ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ

  • Л. В. Кушнір Одеський національний морський університет
Ключові слова: соціально-економічний розвиток, стратегія управління, внутрішній валовий продукт, зайнятість населення, кореляційно-регресійний аналіз, соціальна відповідальність

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні впливу соціально-економічного розвитку країни на формування стратегії управління організацією в контексті сталого розвитку. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: логічного узагальнення та наукової абстракції, аналітичного, індексного методів та кореляційно-регресійного аналізу. Результати. Проаналізовано Цілі сталого розвитку України, досліджено динаміку внутрішнього валового продукту країни у фактичних цінах, фізичного обсягу ВВП та зайнятості населення за індексами до попереднього року протягом 2010–2020 років. Побудовано нормативну модель валового внутрішнього продукту у фактичних цінах та виявлено кількісний вплив фактору зайнятості населення на формування його величини. Наведені фактори, що свідчать про необхідність соціальної відповідальності як компоненти стратегічного управління організацією. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів, а саме врахування соціально-економічних важелів під час формування стратегії управління організацією, дасть змогу підвищити її результативність.

Посилання

Володькина М. Стратегический менеджмент. Київ: Знання-Прес, 2002. 152 с.

Д.Я. Райгородский. Психология руководства. Самара: Издательский дом „Бахрах-М”, 2005. 768 с.

Виханский О.С. Стратегическое управление. Москва: Издательство Московского университета, 1995. 296 с.

Ансофф І. Стратегічне управління. Київ: Економіка, 1999. 519 с.

Цілі сталого розвитку. Україна. Добровільний національний огляд. URL: file:///C:/Users/Сергей/Downloads/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf (дата звернення: 27.09.2021).

Гойхман М.І. Вплив монетарної та виробничо-господарської політики на соціально-економічний стан країни. Збірник наукових праць ДВНЗ «Університет банківської справи». 2019. №4 (31). С. 331–341

Токарський Т.Б. Соціальні аспекти економічної безпеки України в процесі євроінтеграції: дис. … докт. екон. наук: спец. 21.04.01 «Економічна безпека держави»; Національний інститут стратегічних досліджень. Київ, 2021. 422 с.

Соціальна відповідальність: навч. посіб. /А.М. Колот, О.А. Грішнова, О. О. Герасименко та ін.; за заг. ред. д.е.н., проф. А.М. Колота. Київ: КНЕУ, 2015. 519 с.

Volodkina, M. (2002). Strategicheskiy menedzhment. KiYiv: Znannya-Pres [in Russian].

Raygorodskiy, D.Ya. (2005). Psihologiya rukovodstva. Samara: Izdatelskiy dom „Bahrah-M” [in Russian].

Vihanskiy, O.S. (1995). Strategicheskoe upravlenie. Moskva: Izdatelstvo Moskovskogo universiteta [in Russian].

Ansoff, I. (1999). Stratehichne upravlinnia. Kyiv: Ekonomika [in Ukrainian].

Tsili staloho rozvytku. Ukraina. Dobrovilnyi natsionalnyi ohliad [Sustainable development goals. Ukraine. Voluntary national review]. MO. file:///C:/Users/Serhei/Downloads/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf. Retrieved from file:///C:/Users/Serhei/Downloads/VNR%20SDG%20Ukraine%202020.pdf. (accessed 27 September 2021) [in Ukrainian].

Hoikhman, M.I. (2019). Vplyv monetarnoi ta vyrobnycho-hospodarskoi polityky na sotsialno-ekonomichnyi stan krainy [The impact of monetary and economic policy on the socio-economic condition of the country] Zbirnyk naukovykh prats DVNZ «Universytet bankivskoi spravy» – Collection of scientific works of SHEI “University of Banking”, 4 (31), (pp. 331–341) [in Ukrainian].

Tokarskyi, T.B. (2021). Sotsialni aspekty ekonomichnoi bezpeky Ukrainy v protsesi yevrointehratsii [Social aspects of Ukraine's economic security in the process of European integration]. Doctor’s thesis. Kyiv: Natsionalnyi instytut stratehichnykh doslidzhen [in Ukrainian].

Kolot, A.M. (Eds.). (2015) Sotsialna vidpovidalnist [Social responsibility]: navch. posib. Kyiv: KNEU [in Ukrainian].

Переглядів статті: 56
Завантажень PDF: 27
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Кушнір, Л. В. (2021). ВПЛИВ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ НА ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ УПРАВЛІННЯ ОРГАНІЗАЦІЄЮ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 12-16. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-2