УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ

  • І. А. Малиш Харківський національний аграрний університет імені В.В. Докучаєва
Ключові слова: інноваційно-інвестиційний розвиток, управління інноваційно-інвестиційним розвитком, стратегічні напрями управління, принципи управління інноваційно-інвестиційним розвитком, регіональний розвиток аграрного сектору

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні та узагальненні сучасних засад управління інноваційно- інвестиційним забезпеченням розвитку підприємств аграрного сектору на загальнодержавному та регі- ональному рівнях. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допо- могою таких загальнонаукових і спеціальних методів дослідження, як діалектичний метод дослідження економічних процесів і явищ, систематизація та узагальнення наукових підходів до розв’язання проблеми, статистичне ранжування регіонів України за рівнем їх інноваційного потенціалу, а також методи аналізу та синтезу, порівняння, індукції та дедукції. Результати. Розроблено комплекс передумов для активіза- ції інноваційно-інвестиційного розвитку аграрного сектору країни та запропоновано стратегічні важелі управління інноваційно-інвестиційним розвитком. Розроблено комплекс принципів управління інноваційно- інвестиційним розвитком регіону, таких як принципи масовості, результативності, адаптивності, інфор- маційної підтримки, фінансування, стимулювання. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано, що впровадження запропонованих вихідних передумов та стратегічних важе- лів управління дасть змогу сформувати гнучку та адаптивну модель інноваційно-інвестиційного розвитку конкретного регіону і буде сприяти високотехнологічному сучасному веденню сільського господарства на інноваційній основі.

Посилання

Бойков В.О. Інноваційно-інвестиційний розвиток сільськогосподарських підприємств. Бізнес-навігатор. 2013. № 2. С. 159–165.

Чорна Н.В. Шляхи удосконалення інноваційно-інвестиційного забезпечення аграрного бізнесу в Україні. Наука молода. 2011. № 15–16. С. 95–100.

Корецький М.Х. Державне регулювання розвитку аграрної сфери економіки України : монографія. 2002. 260 с.

Васільєва Л.М. Формування інноваційно орієнтованої системи управління аграрним сектором в Україні. Публічне адміністрування: теорія та практика. 2011. № 2 (6). URL: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11vlmasu.pdf (дата звернення: 16.06.2021).

Деякі питання визначення середньострокових пріоритетних напрямів інноваційної діяльності галузе-вого рівня на 2017–2021 роки : Постанова Кабінету Міністрів України від 18 жовтня 2017 року № 980. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF#n11 (дата звернення: 15.07.2021).

Статистичний збірник «Регіони України». Ч. 2 / за ред. І. Є. Вернера. Київ : Державна служба статистики України, 2018. 650 с.

Доценко О.Ю. Рівень інноваційного розвитку регіонів України та фактори, які його формують. Економічний вісник НГУ. 2010. № 4. С. 25–35.

Вилгін Є.А. Підходи до реалізації регіональної інноваційної політики держави. Державне управління: удо¬сконалення та розвиток. 2011. № 4. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=477 (дата звернення: 15.07.2021).

Boikov V.O. (2013) Innovatsiino-investytsiinyi rozvytok silskohospodarskykh pidpryiemstv. Biznes-navihator, no. 2, pp. 159–165.

Chorna N.V. (2011) Shliakhy udoskonalennia innovatsiino-investytsiinoho zabezpechennia ahrarnoho biznesu v Ukraini. Nauka moloda, no. 15–16, pp. 95–100.

Koretskyi M.Kh. (2002) Derzhavne rehuliuvannia rozvytku ahrarnoi sfery ekonomiky Ukrainy: monohrafiia, 260 p.

Vasilieva L.M. (2011) Formuvannia innovatsiino oriientovanoi systemy upravlinnia ahrarnym sektorom v Ukraini. Publichne administruvannia: teoriia ta praktyka, no. 2(6). Available at: http://www.dridu.dp.ua/zbirnik/2011-02(6)/11vlmasu.pdf (accessed 16 June 2021). (in Ukrainian)

Deiaki pytannia vyznachennia serednostrokovykh priorytetnykh napriamiv innovatsiinoi diialnosti haluzevoho rivnia na 2017–2021. Postanova Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 18 zhovtnia 2017 roku, № 980. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/980-2017-%D0%BF#n11 (accessed 15 July 2021). (in Ukrainian)

Statystychnyi zbirnyk “Rehiony Ukrainy”. Ch. 2 / za redaktsiieiu I.Ye. Vernera. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. Kyiv. 2018. 650 p.

Dotsenko O.Iu. (2010) Riven innovatsiinoho rozvytku rehioniv Ukrainy ta faktory, yaki yoho formuiut. Ekonomichnyi visnyk NHU, no. 4, pp. 25–35.

Vylhin Ye.A. (2011) Pidkhody do realizatsii rehionalnoi innovatsiinoi polityky derzhavy. Derzhavne upravlinnia: udoskonalennia ta rozvytok, no. 4. Available at: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=477 (accessed 15 July 2021). (in Ukrainian)

Переглядів статті: 70
Завантажень PDF: 93
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Малиш, І. А. (2021). УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНИМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯМ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ АГРАРНОГО СЕКТОРУ: ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНИЙ ТА РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 21-28. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-3