СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ОФІСУ СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМЕНА ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Ключові слова: стратегія, розвиток вищої освіти, виклики, студентський омбудсмен, заклад вищої освіти, учасники освітнього процесу, воєнний стан

Анотація

Офіс студентського омбудсмена слугує реалізації принципів гуманізму, законності, справедливості, неупередженості, незалежності, доступності, транспарентності, недоторканності особистого життя осіб і конфіденційності відомостей про них. Офіс діє як посередник між академічним середовищем і суспільством, маючи на меті зміцнення культури відкритого та шанобливого ставлення до різноманітності. Його діяльність ґрунтується на забезпеченні та просуванні правових аргументів і виробленні рекомендацій для розвитку інклюзивної, толерантної та орієнтованої на діалог академічної спільноти. Офіс студентського омбудсмена слугує контактним пунктом для студентів і співробітників, які опинилися в скрутному становищі через нерівне ставлення та дискримінацію або мають запитання щодо того, як забезпечити інклюзивне (академічне) середовище. Правовий режим воєнного стану передбачає тимчасове обмеження конституційних прав і свобод людини та громадянина, в тому числі право на освіту. Виклики у сфері вищої освіти, зумовлені широкомасштабною збройною агресією російської федерації проти України, зумовлюють необхідність перегляду стратегії діяльності та розвитку офісу студентського омбудсмена Полтавського університету економіки і торгівлі. Метою статті є визначення стратегічних напрямів діяльності та розвитку офісу студентського омбудсмена Полтавського університету економіки і торгівлі в умовах воєнного стану. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: порівняльний, аналітичний, прогнозування. Практична значущість та рекомендації. Зазначені стратегічні напрями діяльності та розвитку офісу студентського омбудсмена Полтавського університету економіки і торгівлі в умовах воєнного стану буде покладено в основу нової Стратегії на 2023-2027 роки.

Посилання

Про введення воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022. URL: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397.

Освіта України в умовах воєнного стану. Інформаційно-аналітичний збірник. Інститут освітньої аналітики, 2022. 358 с. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny.

Про продовження строку дії воєнного стану в Україні: Указ Президента України від 26 липня 2023 року № 451/2023. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451/2023#Text.

Освітній омбудсмен запрошує до співпраці студентських омбудсменів. Освітній омбудсмен України: веб-сайт. URL: https://eo.gov.ua/osvitniy-ombudsmen-zaproshuie-do-spivpratsi-studentskykh-ombudsmeniv/2021/05/11 (дата звернення: 01.10.2023).

Стратегія діяльності та розвитку офісу студентського омбудсмена на 2018-2023 роки. Полтавський університет економіки і торгівлі: веб-сайт. URL: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/strategiya_ofisu_ombudsmena_puet.pdf (дата звернення: 02.10.2023).

Положення про студентського омбудсмена Полтавського університету економіки і торгівлі від 30 червня 2023 року. Полтавський університет економіки і торгівлі: веб-сайт. URL: http://puet.edu.ua/other-divisions/studentskyj-ombudsmen-upovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet (дата звернення: 02.10.2023).

Стратегія розвитку Полтавського університету економіки і торгівлі на 2023-2027 роки. Полтавський університет економіки і торгівлі: веб-сайт. URL: http://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/str_rozv_puet_2023_2027.pdf (дата звернення: 03.10.2023).

Gill C., Williams J., Brennan C. The future of ombudsman schemes: Drivers for change and strategic responses. Birmingham: Legal Ombudsman. 2013. URL: https://eresearch.qmu.ac.uk/handle/20.500.12289/3251.

Положення про навчальний юридичний центр “Правова СТУДіЯ” Полтавського університету економіки і торгівлі від 30 червня 2023 року. Полтавський університет економіки і торгівлі: веб-сайт. URL: http://pravo.puet.edu.ua/files/polozh_law_std.pdf (дата звернення: 04.10.2023).

Положення про Правила вирішення конфліктних ситуацій у Полтавському університеті економіки і торгівлі від 30 червня 2023 року. Полтавський університет економіки і торгівлі: веб-сайт. URL: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-pravyla-vyrishennya-konfliktnyh-sytuaczij-u-puet.pdf (дата звернення: 05.10.2023).

Закоморна К.О., Микитенко К.А., Полуектова Д.В. Роль студентського омбудсмена в процесі забезпечення права на освіту в Україні та зарубіжних країнах. Юридичний науковий електронний журнал. 2022. №10. С.81-84. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-10/15.

План роботи офісу студентського омбудсмена на 2023-2024 навчальний рік. Полтавський університет економіки і торгівлі: веб-сайт. URL: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/plan-roboty-ofisu-so-2023-24.pdf (дата звернення: 05.10.2023).

Pro vvedennia voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 24 liutoho 2022 roku № 64/2022 [On the introduction of martial law in Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated February 24, 2022 No. 64/2022]. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/642022-41397

Osvita Ukrainy v umovakh voiennoho stanu (2022) [Education of Ukraine under martial law]. Informatsiino-analitychnyi zbirnyk. Instytut osvitnoi analityky, 358 p. Available at:https://mon.gov.ua/storage/app/media/zagalna%20serednya/serpneva-konferencia/2022/Mizhn.serpn.ped.nauk-prakt.konferentsiya/Inform-analityc.zbirn-Osvita.Ukrayiny

Pro prodovzhennia stroku dii voiennoho stanu v Ukraini: Ukaz Prezydenta Ukrainy vid 26 lypnia 2023 roku № 451/2023 [On the extension of martial law in Ukraine: Decree of the President of Ukraine dated July 26, 2023 No. 451/2023]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/451/2023#Text

Osvitnii ombudsmen zaproshuie do spivpratsi studentskykh ombudsmeniv [The educational ombudsman invites student ombudsmen to cooperate]. Osvitnii ombudsmen Ukrainy: veb-sait. Available at:https://eo.gov.ua/osvitniy-ombudsmen-zaproshuie-do-spivpratsi-studentskykh-ombudsmeniv/2021/05/11 (accessed: 01.10.2023)

Stratehiia diialnosti ta rozvytku ofisu studentskoho ombudsmena na 2018-2023 roky [Strategy of activity and development of the office of the student ombudsman for 2018-2023]. Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli: veb-sait. Available at: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2022/11/strategiya_ofisu_ombudsmena_puet.pdf (accessed: 02.10.2023)

Polozhennia pro studentskoho ombudsmena Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli vid 30 chervnia 2023 roku [Regulations on the student ombudsman of the Poltava University of Economics and Trade dated June 30, 2023]. Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli: veb-sait. Available at: http://puet.edu.ua/other-divisions/studentskyj-ombudsmen-upovnovazhenyj-z-prav-studentiv-puet (accessed: 02.10.2023)

Stratehiia rozvytku Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli na 2023-2027 roky [Development strategy of the Poltava University of Economics and Trade for 2023-2027]. Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli: veb-sait. Available at: http://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/str_rozv_puet_2023_2027.pdf (accessed: 03.10.2023)

Gill C., Williams J., Brennan, C. (2013) The future of ombudsman schemes: Drivers for change and strategic responses. Birmingham: Legal Ombudsman. Available at: https://eresearch.qmu.ac.uk/handle/20.500.12289/3251 [in English].

Polozhennia pro navchalnyi yurydychnyi tsentr “Pravova STUDiIa” Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli vid 30 chervnia 2023 roku [Regulations on the legal educational center "LEGAL STUDIO" of the Poltava University of Economics and Trade dated June 30, 2023]. Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli: veb-sait. Available at: http://pravo.puet.edu.ua/files/polozh_law_std.pdf (accessed: 04.10.2023)

Polozhennia pro Pravyla vyrishennia konfliktnykh sytuatsii u Poltavskomu universyteti ekonomiky i torhivli vid 30 chervnia 2023 roku [Regulations on the Rules for resolving conflict situations at the Poltava University of Economics and Trade dated June 30, 2023]. Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli: veb-sait. Available at: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozhennya-pro-pravyla-vyrishennya-konfliktnyh-sytuaczij-u-puet.pdf (accessed: 05.10.2023)

Zakomorna K.O., Mykytenko K.A., Poluektova D.V. (2022) Rol studentskoho ombudsmena v protsesi zabezpechennia prava na osvitu v Ukraini ta zarubizhnykh krainakh [The role of the student ombudsman in the process of ensuring the right to education in Ukraine and foreign countries]. Yurydychnyi naukovyi elektronnyi zhurnal, no. 10, pp. 81-84. DOI https://doi.org/10.32782/2524-0374/2022-10/15

Plan roboty ofisu studentskoho ombudsmena na 2023-2024 navchalnyi rik [Work plan of the office of the student ombudsman for the 2023-2024 academic year]. Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli: veb-sait. Available at:https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/10/plan-roboty-ofisu-so-2023-24.pdf (accessed: 05.10.2023)

Переглядів статті: 24
Завантажень PDF: 19
Опубліковано
2023-11-30
Як цитувати
Орел, В. (2023). СТРАТЕГІЧНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА РОЗВИТКУ ОФІСУ СТУДЕНТСЬКОГО ОМБУДСМЕНА ПОЛТАВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЕКОНОМІКИ І ТОРГІВЛІ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (4 (110), 123-127. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-4-18