВІ ТРЕНДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК

  • Л. О. Лігоненко Київський національний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: цифровізація, цифрові навички, тренди наукових досліджень,, бібліометрія, Scopus, VOSviwer.com

Анотація

Метою дослідження є оцінка поточного рівня наукового інтересу до тематики, пов'язаної з поняттям «цифрові навички» (digital skills); виділення найбільш актуальних аспектів дослідження цієї проблематики; виявлення пріоритетних направлень подальших досліджень цифрових навичок як передумови і чинника розвитку цифрової економіки. Аналіз наукових публікацій проведено за допомогою методів бібліометрії, зокрема аналітичного модуля Scopus.com і програми VOSviwer.com. Методика дослідження. У роботі представлений аналіз семантичного спектру, динамічного і структурного аналізу якісних характеристик публікацій, проіндексовані в науково-метричній базі Scopus.com. Наведені аналітичні матеріали дозволяють ідентифікувати проблематику досліджень цифрових навичок як відносно молоду, але дуже швидко зростаючу сферу досліджень, яка має високий соціальний пріоритет. Виявлено провідні центри наукового розроблення цієї проблематики, авторів і спонсорів таких публікацій. Результати. Наведені результати статичного і динамічного аналізу ключових слів публікацій, проведені за допомогою програми VOSviwer.com. Топ-темами наукових публікацій є феномен цифрових навичок, процес їх формування в процесі навчання, зокрема у студентів, вплив на цифрові навички електронного навчання (або можливість формування цифрових навичок за допомогою електронного навчання), цифрова грамотність як інтегральна оцінка рівня оволодіння цифровими навичками, цифровий розрив (цифрова нерівність), яка виникає між окремими індивідуумами в результаті різного рівня цифрових навичок. Виділені 4 кластери наукових досліджень з проблематики цифрових навичок: 1) впровадження і використання інформаційних систем і цифрових пристроїв; значущість цифрових навичок для працевлаштування; 2) системи і методи формування цифрових навичок, 3) вплив ІКТ та Інтернету на якість людського капіталу; 4) пріоритетні завдання розвитку освітніх і державних послуг в умовах COVID-19. Практична значущість результатів проведеного дослідження полягає в тому, що за його допомогою виокремлені певні пріоритетні напрями подальших досліджень у сфері цифрових навичок – емпіричні дослідження, спрямовані на виявлення реального стану, проблем та перешкод освоєння цифровими навичками різними верствами суспільства, громадянами різного віку, місцевості проживання, майнового стану, рівня освіти, соціального статусу тощо.

Посилання

Про схвалення Концепції розвитку цифрової економіки та суспільства України на 2018–2020 роки та затвердження плану заходів щодо її реалізації: Розпорядження КМУ від 17.01.2018 № 67–р. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13

Цифрові компетенції як умова формування якості людського капіталу: аналіт. зап. / [В.С. Куйбіда, О.М. Петроє, Л.І. Федулова, Г.О. Андрощук]. – Київ: НАДУ, 2019. – 28 с.

Піщуліна О. Цифрова економіка: тренди, ризики та соціальні детермінанти: доповідь / Центр Разумкова. Київ, жовтень 2020. URL: https://razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf

Цифрова економіка: Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на людський капітал та формування компетентностей майбутнього: науково-аналітичний звіт. / [Л.Л. Антонюк, Д.О. Ільницький, Л.О. Лігоненко, О.О. Денісова та ін.]: за ред. Антонюк Л., Ільницького Д., Севастюк А.. Київ: КНЕУ, 2021. 333 с.

Arthur D. Little, Huawei. (2020). Think differently. Think archetype. Your digital economy model. A novel approach to digital transformation and policy reform. Luxembourg: Arthur D. Little. URL: https://www.adlittle.com/en/insights/report/think-differently-think-archetype-your-digital-economy-model

Струтинська О. В. Цифрові навички і цифрова компетентність: зарубіжний досвід країн єс і перспективи для України / О.В. Струтинська // Фізико-математична освіта. 2020. – Вип. 3(1). С. 94–102. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo20203(1)17.

The European Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016, 12 p. ISBN 978-92-79-50509-6, doi:10.2767/00458. Retrieved from: URL: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15688&langId=en

Краус Н.М. Цифрові компетенції у сфері вищої освіти: задум, реалізація, результат / Н.М. Краус, К.М. Краус, Л.М. Болдирєва // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2019. – № 1. – С. 4–9 URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep201913.

Наукометрія. Бібліометрія // https://library.gov.ua/naukometriya-bibliometriya/

Медведєва А. Бібліометричні системи як інструмент моніторингу та підтримки досліджень / А. Медведєва // Наук. пр. Нац. б-ки України ім. В. І. Вернадського: зб. наук. пр. / НАН України, Нац. б-ка України ім. В. І. Вернадського, Асоц. б-к України. – Київ, 2017. – Вип. 48. – C. 271–279 URL: http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3483:bibliometrichnisistemiyakinstrumentmonitoringutapidtrimkidoslidzhen&catid=81&Itemid=415

17 Goals to Transform Our World. United Nations Official Document. Retrieved from. URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Pro skhvalennia Kontseptsii rozvytku tsyfrovoi ekonomiky ta suspilstva Ukrainy na 2018–2020 roky ta zatverdzhennia planu zakhodiv shchodo yii realizatsii: Rozporiadzhennia KMU vid 17.01.2018 № 67-r. [On approval of the Concept of development of the digital economy and society of Ukraine for 2018-2020 and approval of the action plan for its implementation: Order of the Cabinet of Ministers of Ukraine MU from 17.01.2018 № 67-р.]. Retrieved from http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/67-2018-%D1%80#n13 [in Ukrainian].

V.S. Kuibida, O. M. Petroie, L.I. Fedulova, H.O. Androshchuk (2019).Tsyfrovi kompetentsii yak umova formuvannia yakosti liudskoho kapitalu: analitychna zapyska [Digital competences as a condition for the formation of the quality of human capital: an analytical note]. – Kyiv: NADU[in Ukrainian].

Pishchulina O. (2020) Tsyfrova ekonomika: trendy, ryzyky ta sotsialni determinanty: dopovid [Digital economy: trends, risks and social determinants: report ]– Tsentr Razumkova. Kyiv. Retrieved from http: //razumkov.org.ua/uploads/article/2020_digitalization.pdf[in Ukrainian].

L.L. Antoniuk, D.O. Ilnytskyi, L.O. Ligonenko, O.O. Denisova ta in T (2021) Tsyfrova ekonomika: Vplyv informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii na liudskyi kapital ta formuvannia kompetentnostei maibutnoho: naukovo-analitychnyi zvit.[ Digital economy: The impact of information and communication technologies on human capital and the formation of future competencies: a scientific and analytical report ]: za red. Antoniuk L., Ilnytskoho D., Sevastiuk A. Kyiv.: KNEU [in Ukrainian].

Arthur D. Little, Huawei. (2020). Think differently. Think archetype. Your digital economy model. A novel approach to digital transformation and policy reform. Luxembourg: Arthur D. Little. // Retrieved from http:// www.adlittle.com/en/insights/report/think-differently-think-archetype-your-digital-economy-model

Strutynska O.V. (2020)Tsyfrovi navychky i tsyfrova kompetentnist: zarubizhnyi dosvid krain yes i perspektyvy dlia Ukrainy Digital skills and digital competence: foreign experience of EU countries and prospects for Ukraine ] – Fizyko-matematychna osvita, 3(1), 94–102. - Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/fmo_2020_3(1)__17. [in Ukrainian].

The European Digital Competence Framework for Citizens (DigComp). Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2016, 12 p. ISBN 978-92-79-50509-6, doi:10.2767/00458. Retrieved from ttps://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=15688&langId=en

N.M. Kraus, K.M. Kraus, L.M. Boldyrieva (2019) Tsyfrovi kompetentsii u sferi vyshchoi osvity: zadum, realizatsiia, rezultat [Digital competencies in the field of higher education: design, implementation, result ]- Derzhava ta rehiony. Seriia: Ekonomika ta pidpryiemnytstvo,1, 4-9. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/drep_2019_1_3 [in Ukrainian].

Naukometriia. Bibliometriia [Scientometry. Bibliometrics] Retrieved from https://library.gov.ua/naukometriya-bibliometriya/ [in Ukrainian].

Medvedieva A. (2017) Bibliometrychni systemy yak instrument monitorynhu ta pidtrymky doslidzhen [Bibliometric systems as a tool for monitoring and supporting research ] – Nauk. pr. Nats. b-ky Ukrainy im. V. I. Vernadskoho: zb. nauk. pr. / NAN Ukrainy, Nats. b-ka Ukrainy im. V. I. Vernadskoho, Asots. b-k Ukrainy. – Kyiv, 48, рр. 271–279. Retrieved from http://nbuviap.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=3483:bibliometrichni-sistemi-yak-instrument-monitoringu-ta-pidtrimki-doslidzhen&catid=81&Itemid=415

17 Goals to Transform Our World. United Nations Official Document. Retrieved from https://www.un.org/sustainabledevelopment/

Переглядів статті: 86
Завантажень PDF: 49
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Лігоненко, Л. О. (2021). СВІТОВІ ТРЕНДИ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЦИФРОВИХ НАВИЧОК. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 56-64. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-10