ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  • А.В. Барбінова Полтавський національний педагогічний університет імені В.Г. Короленка https://orcid.org/0000-0002-1305-6412
Ключові слова: проектування, лідер, лідерські якості, менеджер, інноваційна діяльність

Анотація

У дослідженні закцентовано увагу на особливостях проектування розвитку лідерського потенціалу менеджерів інноваційної діяльності. Мета дослідження ˗ дослідити особливості проектування розвитку лідерського потенціалу менеджерів інноваційної діяльності та встановити його процесуальні етапи. Методика дослідження. Стаття ґрунтується на аналізі наукових доробок та досліджень теоретиків і практиків у галузі менеджменту, зокрема, лідерства. Результати. Визначено, що лідерський потенціал менеджера інноваційної діяльності – це сукупність індивідуально-особистісних та соціально-психологічних властивостей фахівця інноваційної діяльності, які дозволяють йому займати позицію лідера виступають, які дозволяють й займати лідерську позицію в колективі, і забезпечують можливість впливати на загальну її роботу, щоб організувати ефективну взаємодію протягом усієї сумісної інноваційної діяльності. В результаті дослідження доведено, що проектування розвитку лідерського потенціалу менеджерів інноваційної діяльності варто розглядати через послідовність таких етапів: цільовий, змістовний, процесуальний і контрольно-підсумковий. Практична значущість результатів дослідження. Викладені положення дозволять підвищити результативність процесу формування лідерського потенціалу менеджерів інноваційної діяльності.

Посилання

Нестуля О.О., Нестуля С.І., Кононец Н.В. Основи лідерства: електронний посібник для самостійної роботи студентів. Полтава : ПУЕТ, 2018.

Петрочко Ж.В. Сутність і функціональна роль соціальної ініціативності у структурі лідерства підлітків. Теоретико-методичні проблеми виховання дітей та учнівської молоді. 2014. Вип.18 (2), c. 143–150.

Пророк М.В. Лідерські якості як важливий фактор успішності професійної діяльності фахівців соціономічних професій. Психологічний часопис. 2015. № 1 (1). С. 79–85.

Романовський О.Г. Розвиток лідерського потенціалу національної гуманітарно-технічної та управлінської еліти: монографія. Харків: ФОП Мезіна В.В., 2017.

Скібіцька Л.I. Лідерство та стиль роботи менеджера: навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2009.

Сушик Н. Теоретичні основи формування лідерських якостей учнівської молоді. Науковий вісник Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки. Луцьк. 2013. С. 110–115.

Nestulia O.O., Nestulia S.I., Kononets N.V. (2018) Osnovy liderstva: elektronnyi posibnyk dlia samostiinoi roboty studentiv. Poltava: PUET.

Petrochko Zh.V. (2014) Sutnist i funktsionalna rol sotsialnoi initsiatyvnosti u strukturi liderstva pidlitkiv. Teoretyko-metodychni problemy vykhovannia ditei ta uchnivskoi molodi, no. 18 (2), pp. 143–150.

Prorok M.V. (2015) Liderski yakosti yak vazhlyvyi faktor uspishnosti profesiinoi diialnosti fakhivtsiv sotsionomichnykh profesii. Psykholohichnyi chasopys, no. 1 (1), pp. 79–85.

Romanovskyi O.H. (2017) Rozvytok liderskoho potentsialu natsionalnoi humanitarno-tekhnichnoi ta upravlinskoi elity: monohrafiia. Kharkiv: FOP Mezina V.V.

Skibitska L.I. (2009) Liderstvo ta styl roboty menedzhera [Elektronnyi resurs]: navch. posib. Kyiv : Tsentr navchalnoi literatury.

Sushyk N. (2013) Teoretychni osnovy formuvannia liderskykh yakostei uchnivskoi molodi. Naukovyi visnyk Skhidnoievropeiskoho natsionalnoho universytetu imeni Lesi Ukrainky. Lutsk. Pp. 110–115.

Переглядів статті: 29
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Барбінова, А. (2023). ПРОЕКТУВАННЯ РОЗВИТКУ ЛІДЕРСЬКОГО ПОТЕНЦІАЛУ МЕНЕДЖЕРІВ ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 69-72. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-10