ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ

  • С. П. Прасолова Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: конкурентна позиція, конкурентні переваги, стратегічна група банків, мікро- та макроекономічна ефективність, конкурентне середовище банківського сектора

Анотація

Мета статті полягає у визначенні сутності та методичних підходів до порівняльної оцінки конкурентної позиції стратегічних груп банків з різною структурою власності на українському ринку за параметрами мікро- та макроекономічної ефективності їх діяльності для визначення їхніх стратегічних конкурентних переваг та базових тенденцій розвитку конкурентного середовища в банківському секторі України. Методика дослідження. У статті використані такі загальнонаукові та спеціальні методи дослі- дження: групування, порівняння, емпіричні методи стратегічних досліджень (аналіз стратегічних груп), графічний, систематизації та узагальнення. Результати. Проведено порівняльне дослідження основних кількісних і якісних методів оцінки конкурентної позиції банків, за результатами якої як найбільш опти- мальну визначено методику аналізу стратегічних груп банків, сформованих за структурою їх власності, що дозволило визначити базові тенденції розвитку зазначених груп банків, їх стратегічні переваги та оптимальну стратегічну групу. Практична значущість результатів дослідження. У статті розглянуто методичні підходи до порівняльної оцінки конкурентної позиції стратегічних груп банків з різною струк- турою власності за параметрами мікро- та макроекономічної ефективності їх діяльності, визначено їх стратегічні конкурентні переваги та базові тенденції розвитку конкурентного середовища в банківському секторі країни, сформовано пропозиції щодо підвищення стратегічної ефективності та конкурентоспро- можності банківської системи України.

Посилання

Офіційне інтернет-представництво НБУ. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (дата звернення: 25.01.2021).

Карчева Г.Т., Смовженко Т.С., Міщенко В.І. та ін. Ефективність та конкурентоспроможність банківської сис¬теми України : монографія / за заг. ред. Г.Т. Карчевої. Київ : ДВНЗ «Університет банківської справи», 2016. 279 с.

Кулиняк І. Банки з іноземним капіталом: рейтингування та роль у забезпеченні сталого розвитку фінансо¬вого сектору України. Вісник АПСВТ. 2018. № 3. С. 36–50.

Портер М. Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / пер. с англ. Москва : Альпина Паблишер, 2011. 453 с.

Про порядок регулювання діяльності банків в Україні [Електронний ресурс]: Інструкція, затв. постановою Правління НБУ від 28.08.2001 № 368. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text (дата звернення: 25.01.2021).

Структури власності банків України. URL: https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders/ (дата звернення: 25.01.2021).

Фляйшер К., Бенсуссан Б. Стратегический и конкурентный анализ. Методы и средства конкурентного ана¬лиза в бизнесе. Москва : БИНОМ. Лаборатория знаний, 2005. 541 с.

Фомін І. Конкурентна позиція банку: методика визначення. Вісник НБУ. 2003. № 4. С. 8–11.

Хаджинов І.В., Мєсєчко І.М. Конкурентні позиції транснаціонального капіталу в банківському секторі Укра¬їни. Економіка і організація управління. 2017. № 2 (26). С. 29–38.

Шевцова О.Й., Портянова О.В. Конкурентна позиція банку: оцінка за видами діяльності. Економічний ана¬ліз. 2015. № 1. С. 212–219.

Čihak M., Demirguc-Kunt A., Feyen E., Levine R. Financial development in 205 economies, 1960 to 2010. Journal of Financial Perspectives. 2013. №2. Р. 17–36.

McGee J., Thomas H. Strategic groups: Theory, research and taxonomy. Strategic Management Journal. 1986. № 2. Р. 141–160.

Ofitsiine internet-predstavnytstvo NBU [Official Internet representation of the NBU]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic/supervision-statist/data-supervision#1/ (accessed 25 January 2021). (in Ukrainian)

Karcheva H.T., Smovzhenko T.S., Mishchenko V.I. et al. (2016) Efektyvnist ta konkurentospromozhnist bankivskoi systemy Ukrainy: monohrafiia [Efficiency and competitiveness of the banking system of Ukraine]. Kyiv: DVNZ «Universytet bankivskoi spravy». (in Ukrainian)

Kulyniak I. (2018) Banky z inozemnym kapitalom: reitynhuvannia ta rol u zabezpechenni staloho rozvytku finansovoho sektoru Ukrainy [Banks with foreign capital: ranking and role in ensuring sustainable development of the financial sector of Ukraine]. Visnyk Akademiyi pratsi, sotsialʹnykh vidnosyn i turyzmu [Bulletin of the Academy of Labor, Social Relations and Tourism], no. 3, pp. 36–50. (in Ukrainian)

Porter M. (2011) Konkurentnaia stratehyia: Metodyka analyza otraslei y konkurentov [Competitive strategy: Methodology for analyzing industries and competitors]. Moscow: Alpyna Pablysher. (in Russian)

Instruktsiia “Pro poriadok rehuliuvannia diialnosti bankiv v Ukraini”vid 28.08.2001 № 368 [Instruction “On the procedure for regulating the activities of banks in Ukraine” from August, 28, 2001, № 368]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0841-01#Text. (accessed 25 January 2021). (in Ukrainian)

Struktury vlasnosti bankiv Ukrainy [Ownership structures of Ukrainian banks]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/supervision/registration/shareholders/ (accessed 25 January 2021). (in Ukrainian)

Fliaisher K., Bensussan B. (2005) Strategicheskiy i konkurentnyy analiz. Metody i sredstva konkurentnogo analiza v biznese [Strategic and competitive analysis. Methods and tools of competitive analysis in business]. Moscow: BYNOM. Laboratoryia znanyi. (in Russian)

Fominm I. (2003) Konkurentna pozytsiia banku: metodyka vyznachennia [Competitive position of the bank: a method of determination]. Visnyk NBU [Bulletin of the NBU], no. 4, pp. 8–11. (in Ukrainian)

Khadzhynov I.V., Miesiechko I.M. (2017) Konkurentni pozytsii transnatsionalnoho kapitalu v bankivskomu sektori Ukrainy [Competitive positions of transnational capital in the banking sector of Ukraine]. Ekonomika i orhanizatsiya upravlinnya [Economics and organization of management], no. 2(26), pp. 29–38. (in Ukrainian)

Shevtsova O.I., Portianova O.V. (2015) Konkurentna pozytsiia banku: otsinka za vydamy diialnosti [Competitive position of the bank: assessment by type of activity]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], no. 1, pp. 212–219. (in Ukrainian)

Cihak M., Demirguc-Kunt A., Feyen E., Levine R. (2013) Financial development in 205 economies, 1960 to 2010. Journal of Financial Perspectives, no. 2, pp. 17–36.

McGee J., Thomas H. (1986) Strategic groups: Theory, research and taxonomy. Strategic Management Journal, no. 2, pp.141–160.

Переглядів статті: 131
Завантажень PDF: 196
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Прасолова, С. П. (2021). ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА КОНКУРЕНТНОЇ ПОЗИЦІЇ ВІТЧИЗНЯНИХ ТА ІНОЗЕМНИХ БАНКІВ НА РИНКУ УКРАЇНИ: АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 51-60. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-7