ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА

  • О. Б. Поліщук Заклад вищої освіти «Університет Короля Данила»
Ключові слова: безпека, економічна безпека, загроза, адаптація, адаптивність, система управління

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні сутності понять «адаптація» та «адаптивність» як основи формування теоретичних основ створення адаптивно-орієнтованої системи управління економічною безпекою підприємства. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: індукції та дедукції, порівняння і систематизації, синтезу й аналізу, морфологічного аналізу, графічного, абстрактно-логічного. Результати. Шляхом узагальнення та ретельного вивчення наукового доробку виділено низку ключових підходів до трактування понять «адаптація» та «адаптивність», що дало змогу представити власне визначення з позиції забезпечення безпеки соціально-економічної системи. Обґрунтовано сутність терміна «адаптивно-орієнтована система управління економічною безпекою підприємства» із доведенням необхідності внесення змін у процес забезпечення безпеки на українських підприємствах. Практична значущість результатів. Застосування на практиці сформованих теоретичних основ сприятиме удосконаленню діючих систем управління економічною безпекою із відповідною стабілізацію у функціонуванні підприємств.

Посилання

Герасименко Л В. Формування системи адаптивно-орієнтованого управління економічною безпекою підприємства. Ефективна економіка. 2021. №4. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8793 (дата звернення 09.10.2021).

Козаченко А.В., Пономарев В.П., Ляшенко А.Н. Экономическая безопасность предприятия: сущность и механизм обеспечения: монография. Киев : Либра, 2003. 280 с.

Кудлаєнко С.В. Теоретичні основи поняття «адаптація підприємств». Вісник Хмельницького національного університету. 2009. № 5. С. 172–174.

Ластаев Т.Т., Кайгородцев А.А. Механизм агропромышленной интеграции. Вестник КАССУ. 2006. №4. С. 10–12.

Мейер К., Дєвис С. Живая организация: Компания как живой организм: Грядущая конвергенция информатики, нанотехнологии, биологии и бизнеса. Москва : Добрая книга, 2007. 368 с.

Отенко І.П. Методологічні аспекти управління адаптивністю підприємства. Наукові праці ДонНТУ. Серія економічна. 2008. № 33–1. С. 35–39.

Поліщук О.Б. Економічна безпека підприємства: ґенеза та сучасні функціональні цілі. Причорноморські економічні студії. 2021. №67. С. 44–48.

Штангрет А.М., Караїм М.М., Штангрет І.А. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства. Приазовський економічний вісник. 2019. 6(17). URL : http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5 (дата звернення 09.10.2021).

Юхман Я.В. Адаптивно-орієнтована система управління підприємствами на засадах інновінгу: структурно-декомпозиційний аналіз. Вісник КНУТД. 2020. №4(149). С. 101–111.

Ячменьова В.М. Ідентифікація стійкості діяльності промислових підприємств: монографія. Сімферополь: Доля, 2010. 350 c.

Aubert H. Physiologie der Netzhout. Breslau, 1865. 113 s.

Herasymenko, L.V. (2021). Formuvannia systemy adaptyvno-oriientovanoho upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Formation of a system of adaptive-oriented management of economic security of the enterprise]. Efektyvna ekonomika - Efficient economy, 4. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=8793. (accessed 09 October 2021) [in Ukrainian].

Kozachenko, A.V., Ponomarev, V.P., & Lyashenko A.N. (2003). Ekonomicheskaya bezopasnost predpriyatiya: suschnost i mehanizm obespecheniya [Economic security of the enterprise: the essence and mechanism of ensuring]. Kiev : Libra [in Russian].

Kudlaienko, S.V. (2009). Teoretychni osnovy poniattia «adaptatsiia pidpryiemstv» [Theoretical foundations of the concept of "adaptation of enterprises"]. Visnyk Khmelnytskoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Khmelnytsky National University, № 5, 172–174 [in Ukrainian].

Lastaev, T.T., & Kaygorodtsev, A.A. (2006). Mehanizm agropromyishlennoy integratsii [Agro-industrial integration mechanism]. Vestnik KASSU - KASSU Bulletin, №4, 10–12 [in Russian].

Meyer, K., & Devis, S. (2007). Zhivaya organizatsiya: Kompaniya kak zhivoy organizm: Gryaduschaya konvergentsiya informatiki, nanotehnologii, biologii i biznesa [Living Organization: The Company as a Living Organism: The Coming Convergence of Informatics, Nanotechnology, Biology and Business]. Moskva : Dobraya kniga [in Russian].

Otenko, I.P. (2008). Metodolohichni aspekty upravlinnia adaptyvnistiu pidpryiemstva [Methodological aspects of enterprise adaptability management]. Naukovi pratsi DonNTU. Seriia ekonomichna – Scientific works of DonNTU. The series is economic, № 33–1, 35–39 [in Ukrainian].

Polishchuk, O.B. (2021). Ekonomichna bezpeka pidpryiemstva: geneza ta suchasni funktsionalni tsili [Economic security of the enterprise: genesis and modern functional goals]. Prychornomorski ekonomichni studii – Black Sea Economic Studies, №67, 44–48 [in Ukrainian].

Shtanhret, A.M., Karaim, M.M., & Shtanhret, I.A. (2019) Stratehichne upravlinnia ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva [Strategic management of economic security of the enterprise]. Pryazovskyi ekonomichnyi visnyk – Priazovsky Economic Bulletin, 6(17). Retrieved from: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-5 (accessed 09 October 2021) [in Ukrainian].

Yukhman, Ya.V. (2020). Adaptyvno-oriientovana systema upravlinnia pidpryiemstvamy na zasadakh innovinhu: strukturno-dekompozytsiinyi analiz [Adaptive-oriented enterprise management system based on innovation: structural-decomposition analysis]. Visnyk KNUTD – Bulletin of KNUTD, №4(149), 101-111. [in Ukrainian].

Yachmenova, V.M. (2010). Identyfikatsiia stiikosti diialnosti promyslovykh pidpryiemstv [Identification of sustainability of industrial enterprises]. Simferopol: Dolia [in Ukrainian].

Aubert, H. (1865). Physiologie der Netzhout. Breslau, 1865.

Переглядів статті: 71
Завантажень PDF: 54
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Поліщук, О. Б. (2021). ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ АДАПТИВНО-ОРІЄНТОВАНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЕКОНОМІЧНОЮ БЕЗПЕКОЮ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 17-21. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-3