ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ

  • А. В. Гевчук Вінницький фінансово-економічний університет
Ключові слова: розрахунки, дебіторська заборгованість, кредиторська заборгованість, звітність, інформація, аграрна розписка, бізнес, управління

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладного аспекту інформаційного забезпечення шляхом формування нових показників фінансової звітності про розрахункові операції як запоруку ефективності управлінських рішень. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження, як методи логічного узагальнення та наукової абстракції, аналізу, аналітичний метод. Результати. Зазначено, що недоліком обліку практики є низька інформативність форм фінансової звітності задля управління бізнесом та потребує її доповнення щодо проведення розрахункових операцій. Пропонується удосконалити зміст і складові частини фінансової звітності бізнес-одиниць (ф. № 1 «Баланс» (Звіт про фінансовий стан) та ф. № 5 «Примітки до річної фінансової звітності») через формування нових показників з використанням аграрної розписки як нового інструмента розрахунку та альтернативного механізму кредитування підприємств агробізнесу. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів дасть змогу сформувати об’єктивну інформацію, адаптовану до таксономії фінансової звітності (за міжнародними стандартами фінансової звітності в Україні) для менеджменту, нинішніх та потенційних інвесторів, позикодавців та інших кредиторів у прийнятті ефективних управлінських рішень.

Посилання

Макаренко В.Ю. Інтегрована звітність підприємств: засадничі понятійно-термінологічні визначення. Інноваційна економіка. 2018. № 7–8. С. 130–139.

Ловінська Л.Г., Бондар Т.А. Нефінансова звітність як основа інформаційного забезпечення моніторингу досягнення цілей сталого розвитку. Фінанси України. 2019. № 11. С. 20–30.

Спіцина Н. Деякі особливості оцінки розрахунків за національними та міжнародними стандартами обліку та звітності. Інтелект ХХІ. 2018. № 3. С. 186–190.

Литвиненко Н.О. Аналітичний облік внутрішніх розрахунків. Науковий вісник НЛТУ України. 2013. № 2. С. 277–284. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/analitichniy-oblik-vnutrishnih-rozrahunkiv (дата звернення: 13.02.2021).

Царук В.Ю. Фінансова звітність підприємств в сучасних умовах господарювання: проблемні аспекти і перспективи розвитку. Подільський вісник: сільське господарство, техніка, економіка. 2017. Вип. 26. С. 236–243.

Ложников И.Н. Важнейшие тенденции развития бухгалтерского учета. URL: http://www.ipbmr.ru/?page=vestnik_2011_1_lozhnikov2 (дата звернення: 18.13.2020).

Содома Р.І., Східницька Г.В. Аграрна розписка як альтернативний механізм кредитування агропідприємства. Облік і фінанси. 2017. № 3. С. 112–118.

Хорин А.Н. Аудит корпоративной отчетности компании. Аудиторские ведомости. 2007. № 6. С. 3–13.

Концептуальні основи фінансової звітності. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (дата звернення: 18.01.2020).

Горлова О.В. Внутриотраслевые стандарты корпоративной отчетности. Вектор науки ТГУ. Серия: Экономика и управление. 2010. № 2. С. 36–41.

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13 (дата звернення: 18.04.2020).

Makarenko V.Yu. (2018) Intehrovana zvitnist pidpryiemstv: zasadnychi poniatiino-terminolohichni vyznachennia [Integrated reporting of enterprises: basic conceptual and terminological definitions]. Innovatsiina ekonomika, nо. 7–8, pр. 130–139. (in Ukrainian)

Lovinska L.H., Bondar T.A. (2019) Nefinansvoa zvitnist yak osnova informatsiinoho zabezpechennia monitorynhu dosiahnennia tsilei staloho rozvytku [Non-financial reporting as a basis for information support of monitoring the achievement of sustainable development goals]. Finansy Ukrainy, nо. 11, pр. 20–30. (in Ukrainian)

Spitsyna N.V. (2018) Deiaki osoblyvosti otsinky rozrakhunkiv za natsionalnymy ta mizhnarodnymy standartamy obliku ta zvitnosti [Some features of the assessment of calculations according to national and international accounting and reporting standards]. Intelekt KhKhI, nо. 3, pр. 186–190. (in Ukrainian)

Lytvynenko N.O. (2013) Analitychnyi oblik vnutrishnikh rozrakhunkiv [Analytical accounting of internal calculations]. Naukovyi visnyk NLTU Ukrainy, nо. 2, pр. 277–284. Available at: https://cyberleninka.ru/article/n/analitichniy-oblik-vnutrishnih-rozrahunkiv (accessed 21 May 2021). (in Ukrainian)

Tsaruk V.Yu. (2017) Finansova zvitnist pidpryiemstv v suchasnykh umovakh hospodariuvannia: problemni aspekty i perspektyvy rozvytku [Financial reporting of enterprises in modern economic conditions: problematic aspects and prospects of development]. Podilskyi visnyk: silske hospodarstvo, tekhnika, ekonomika, vol. 26(2), pр. 236–243. (in Ukrainian)

Lozhnykov Y.N. (2011) Vazhneishye tendentsyy razvytyia bukhhalterskoho ucheta [The most important trends in the development of accounting]. Available at: http://www.ipbmr.ru/?page=vestnik.lozhnikov (accessed 21 May 2020). (in Ukrainian)

Sodoma R.I., Skhidnytska H.V. (2017) Ahrarna rozpyska yak alternatyvnyi mekhanizm kredytuvannia ahropidpryiemstva [Agricultural receipt as an alternative lending mechanism for agricultural enterprises]. Oblik i finansy, nо. 3, pр. 112–118. (in Ukrainian)

Khoryn A.N. (2007) Audyt korporatyvnoi otchetnosty kompanyy [Audit of corporate reporting of the company]. Audytorskye vedomosty, nо. 6, pр. 3–13. (in Ukrainian)

Kontseptualni osnovy finansovoi zvitnosti [Conceptual basis of financial reporting]. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/929_009 (accessed 21 May 2021).

Horlova O.V. (2010) Vnutryotraslevye standarty korporatyvnoi otchetnosty [Intra-industry standards of corporate reporting]. Vektor nauky THU. Seryia: Ekonomyka y upravlenye, nо. 2, pр. 36–41. (in Ukrainian)

Natsionalne polozhennia (standart) bukhhalterskoho obliku 1 “Zahalni vymohy do finansovoi zvitnosti” [National accounting regulation (standard) 1 “General requirements for financial reporting”]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/aws/show/z0336-13 (accessed 21 May 2021). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 57
Завантажень PDF: 61
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Гевчук, А. В. (2021). ФОРМУВАННЯ НОВИХ ПОКАЗНИКІВ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ – ЗАПОРУКА ЕФЕКТИВНОСТІ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 61-68. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-8