КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ

  • Ю. А. Малахова Національний транспортний університет
  • Д. А. Мироненко Національний транспортний університет
Ключові слова: корпоративна соціальна відповідальність, конкурентна перевага, міжнародний ринок, стратегія, елементи соціальної відповідальності

Анотація

Мета статті полягає в осмисленні сутності корпоративної соціальної відповідальності та визначенні її як унікальної характеристики, що вигідно відрізняє підприємство від конкурентів на міжнародному ринку. У роботі використовуються методи синтезу та аналізу, індукції та дедукції (для визначення змісту та елементів корпоративної соціальної відповідальності), а також методи узагальнення (для визначення переваг та стримуючих факторів для використання корпоративної соціальної відповідальності підприємства під час виходу на міжнародний ринок). Результати. Встановлено, що корпоративна соціальна відповідальність – це сучасний шлях компанії для забезпечення виходу, успішного розвитку й функціонування на міжнародному ринку. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів забезпечить підприємство конкурентними перевагами на міжнародному ринку.

Посилання

Міжнародний стандарт ISO 26000 «Керівництво по соціальній відповідальності» (опублікований 28 жовтня 2010 р.).

Шевченко Т. Корпоративна соціальна відповідальність у міжнародному бізнесі. Вісник Харківського наці¬онального університету імені В. Каразіна. 2014. № 1144 : Економіка. Країнознавство. Туризм. Т. 1. Вип. 3. С. 141–144.

Денежный интерес. Влияет ли социальная деятельность бизнеса на его финансовые показатели. Алгоритм успеха. 2012. № 3 (8). С. 4–5.

Ложачевська О., Виговська А. Стейкхолдерський підхід до корпоративної соціальної відповідальності ком¬паній. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 58–2. URL: http://bses.in.ua/journals/2020/58_2_2020/6.pdf.

Le Ha Nhu T., Doan Ngoc Phi A., Velencei J. Measuring Corporate Social Performance. Serbian Journal of Management. 2019. № 14. Р. 193–204.

Воробей В. Корпоративна соціальна відповідальність чи вигода? Києво-Могилянська бізнес-студія. 2005. № 10. URL: http://www.management.com.ua/cm/cm037.html.

Курінна І., Малярчук В., Саприкіна М., Супрунюк М., Трегуб О. Прозорість і корпоративна соціальна відпо¬відальність. Київ : Поліграфія «Юстон», 2015. 47 с.

Сардак С., Гасленко К. Внутрішня корпоративна соціальна відповідальність підприємства: теоретичні та практичні аспекти. Економіка і суспільство. 2017. № 12. С. 342–347.

Mizhnarodnyi standart ISO 26000 “Kerivnytstvo po sotsialnii vidpovidalnosti” (opublikovanyi 28 zhovtnia 2010 r.) [International Standard ISO 26000 “Guidelines for Social Responsibility” (published October 28, 2010)].

Shevchenko T. (2014) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist u mizhnarodnomu biznesi [Corporate social responsibility in international business]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. Karazina, Ekonomika. Krainoznavstvo. Turyzm [Bulletin of V. Karazin Kharkiv National University. Economics. Local lore. Tourism], no. 1144, t. 1, issue 3, pp. 141–144.

(2012) Denezhnyiy interes. Vliyaet li sotsialnaya deyatelnost biznesa na ego finansovyie pokazateli. Algoritm uspeha [Monetary interest. Does the social activity of a business affect its financial performance? Algorithm of success], no. 3(8), pp. 4–5.

Lozhachevska O., Vyhovska A. (2020) Steikkholderskyi pidkhid do korporatyvnoi sotsialnoi vidpovidalnosti kompanii [Stakeholder approach to corporate social responsibility of companies]. Prychornomorski ekonomichni studii. [Black Sea Economic Studies], issue 58–2. Available at: http://bses.in.ua/journals/2020/58_2_2020/6.pdf.

Le Ha Nhu T., Doan Ngoc Phi A., Velencei J. (2019) Measuring Corporate Social Performance. Serbian Journal of Management, no. 14, pp. 193–204.

Vorobei V. (2005) Korporatyvna sotsialna vidpovidalnist chy vyhoda? [Corporate social responsibility or benefit]. Kyievo-Mohylianska biznes-studiia [Kyiv-Mohyla business studio], no. 10. Available at: http://www.management.com.ua/cm/cm037.html.

Kurinna I., Maliarchuk V., Saprykina M., Supruniuk M., Trehub O. (2015) Prozorist i korporatyvna sotsialna vidpovidalnist. Kyiv: Polihrafiia “Iuston”. 47 p.

Sardak S., Haslenko K. (2017) Vnutrishnia korporatyvna sotsialna vidpovidalnist pidpryiemstva: teoretychni ta praktychni aspekty [Internal corporate social responsibility of the enterprise: theoretical and practical aspects]. Ekonomika i suspilstvo [Economy and society], vol. 12, pp. 342–347.

Переглядів статті: 158
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Малахова, Ю. А., & Мироненко, Д. А. (2021). КОРПОРАТИВНА СОЦІАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЯК КОНКУРЕНТНА ПЕРЕВАГА ПІДПРИЄМСТВА НА МІЖНАРОДНОМУ РИНКУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 69-73. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-9
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ