МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО БІЗНЕС-МОДЕЛІ

  • З. М. Побережна Національний авіаційний університет
Ключові слова: бізнес-модель, конкурентоспроможність, авіапідприємства, бізнес-процеси, ланцюг створення цінності, базова цінність, додаткова цінність

Анотація

Мета статті полягає у формуванні конкурентоспроможності авіапідприємства на осно- ві бізнес-моделі. Структуризація бізнес-моделі як відкритої системи дала можливість виділити основні її елементи, серед яких головними є керуюча та керована системи. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження, як методи логічного уза- гальнення та наукової абстракції, структурного аналізу, аналітичного методу. Результати. Обґрунтова- но взаємозв’язок бізнес-моделі, бізнес-процесів та ланцюга створення вартості підприємства з конкурент- ними перевагами в єдиному системному контурі. Розкрито сутність кожного елементу та аргументовано його роль і значення у забезпеченні конкурентоспроможності авіапідприємства. Доведено, що потреби споживачів визначають бажану цінність послуги авіаційного підприємства, яку покладено в основу лан- цюга створення цінності, чим визначено витрати підприємства, що забезпечують продукування базової цінності та диференціацію цієї цінності залежно від зміни її вартості. Залежно від ролі бізнес-процесів, яку вони відіграють у бізнес-моделі підприємства, відбувається формування доданої вартості. Бізнес-про- цеси виступають центрами формування витрат чи прибутку. Встановлено, що цінність для споживача формують структура маршрутної мережі; частота рейсів, тарифи; класи обслуговування; стандарти якості; якість обслуговування, а також інші види діяльності, які дають можливість отримати прибу- ток, інші ж витрати не визначають для споживача ніякої цінності, а просто забезпечують діяльність авіапідприємств, тому потребують постійної оптимізації. Представлено авторський ланцюг створення цінності авіапідприємства, який передбачає поділ послуги на такі види, як передпольотне обслуговування, польотне обслуговування, міжпольотне обслуговування та післяпольотне обслуговування. Узагальнено пе- релік складових елементів, комбінація яких буде видозмінюватися залежно від бізнес-моделі підприємства та компонентів, які наповнюють ланцюг створення цінності і безпосередньо формують собівартість по- слуги авіапідприємства. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретичних та практичних рекомендацій дасть змогу авіапідприємству забезпечити стійку конкурентну позицію на вітчизняному та міжнародному ринках.

Посилання

Костюк О. Концепція інтегрованого ланцюга поставок в лісопромисловому комплексі. Регіональна еконо¬міка. 2005. № 2. С. 271–278.

Чухрай Н., Гірна О. Формування ланцюгів поставок: питання теорії та практики. Львів : Інтелект-Захід, 2007. 232 c.

Гірна О., Кобилюх О., Хтей Н. Формування корисностей у ланцюгу поставок на основі ринкової пропозиції. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». Логістика. 2006. № 552. С. 17–23.

Мних О. Трансформація власності у розвитку відносин «підприємство – клієнт» : монографія. Львів : Видав¬ництво Національного університету «Львівська політехніка», 2007. 250 с.

Король В. Про цінність і вартість в системі фінансового менеджменту. URL: http://ua-stock.com/assets/files/value.pdf (дата звернення: 22.07.2021).

Калда К. Логістичний підхід до формування ланцюгів створення цінності та вартості авіатранспортної про¬дукції. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2009. № 1. C. 206–211.

Антощишина Н. Теоретичні положення формування інтегрованої цінності авіакомпанії. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/152 (дата звернення: 22.07.2021).

Антощишина Н., Григорак М. Математична модель формування інтегрованої цінності авіакомпанії. URL: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/233 (дата звернення: 22.07.2021).

Ткачук Г., Кушніренко О. Формування бізнес-моделі підприємства. Житомир : ЖДТУ, 2016. 222 с.

Kostyuk O. (2005) Kontseptsiya intehrovanoho lantsyuha postavok v lisopromyslovomu kompleksi [The concept of an integrated supply chain in the timber industry]. Rehionalna ekonomika, no. 2, pp. 271–278. (in Ukrainian)

Chukhray N., Hirna O. (2007) Formuvannya lantsyuhiv postavok: pytannya teoriyi ta praktyky [Formation of supply chains: questions of theory and practice]. Lviv, Intelekt-Zakhid, 232 p. (in Ukrainian)

Hirna O., Kobylyukh O., Khtey N. (2006) Formuvannya korysnostey u lantsyuhu postavok na osnovi rynkovoyi propozytsiyi [Formation of utilities in the supply chain based on market supply]. Visnyk Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”. Lohistyka, no. 552, pp. 17–23. (in Ukrainian)

Mnykh O. (2007) Transformatsiya vlasnosti u rozvytku vidnosyn “pidpryyemstvo – kliyent” [Transformation of property in the development of “enterprise – client” relations]. Monograph. Lviv: Vydavnytstvo Natsionalnoho universytetu “Lvivska politekhnika”, 250 p. (in Ukrainian)

Korol V. Pro tsinnist i vartist v systemi finansovoho menedzhmentu [About value and cost in the system of financial management]. Available at: http://ua-stock.com/assets/files/value.pdf (accessed 22 July 2021). (in Ukrainian)

Kalda K. (2009) Lohistychnyy pidkhid do formuvannya lantsyuhiv stvorennya tsinnosti ta vartosti aviatransportnoyi produktsiyi [Logistic approach to the formation of value chains and the value of air transport products]. Visnyk Khmelnytskoho Natsionalnoho Universytetu. Ekonomichni nauky, no. 1, pp. 206–211. (in Ukrainian)

Antoshchyshyna N. Teoretychni polozhennya formuvannya intehrovanoyi tsinnosti aviakompaniyi [Theoretical provisions for the formation of the integrated value of the airline]. Available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/152 (accessed 22 July 2021). (in Ukrainian)

Antoshchyshyna N., Hryhorak M. Matematychna model formuvannya intehrovanoyi tsinnosti aviakompaniyi [Mathematical model of airline integrated value formation]. Available at: http://jrnl.nau.edu.ua/index.php/PPEI/article/view/233 (accessed 22 July 2021). (in Ukrainian)

Tkachuk H., Kushnirenko O. (2016) Formuvannya biznes-modeli pidpryyemstva [Formation of business model of the enterprise]. Zhytomyr: ZHDTU, 222 p. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 91
Завантажень PDF: 97
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Побережна, З. М. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АВІАПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ ЙОГО БІЗНЕС-МОДЕЛІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 29-36. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-4