ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДІЄВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ

  • С. В. Білоус Львівський національний університет імені Івана Франка
  • А. Т. Грицишин Львівський національний університет імені Івана Франка
  • І. З. Мункачій Львівський національний університет імені Івана Франка
Ключові слова: подієвий менеджмент, івент, подієвий туризм, подієвий тур, фестивальний туризм

Анотація

Метою дослідження є вивчення засадничих принципів, особливостей, проблем подієвого менеджменту в Україні та методів їх вирішення, економічних аспектів подієвого туризму. Методика дослідження. Досягнення у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження, як: теоретичні для аналізу та систематизації, класифікації та узагальнення; порівняльного аналізу для дослідження подій; аналізу для вивчення та порівняння роздаткових матеріалів подій. Результати. На основі дослідження низки популярних подій виокремлено основні проблеми менеджменту подієвого туризму, такі як відсутність дієвої законодавчої бази, ефективної статистичної звітності, сезонність, відсутність національної маркетингової кампанії національного подієвого продукту, відсутність сприятливого інвестиційного клімату. Практична значущість результатів дослідження. Визначивши проблеми, обґрунтовано важливість побудови ефективної системи менеджменту на всіх рівнях: від держави до туристичних операторів та організаторів подій, а також модернізації та оновлення змісту подієвого продукту, підвищення його якості до світових стандартів.

Посилання

Бейдик О.О., Гончарук А.О. Розвиток культурно-розважального туризму в Україні (на прикладі фестивального туризму). Географія та туризм. 2010. С. 45–49.

Молодецький А., Пташнік А. Значення фестивального туризму у розвитку міст та регіонів. Історія української геогра¬фії. 2012. С.113–118.

Бабкін О.В. Спеціальні види туризму. Ростов-на-Дону : Фенікс, 2008. 252 с.

Тищенко П.В. Теоретичні аспекти та розвиток подієвого туризму регіону. Науковий вісник Ужгородського універси¬тету. 2011. Серія Економіка. Спецвипуск 33. Частина 4. C. 124–128.

Шикіна О.В., Олійник В.В. Сучасний стан і перспективи розвитку подієвого туризму на території України. Вісник Мико-лаївського національного університету імені В.О. Сухомлинського. 2016. № 12. C. 460–463.

Петранівський В.Л., Лисик А.С. Етнокультурний і етнофестивальний туризм: теорія і практика. Розвиток етнотуризму: проблеми та перспективи. 2008. C. 58–59.

Топорницька М. Місце фестивального туризму класифікаційній схемі масових видів туризму. Вісник Львівського універ¬ситету. Серія: Міжнародні відносини. 2012. Вип. 29(2). C. 246–253.

ТОП-10 найгарячіших фестів України. URL: https://24tv.ua/special/summerfests.

Ніколаєв Ю.О., Глчян К.Л. Розвиток подієвого туризму як нова тенденція диверсифікації міжнародної туристичної діяльності в сучасних умовах України. URL: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/516uk/6.pdf.

Beydyk O.O., А.О. Goncharuk (2010) Rozvytok kulturno-rozvazhalnoho turyzmu v Ukrayini (na prykladi festyvalnoho tury¬zmu) [Development of cultural and entertainment tourism in Ukraine (on the example of festival tourism)]. Heohrafiya ta turyzm, рр. 45–49. (in Ukrainian)

Molodetskyy A., Ptashnik A. (2012) Znachennya festyvalnoho turyzmu u rozvytku mist ta rehioniv [The importance of festival tourism in the development of cities and regions]. Istoriya ukrayinskoyi heohrafiyi, рр. 113–118. (in Ukrainian)

Babkin O.V. (2008) Spetsialni vydy turyzmu [Special types of tourism]. Rostov-na-Donu: Feniks. (in Ukrainian)

Tyshchenko P.V. (2011)Teoretychni aspekty ta rozvytok podiyevoho turyzmu rehionu / P.V. Tyshchenko [ Theoretical aspects and development of event tourism in the region]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu, Spetsvypusk 33. Chastyna 4, рр. 124–128. (in Ukrainian)

Shykina O.V. (2016) Suchasnyy stan i perspektyvy rozvytku podiyevoho turyzmu na terytoriyi Ukrayiny [The current state and prospects of event tourism in Ukraine]. Visnyk Mykolayivskoho natsionalnoho universytetu imeni V.O. Sukhomlynskoho, no. 12, pp. 460–463. (in Ukrainian)

Petranivskyy V.L., Lysyk A.S. (2008) Etnokulturnyy i etnofestyvalnyy turyzm: teoriya i praktyka [Ethnocultural and ethnofestival tourism: theory and practice]. Rozvytok etnoturyzmu: problemy ta perspektyvy, pp. 58–59. (in Ukrainian)

Topornytska M. (2012) Mistse festyvalnoho turyzmu klasyfikatsiyniy skhemi masovykh vydiv turyzmu [The place of festi¬val tourism in the classification scheme of mass types of tourism]. Visnyk Lvivskoho universytetu. Seriya: Mizhnarodni vidnosyny, vol. 29(2), pp. 246–253 (in Ukrainian)

TOP-10 nayharyachishykh festiv Ukrayiny [TOP-10 hottest festivals in Ukraine]. Available at: https://24tv.ua/special/summer¬fests. Retrieved from https://24tv.ua/special/summerfests (accessed 06 october 2021). (in Ukrainian)

Nikolayev YU.O., Hlchyan K.L. Rozvytok podiyevoho turyzmu yak nova tendentsiya dyversyfikatsiyi mizhnarodnoyi turystych¬noyi diyalʹnosti v suchasnykh umovakh Ukrayiny [Development of event tourism as a new trend of diversification of international tourism in modern conditions of Ukraine]. Available at: http://pev.kpu.zp.ua/journals/2019/5_16_uk/6.pdf (accessed 06 october 2021). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 176
Завантажень PDF: 83
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Білоус, С. В., Грицишин, А. Т., & Мункачій, І. З. (2021). ПРОБЛЕМИ ТА НАПРЯМИ ВДОСКОНАЛЕННЯ ПОДІЄВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ В УКРАЇНІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 51-55. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-9