ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ

  • І. Д. Спаський Одеський національний економічний університет
Ключові слова: економічне мислення, історія економічної думки, теорія основного капіталу

Анотація

Мета статті полягає у розкритті еволюції теорії основного капіталу в процесі розвитку економічної думки як предмета дослідження. Методика дослідження. Використовуються методи рефлексії економічної думки та історико-економічні методи дослідження. Результати. Сучасна системна криза, безсумнівно, торкнулась як теоретичного знання, так і безпосередньо економічного життя. Цим викликана актуальність ревізії історичної спадщини економічної думки загалом та її напрямів зокрема, а також здійснення розумової рефлексії щодо пізнавальних можливостей і обмежень. Аналіз економічної думки в історичній ретроспективі висвітлив декілька теоретико-методологічних проблем. Це так звана ізольованість теоретичних викладень від таких важливих аспектів економічної науки, як економічна антропологія та аналіз соціальних, екологічних і навіть психофізіологічних аспектів дійсності у контексті еволюції теорії основного капіталу. Практична значущість результатів дослідження полягає у підвищенні евристичного потенціалу теорії основного капіталу у прийнятті господарських рішень та здійсненні економічної політики.

Посилання

Швырев В.С. Теория. Новая философская энциклопедия : в 4 т. / Институт философии РАН, Национальный

общественно-научный фонд ; научно-ред. совет ; предс. В.С. Степин. Москва : Мысль, 2010. Т. IV. 736 c.

Мостепаненко В.М. Философия и методы научного познания. Ленинград : Лениздат, 1972. 263 с.

Штофф В.А. Моделирование и философия. Москва : Наука, 1966. 311 с.

Будко В.В. Философия науки. Харьков : ХНУГХ им. А.Н. Бекетова, 2016. 202 с.

Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. Москва : Соцэкгиз, 1962. 684 с.

Милль Дж.С. Основы политической экономии. Москва, 1980.

Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Москва, 1984.

Бем-Баверк Э. Капитал и процент. Т. 2–3. Т. 2 : Позитивная теория капитала. Т. 3 : Экскурсы. Москва, 2010.

Маршалл А. Принципы экономической науки. Москва, 1993

Shvyirev V.S. (2010) Teoriya [Theory]. Novaya filosofskaya entsiklopediya: V 4 t./ In-t filosofii RAN, Nats. obsch.- nauchn.fond; Nauchno-red.sovet: preds. V.S. Stepin. Moscow: Myisl. T. IV. 2010 736 p.

Mostepanenko V.M. (1972) Filosofiya i metodyi nauchnogo poznaniya [Philosophy and methods of scientific knowledge]. Lenizdat. 263 p.

Shtoff V.A. (1966) Modelirovanie i filosofiya [Modeling and philosophy]. Nauka. 311 p.

Budko V.V. (2016) Filosofiya nauki [Philosophy of Science]. Harkovskiy nats. Un-t gorod. hoz-va im. A.N. Beketova. Harkov: HNUGH im. A.N. Beketova. 202 p.

Smit A. (1962) Issledovanie o prirode i prichinah bogatstva narodov [Research on the nature and causes of the wealth of nations]. Moscow: Sotsekgiz. 684 p.

Mill Dzh.S. (1980) Osnovyi politicheskoy ekonomii [Foundations of Political Economy]. Moscow.

Marks K. (1984) Kapital. Kritika politicheskoy ekonomii [Capital. Criticism of Political Economy]. Moscow.

Bem-Baverk E. (2010) Kapital i protsent [Capital and interest]. T. 2–3. T. 2: Pozitivnaya teoriya kapitala. T. 3: Ekskursyi. Moscow.

Marshall A. (1993) Printsipyi ekonomicheskoy nauki [Principles of Economic Science]. Moscow.

Переглядів статті: 100
Завантажень PDF: 107
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Спаський, І. Д. (2021). ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ ОСНОВНОГО КАПІТАЛУ ЯК ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 7-11. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-1