АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПУЕТ

  • Н.С. Педченко Полтавський університет економіки і торгівлі
  • О.В. Гасій Полтавський університет економіки і торгівлі
  • В.В. Сарапин Полтавський університет економіки і торгівлі
  • С.І. Туль Полтавський університет економіки і торгівлі
  • В.А. Власенко Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: академічна доброчесність, інструмент, політика, якість вищої освіти, посилення, університетська культура, здобувач вищої освіти, науково-педагогічний працівник

Анотація

Стаття присвячена науковим підходам до розкриття сутності академічної доброчесності як дієвого інструменту посилення якості вищої освіти у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Метою статті є обґрунтування наукових підходів до розкриття сутності академічної доброчесності як дієвого інструменту посилення якості вищої освіти у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на таких загальнонаукових та спеціальних методах як: наукова абстракція (для обґрунтування базового понятійного апарату); компаративного аналізу (при дослідженні еволюції підходів до розкриття сутності поняття академічної доброчесності); метод індукції та дедукції (для встановлення передумов формування дієвого інструменту поліпшення якості вищої освіти); аналогій (у процесі порівнянь існуючих наукових підходів); логічного узагальнення (з метою формулювання висновків за результатами дослідження). Результати. У науковій статті розглянуто теоретичні основи сутності академічної доброчесності як дієвого інструменту посилення якості вищої освіти у Полтавському університеті економіки і торгівлі. Доведено, що особливістю академічної доброчесності університету є синергія таких напрямів як: збереження й розвиток загальнолюдських цінностей здобувачів вищої освіти та їх унікальних здібностей, максимальна синхронізація з професійним стандартом й дотриманням професійної етики та загальна спрямованість на формування свідомих з національною ідентичністю, патріотизмом і громадянською позицією громадян України. Запропоновано дієві заходи, що популяризують академічну доброчесність у закладах вищої освіти та підвищують інституційну репутацію університету. Практична значущість результатів дослідження. Розроблений інноваційний дієвий інструмент цілісної університетської культури, спрямований на посилення якості вищої освіти на пріоритетах академічної доброчесності.

Посилання

Академічна доброчесність: проблеми реалізації та відповідальність. URL: https://wiki.legalaid.gov.ua (дата звернення: 14.07.2023).

Великий тлумачний словник сучасної української мови URL: http://irbisnbuv.gov.ua/cgbin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000728%5F3 (дата звернення: 14.07.2023).

Гасій О.В., Педченко Н.С. Доброчесність: синергія людяності та професіоналізму. Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті: тези доповідей ХLVІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2022 рік (м. Полтава, 25 квітня 2023 р.). Полтава : ПУЕТ, 2023. С. 60–64. URL: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12882/1/Доброчесність%20синергія%20людяності%20та%20професіоналізму.pdf (дата звернення: 14.07.2023).

Доброчесність – це чинити правильно навіть коли на тебе ніхто не дивиться. URL: https://uacrisis.org/uk/dobrochesnist-tse-chynyty-pravylno-navit-koly-na-tebe-nihto-ne-dyvytsya-golova-nazk (дата звернення: 15.07.2023).

Доброчесність перемагає. URL: https://www.special.online.ua/manifest-dobrochesnosti (дата звернення: 15.07.2023).

Доброчесність: поняття, складові та історія. URL: https://prosvita.nazk.gov.ua/blog/dobrochesnist-ponyattya-skladovi-ta-istoriya#(дата звернення 15.07.2023).

Закон України «Про державну службу». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/ed20151210#Text (дата звернення: 17.07.2023).

Закон України (проєкт) «Про академічну доброчесність. URL: https://naqa.gov.ua/ (дата звернення 17.07.2023).

Закон України «Про вищу освіту». URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (дата звернення 17.07.2023).

Закону України «Про освіту». URL: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm (дата звернення 17.07.2023).

Конституція України. URL: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (дата звернення 16.07.2023).

Офіційний веб-сайт Полтавського університету економіки і торгівлі. URL: http://www.puet.edu.ua. (дата звернення: 18.07.2023).

Положення про академічну доброчесність. URL: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_akadem_dobrochesnist.pdf (дата звернення: 15.07.2023).

Положення про запобігання випадкам академічного плагіату. URL: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_akadem_plagiatu.pdf (дата звернення: 16.07.2023).

Тітенко Ю.А., Педченко Н.С. Поняття професійної етики бухгалтера та її зв’язок з доброчесністю в наукових дослідженнях. Збірник наукових статей магістрів. Полтава : ПУЕТ, 2022. С. 170–173.

Тофтул М.Г. Сучасний словник з етики: словник. Житомир : Вид-во ЖДУ ім. І. Франка, 2014. 416 с.

Бібліотека – центр формування культури академічної доброчесності. URL: http://www.lib.puet.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2328:2020-07-07-12-45-07&catid=1&Itemid=100024

Akademichna dobrochesnist: problemy realizatsii ta vidpovidalnist [Academic integrity: implementation issues and responsibility]. Available at: https://wiki.legalaid.gov.ua (аccessed July 14, 2023).

Velykyi tlumachnyi slovnyk suchasnoi ukrainskoi movy [A large explanatory dictionary of the modern Ukrainian language]. Available at: http://irbisnbuv.gov.ua/cgbin/ua/elib.exe?Z21ID=&I21DBN=UKRLIB&P21DBN=UKRLIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=online_book&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=FF=&S21STR=ukr0000728%5F3 (аccessed July 14, 2023).

Hasii O.V., Pedchenko N.S. (April 25, 2023) Dobrochesnist: synerhiia liudianosti ta profesionalizmu [Integrity: synergy of humanity and professionalism]. Aktualni pytannia rozvytku nauky ta zabezpechennia yakosti osvity u XXI stolitti: tezy dopovidei XLVI Mizhnarodnoi naukovoi studentskoi konferentsii za pidsumkamy naukovo-doslidnykh robit studentiv za 2022 rik. Poltava. Pp. 60–64. Available at: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/12882/1/Доброчесність%20синергія%20людяності%20та%20професіоналізму.pdf (аccessed July 14, 2023).

Dobrochesnist – tse chynyty pravylno navit koly na tebe nikhto ne dyvytsia. [Virtue is doing the right thing even when no one is looking at you]. Available at: https://uacrisis.org/uk/dobrochesnist-tse-chynyty-pravylno-navit-koly-na-tebe-nihto-ne-dyvytsya-golova-nazk (аccessed July 15, 2023).

Dobrochesnist peremahaie [Virtue wins]. Available at: https://www.special.online.ua/manifest-dobrochesnosti (аccessed July 15, 2023).

Dobrochesnist: poniattia, skladovi ta istoriia. [Virtue: concepts, components and history]. Available at: https://prosvita.nazk.gov.ua/blog/dobrochesnist-ponyattya-skladovi-ta-istoriya# (аccessed July 15, 2023).

Zakon Ukrainy «Pro derzhavnu sluzhbu» [Law of Ukraine «On Civil Service»]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/889-19/ed20151210#Text (аccessed July 17, 2023).

Zakon Ukrainy (proiekt) «Pro akademichnu dobrochesnist» [About academic integrity]. Available at: https://naqa.gov.ua/ (аccessed July 17, 2023).

Zakon Ukrainy «Pro vyshchu osvitu» [About higher education]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1556-18#Text (аccessed July 17, 2023).

Zakon Ukrainy «Pro osvitu» [About education]. Available at: https://kodeksy.com.ua/pro_osvitu/statja-42.htm (аccessed July 17, 2023).

Konstytutsiia Ukrainy [Constitution of Ukraine]. Available at: https://www.president.gov.ua/documents/constitution (аccessed July 16, 2023).

Ofitsiinyi veb-sait Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli [Official website of the Poltava University of Economics and Trade]. Available at: http://www.puet.edu.ua/uk/misiya-universytetu (аccessed July 18, 2023).

Polozhennia pro akademichnu dobrochesnist. [Regulations on academic integrity]. Available at: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_akadem_dobrochesnist.pdf (аccessed July 15, 2023).

Polozhennia pro zapobihannia vypadkam akademichnoho plahiatu. [Regulations on preventing cases of academic plagiarism] Available at: https://puet.edu.ua/wp-content/uploads/2023/07/polozh_akadem_plagiatu.pdf (аccessed July 16, 2023).

Titenko Yu.A., Pedchenko N.S. (2022) Poniattia profesiinoi etyky bukhhaltera ta yii zviazok z dobrochesnistiu v naukovykh doslidzhenniakh [The concept of professional ethics of an accountant and its connection with integrity in scientific research]. Zbirnyk naukovykh statei mahistriv. Pр. 170–173.

Toftul M.G. (2014) Suchasnyi slovnyk z etyky [Modern dictionary of ethics]. Vyd-vo ZhDU im. I. Franka. 416 р.

Biblioteka – tsentr formuvannia kultury akademichnoi dobrochesnosti [The library is a center for the formation of a culture of academic integrity]. Available at: http://www.lib.puet.edu.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=2328:2020-07-07-12-45-07&catid=1&Itemid=100024

Переглядів статті: 132
Завантажень PDF: 69
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Педченко, Н., Гасій, О., Сарапин, В., Туль, С., & Власенко, В. (2023). АКАДЕМІЧНА ДОБРОЧЕСНІСТЬ ЯК ДІЄВИЙ ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ В ПУЕТ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 73-78. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-11