ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ В МЕНЕДЖМЕНТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР

  • І. В. Башук Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0003-3261-9302
  • Г. О. Швиданенко Державний вищий навчальний заклад «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана» https://orcid.org/0000-0001-6737-7935
Ключові слова: процесний підхід до управління, бізнес-процес, підходи до трактування поняття «бізнес-процес», класифікація бізнес-процесів, видова структура бізнес-процесів, характеристики бізнес-процесів, стратегічне процесне управління, межі бізнес-процесів

Анотація

Мета статті полягає у визначенні ключових особливостей базової категорії процесного під- ходу до управління підприємством, якою є бізнес-процес, а також розробленні його видової структури. Методика дослідження. Для досягнення поставленої мети використано такі методи, як історичний, ме- тод логічного узагальнення, метод наукової абстракції, метод аналізу та синтезу. Результати. У статті розглянуто основні підходи до управління підприємством, такі як системний, ситуаційний, функціональний та процесний. Визначено стратегічну перевагу використання процесного підходу до управління як най- більш адаптивного інструмента впливу та реагування на ринкові драйвери в сучасному бізнес-середовищі. Проаналізовано основні тлумачення поняття «бізнес-процес», виділено основні підходи, що використову- ються під час трактування цього поняття, та надано авторське тлумачення сутності бізнес-процесу. Узагальнено основні характеристики бізнес-процесів, розглянуто спільні елементи для кожного бізнес- процесу, досліджено їх основні види та місце в системі стратегічного управління підприємством. Запро- понована власну видову структуру бізнес-процесів підприємства. Практична значущість результатів дослідження. Проведений аналіз, авторське визначення та класифікація бізнес-процесів створюють мож- ливості для глибшого аналізу бізнес-процесів підприємства, оцінювання яких дасть змогу сформувати ді- євий механізм ефективного управління бізнес-структурою.

Посилання

Швиданенко Г.О., Приходько Л.М. Оптимізація бізнес-процесів : навчальний посібник. Київ : КНЕУ, 2012. 487 с.

Вишневська К.В. Систематизація наукових підходів до дослідження адаптації підприємства. ISSN 2409-1944 ЕКОНОМІКА, ФІНАНСИ, ПРАВО. 2017.

Кононова І.В. Аналіз підходів до управління підприємством у сучасних умовах. Прометей. 2013. № 1. С. 146–151.

Запара Л.А. Основні підходи до управління: еволюція і перспективи. Агросвіт. 2015. С. 16–22.

Харченко В.А. Системний підхід до стратегічного управління підприємством. Економічний вісник Донбасу. 2013. С. 157–160.

Бурбело Н.О. Проблеми формування процесно-орієнтованого підходу в управлінні телекомунікаційним під¬приємством. Економіка. Менеджмент. Бізнес. 2016. С. 88–93.

Захаркін О.О. Порівняльна характеристика концепцій управління підприємством в системі його інновацій¬ної діяльності. Вісник ЖДТУ. 2014. С. 53–58.

Hamel G. The Why, What and How of Management Innovation. URL: http://www.obs.ru/article/91.

Білокінь А.А. Застосування процесного підходу до управління інноваціями в нафтосервісних підприєм-ствах. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2014. № 1 (63).

Управління бізнес-процесами сучасних організацій : монографія / за заг. ред. М.М. Максимцова. Москва : МГСУ, 2009. 311 с.

Харингтон Д., Эсселинг К.С., Ван Нимвеген Х. Оптимизация бизнес-процессов. Документирование, ана¬лиз, управление, оптимизация. Санкт-Петербург : ООО «БМикро», 2002. 342 с.

Горлачук В.В., Яненкова І.Г. Економіка підприємства : навчальний посібник. Миколаїв : ЧДУ ім. Петра Могили, 2010. 339 с.

Остроухова Н.Г. Особенности реинжиниринга бизнес-процессов на предприятиях энергетики. Науковеде¬ние. 2013. № 6. С. 1–10.

Гончарова О.А. Реінжиніринг бізнес-процесів як метод процесного управління. Вісник Київського націо¬нального університету імені Тараса Шевченка. 2013. № 10. С. 78–82.

Гриценко П.В. Формування науково-методичного підходу до оцінки маршруту бізнес-процесу промисло¬вого підприємства при проведенні реінжинірингу. Mechanism of Economic Regulation. 2013. № 4. С. 140–145.

What types of business processes are well suited to electronic commerce? URL: https://docu.tips/preview/1-5c14a2e2c1a39.

Бондаренко В.М., Бутусов О.Д., Герзанич В.М. Суть та класифікація бізнес-процесів в сучасній науковій парадигмі. Управління соціально-економічними трансформаціями господарських процесів: реалії і виклики. 2019. С. 296–297.

Дубініна В.В. Теоретичні аспекти класифікації бізнес-процесів підприємства. Науковий вісник Херсон-ського державного університету. 2014. № 7. С. 186–189.

Jacobson I., Ericsson M., Jacobson A. The Object Advantage: Business Process Reengineering with Object Technology. New York : ACM Press: Addison-Wesley Publishing, 1995. 347 p.

Shvydanenko H.O. (2012) Optymizatsiia biznes-protsesiv: navch. posib. / H.O. Shvydanenko, L.M. Prykhodko. Kyiv: KNEU, 487 p.

Vyshnevska K.V. (2017) Systematyzatsiia naukovykh pidkhodiv do doslidzhennia adaptatsii pidpryiemstva. ISSN 2409-1944 EKONOMIKA, FINANSY, PRAVO.

Kononova I.V. (2013) Analiz pidkhodiv do upravlinnia pidpryiemstvom u suchasnykh umovakh. PROMETEI, no. 1, pp. 146–151.

Zapara L.A. (2015) Osnovni pidkhody do upravlinnia: evoliutsiia i perspektyvy. AHROSVIT, pp. 16–22.

Kharchenko V.A. (2013) Systemnyi pidkhid do stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvom. Ekonomichnyi visnyk Donbasu, pp. 157–160.

Burbelo N.O. (2016) Problemy formuvannia protsesno-oriientovanoho pidkhodu v upravlinni telekomunikatsiinym pidpryiemstvom. Ekonomika. Menedzhment. Biznes», pp. 88–93.

Zakharkin O.O. (2014) Porivnialna kharakterystyka kontseptsii upravlinnia pidpryiemstvom v systemi yoho innovatsiinoi diialnosti. VISNYK ZhDTU, pp. 53–58.

Gary Hamel. The Why, What and How of Management Innovation. Available at: http://www.obs.ru/article/91.

Bilokin A.A. (2014) Zastosuvannia protsesnoho pidkhodu do upravlinnia innovatsiiamy v naftoservisnykh pidpryiemstvakh. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli, no. 1(63).

Upravlinnia biznes-protsesamy suchasnykh orhanizatsii: monohrafiia / za zah. red. M.M. Maksymtsova. Moscow: MHSU, 2009. 311 p.

Kharynhton D. (2002) Optymyzatsyia byznes-protsessov. Dokumentyrovanye, analyz, upravlenye, optymyzatsyia / D. Kharynhton, K.S. Esselynh, Kharm Van Nymvehen. Sankt-Peterburh: OOO “BMykro”, 342 p.

Horlachuk V.V. (2010) Ekonomika pidpryiemstva: navch. posibnyk / V.V. Horlachuk, I.H. Yanenkova. Mykolaiv: ChDU im. Petra Mohyly, 339 h.

Ostroukhova N.H. (2013) Osobennosty reynzhynyrynha byznes-protsessov na predpryiatyiakh enerhetyky. NAUKOVEDENYE, no. 6, pp. 1–10.

Honcharova O.A. (2013) Reinzhynirynh biznes-protsesiv yak metod protsesnoho upravlinnia / O.A. Honcharova. VISNYK Kyivskoho natsionalnoho universytetu imeni Tarasa Shevchenka, no. 10, pp 78–82.

Hrytsenko P.V. (2013) Formuvannia naukovo-metodychnoho pidkhodu do otsinky marshrutu biznes-protsesu promyslovoho pidpryiemstva pry provedenni reinzhynirynhu. Mechanism of Economic Regulation, no. 4, pp. 140–145.

What types of business processes are well suited to electronic commerce? Available at: https://docu.tips/preview/1-5c14a2e2c1a39.

Bondarenko V.M. (2019) Sut ta klasyfikatsiia biznes-protsesiv v suchasnii naukovii paradyhmi / V.M. Bondarenko, O.D. Butusov, V.M. Herzanych. Upravlinnia sotsialno-ekonomichnymy transformatsiiamy hospodarskykh protsesiv: realii i vyklyky, pp. 296–297.

Dubinina V.V. (2014) Teoretychni aspekty klasyfikatsii biznes-protsesiv pidpryiemstva. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no. 7, pp. 186–189.

Jacobson I. (1995) The Object Advantage: Business Process Reengineering with Object Technology / I. Jacobson, M. Ericsson, A. Jacobson. New York: ACM Press: Addison-Wesley Publishing, 1995. 347 p.

Переглядів статті: 178
Завантажень PDF: 144
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Башук, І. В., & Швиданенко, Г. О. (2021). ЗМІСТОВНЕ НАПОВНЕННЯ ТА ОСОБЛИВОСТІ ПРОЦЕСНОГО ПІДХОДУ В НАУКОВОМУ ДИСКУРСІ В МЕНЕДЖМЕНТІ БІЗНЕС-СТРУКТУР. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 12-20. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-2