ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ»

  • В. В. Близнюк Державна установа «Інститут економіки та прогнозування Національної академії наук України» Л. Д. ЯЦЕНКО
  • Л. Д. Яценко Національний інститут стратегічних досліджень
Ключові слова: «нова економіка», ринок праці, ризики, знання, компетенції

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні головних ознак сучасного етапу становлення «нової економіки» та обґрунтуванні нових вимог до робочої сили. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження слугували такі методи науково-економічного пізнання, як описово-аналітичний, системний, порівняльний, аналітичний. Результати. Важливо, що «нова економіка» змінює світ праці та соціально-трудові відносини, відкриває нові сприятливі можливості і формує ризики нових тенденцій в економіці для окремих суб’єктів ринку праці, підвищує вимоги до якості людського капіталу та освітньо-кваліфікаційного рівня робочої сили, що потребує дослідження цих змін. Дослідження показало, що головною рушійною силою «нової економіки», основою її продуктивних сил виступають знання та компетенції. Практична значущість результатів дослідження. Узагальнення основних вимог до новітніх цифрових компетенцій дало змогу виокремити такі, як динамічність; взаємозв’язок з екосистемою робочого місця; постійне оновлення навиків; міждисциплінарність; мобільність та конкурентоспроможність робочої сили; відповідність міжнародним стандартам.

Посилання

Колот А., Герасименко О. Інноваційна праця та її інтелектуалізація як стратегічні вектори становлення нової економіки. Економіка i організація управління. 2018. № 1(29). С. 6–24.

Друкер П. Управление в обществе будущого. Москва : ООО «И.Д. Вильямс», 2007. 320 с.

Скрипниченко М. Потенціал ендогенного зростання економіки України. Київ : НАН України ; Інститут економіки та прогнозування, 2010. 436 с.

Покровский Н.Е. Побочный продукт глобализации: университеты перед лицом радикальных изменений. Общественные науки и современность. 2005. С. 67.

Валлерстайн И., Дерлугьян Г., Коллинз Р. Есть ли будущее у капитализма? Москва : изд-во Института Гайдара, 2015. 320 с.

Dauth W., Findeisen S., Südekum J., Wößner N. German robots: The impact of industrial robots on workers. IAB Discussion Paper. 2017. 30 р.

In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris : OECD Publishing, 2015. DOI: https://doi.org/10.1787/9789264235120-en.

Autor D.H., Dorn D. The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the U. S. Labor Market. American Economic Review. 2013. August. № 5 (103). P. 1553–1597.

Яковець Ю. Глобальні тенденції соціокультурної динаміки і перспективи взаємодії цивілізацій у ХХІ столітті. Економіка України. 2000. № 3. С. 8–17.

Основные положения Доклада Международной комиссии по образованию для XXI века. Образование: сокрытое сокровище. URL: http://www.ifap.ru/library/book201.pdf.

Ukraine-resume Flagship Report: Overview. Доповідь Світового банку. URL: http://documents.worldbank.org/curated/en/790931568661644788.

Про вищу освіту : Закон України від 1 липня 2014 р. № 1556-VII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18.

Клімова Г. Забезпечення якості вищої освіти як пріоритетна детермінанта становлення інноваційного суспільства в Україні. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого». Серія: Політологія. 2017. № 2. С. 65–73.

Kolot A. (2018) Innovatsiina pratsia ta yii intelektualizatsiia yak stratehichni vektory stanovlennia novoi ekonomiky [Innovative work and its intellectualization as strategic vectors of the new economy]. Economics and organization of management, no. 29, pp. 6–24. (in Ukrainian)

Druker P. (2007) Upravlenye v obshchestve budushchoho [Management in the society of the future]. Moscow: 320 р. (in Russian)

Skrypnychenko M. (2010) Potentsial endohennoho zrostannia ekonomiky Ukrainy [Potential for endogenous growth of Ukraine’s economy]. Kyiv: 436 p. (in Ukrainian)

Pokrovskyi N. (2005) Pobochnyiy produkt globalizatsii: universitetyi pered litsom radikalnyih izmeneniy [A byproduct of globalization: universities in the face of radical change]. Social sciences and modernity, p. 67. (in Russian)

Vallerstain Y., Derluhian H., Kollynz R. (2015) Est ly budushchee u kapytalyzma? [Does capitalism have a future]. Moscow. 320 p.

Dauth W., Findeisen S., Südekum J., Wößner N. (2017) The impact of industrial robots on workers. IAB Discussion Paper, no. 30.

(2015) In It Together: Why Less Inequality Benefits All. Paris: OECD Publishing.

Autor D.H., Dorn D. (2013) The Growth of Low Skill Service Jobs and the Polarization of the U.S. Labor Market. American Economic Review, no. 5 (103), pp. 1553–1597.

Yakovets Y. (2000) Hlobalni tendentsii sotsiokulturnoi dynamiky i perspektyvy vzaiemodii tsyvilizatsii u 21 stolitti [Global trends in socio-cultural dynamics and prospects for the interaction of civilizations in the XXI century]. Ukraine economy, no. 3, pp. 8 –17. (in Ukrainian)

Osnovnye polozhenyia Doklada Mezhdunarodnoi komyssyy po obrazovanyiu dlia XXI veka [Key points of the Report of the International Commission on Education for the XXI century]. (in Russian)

Ukraine-resume Flagship Report: Overview. World Bank Report. Available at: http://documents.worldbank.org/curated/en/790931568661644788.

Pro vyshchu osvitu (2014). № 1556-VII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18. (in Ukrainian)

Klimova H. (2017) Zabezpechennia yakosti vyshchoi osvity yak priorytetna determinanta stanovlennia innovatsiinoho suspilstva v Ukraini [Ensuring the quality of higher education as a priority determinant of the formation of an innovative society in Ukraine]. Bulletin of the National University, no. 2, pp. 65–73. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 118
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Близнюк, В. В., & Яценко, Л. Д. (2021). ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ РИНКУ ПРАЦІ В УМОВАХ СТАНОВЛЕННЯ «НОВОЇ ЕКОНОМІКИ». Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 74-81. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-10
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА