МОЖЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ

  • О.І. Шалева Львівський торговельно-економічний університет
  • І.С. Середа Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: роздрібне торговельне підприємство, диверсифікація, бізнес-процес, інтернет-магазин, вебсайт, ефективність

Анотація

Мета статті полягає в дослідженні особливостей трансформації бізнес-процесів сучасного роздрібного торговельного підприємства на основі диверсифікації напрямів функціонування шляхом створення інтернет-магазину. Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на емпіричних методах, використання яких сприяло спостереженню та опису; на теоретичних методах, що дозволили провести науковий аналіз, синтез, абстрагування й пояснення та методах логічного узагальнення результатів, що забезпечило формулювання висновків проведеного дослідження. Результати. Визначено завдання диверсифікації діяльності роздрібних торговельних підприємств шляхом створення інтернет-магазинів; описано процес створення інтернет-магазинів та їх переваги перед традиційними офлайновими підприємствами роздрібної торгівлі в контексті організації процесів продажу, формування асортименту та рівня ефективності; виявлено чинники ефективності інтернет-магазину як напряму диверсифікації роздрібного торговельного підприємства, зокрема синегрію диверсифікації і цифровізації, вибір ефективної моделі диверсифікації та незначний вплив на функціонування основної бізнес-моделі; запропоновано алгоритм процесу диверсифікації роздрібного торговельного підприємства шляхом створення інтернет-магазину та проаналізовано зміст його основних етапів; охарактеризовано показники ефективності інтернет-магазину як специфічного комерційного проєкту. Практична значущість результатів дослідження. У статті запропоновано алгоритм диверсифікації роздрібного торговельного підприємства шляхом створення інтернет-магазину та досліджено популярні технологічні інструменти, які застосовуються для практичної реалізації цих процесів. Як наслідок, положення цього дослідження можуть бути використані як власниками бізнесу, котрі планують диверсифікувати та масштабувати свій бізнес, а також вченими для подальших наукових розробок.

Посилання

Світові споживчі тенденції 2021-2022. URL: https://export.gov.ua/593-svitovi_spozhivchi_tendentsii_2021-2022

Стольницький І. E-commerce живий? Що відбувається з онлайн-продажами в Україні під час війни. URL: http://surl.li/jzqmd

Ansoff H.I. The new corporate strategy. New York: Wiley, 1988. 258 p.

Прилуцький А.М., Герасимчук В.Г. Диверсифікація підприємницької діяльності як інструмент зростання прибутковості підприємства. Економіка. Фінанси. Право. 2019. Вип. 11/2. С. 17–20.

Морщенок Т.С., Острик А.Ю. Диверсифікація діяльності як напрям розвитку та посилення конкурентних переваг торговельного підприємства. Економіка і суспільство. 2016. Вип. 7. С. 395–402.

Бахарєва Я.В. Прикладні аспекти створення інтернет-магазинів як фактор розвитку вітчизняного електронного бізнесу. Агросвіт. 2017. № 11. С. 62–69.

Kenneth C., Traver C. E-commerce: Business, Technology, Society. Lebanon: Addison-wesley, 2008. 812 p.

Ковальова О.М. Основні форми інтернет-торгівлі: особливості, переваги, недоліки. Економічна наука. 2020. Випуск 7. C. 3–8.

Ryu M., Cho Yo., Lee D. Should small offline retailers divercify distribution channels into online channels? Journal of Retailing and Customer Services. 2019. Vol. 19. Pp. 74–77.

Данько Т.І., Яворська Н.П. Особливості розвитку інтернет-торгівлі та порівняльна характеристика з традиційною торгівлею. Економіка та суспільство. 2021. Вип. 33. URL: http://surl.li/jzqoj

Базова схема створення інтернет-магазину: покрокова інструкція від вибору ніші до фінального запуску. URL: http://surl.li/jzqpa

Кузьмін О.Є., Предало Х.С., Дрималовська Х.В. Чинники впливу на диверсифікацію діяльності підприємств. Вісник Національного університету «Львівська політехніка»: «Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2013. № 769. С.143–148.

Як змінилася електронна комерція у 2022 році – дослідження Admitad. URL: http://surl.li/jzqpw

Gupta Ya. Retailers diversify strategies to survive. URL: http://surl.li/jzqqp

Zeeshan A.H. Building a successful e-retail store is all about selecting the right strategies. URL: https://www.linkedin.com/pulse/building-successful-e-retail-store-all-selecting-right-n-ahmed/

Косенков С. Що таке диверсифікація: види, стратегії і реальні приклади диверсифікації. URL: http://surl.li/jzqul

Heming Yu. Business model diversification in the E-commerce context. Final Year Project (FYP), Nanyang Technological University. 2023. URL: https://hdl.handle.net/10356/163789/

Громов О. Найкращі конструктори сайтів у 2023 (ТОП 10). URL: https://ua.weblium.com/blog/najkrashi-konstruktori-sajtiv-2023-top-10

Як створити сайт самостійно і безкоштовно. URL: http://surl.li/jzree

Saas-платформа, як антикризовий шлях до відкриття інтернет-магазину. URL: https://uapay.ua/saas-platform-as-an-anti-crisis-way-of-opening-an-online-store/

Griffits N. Five reasons for small business to diversify online. URL: https://www.awin.com/gb/affiliate-marketing/small-business-diversify-online/

Селіщев М. Аналітика інтернет-магазину: основні показники та сервіси. URL: https://horoshop.ua/ua/blog/online-store-analytics/

Хорошоп. URL: https://horoshop.ua/

Svitovi spozhyvchi tendentsii 2021-2022 [Global consumer trends 2021-2022]. Available at: https://export.gov.ua/593-svitovi_spozhivchi_tendentsii_2021-2022

Stolnytskyi I. E-commerce zhyvyi? Shcho vidbuvaietsia z onlain-prodazhamy v Ukraini pid chas viiny [Is e-commerce alive? What happens to online sales in Ukraine during the war]. Available at:: http://surl.li/jzqmd

Ansoff H.I. (1988) The new corporate strategy. New York: Wiley, 258 p. [in English]

Prylutskyi A.M. & Herasymchuk V.H. (2019) Dyversyfikatsiia pidpryiemnytskoi diialnosti yak instrument zrostannia prybutkovosti pidpryiemstva [Diversification of entrepreneurial activity as a tool for increasing the profitability of the enterprise]. Ekonomika. Finansy. Pravo, vol. 11/2, pp. 17–20.

Morshchenok T.S. & Ostryk A.Yu. (2016) Dyversyfikatsiia diialnosti yak napriam rozvytku ta posylennia konkurentnykh perevah torhovelnoho pidpryiemstva [Diversification of activity as a direction of development and strengthening of competitive advantages of a trading enterprise.]. Ekonomika i suspilstvo, no. 7, pp. 395–402.

Bakharieva Ya.V. (2017) Prykladni aspekty stvorennia internet-mahazyniv yak faktor rozvytku vitchyznianoho elektronnoho biznesu [Applied aspects of creating online stores as a factor in the development of domestic electronic business]. Ahrosvit, no. 11, pp. 62–69

Kenneth C. & Traver C. (2008) E-commerce: Business, Technology, Society. Lebanon: Addison-wesley, 812 p. [in English]

Kovalova O.M. (2020) Osnovni formy internet-torhivli: osoblyvosti, perevahy, nedoliky [The main forms of Internet trade: features, advantages, disadvantages]. Ekonomichna nauka, no. 7, pp. 3–8.

Ryu M., Cho Yo. &Lee D. (2019) Should small offline retailers divercify distribution channels into online channels? Journal of Retailing and Customer Services, no. 19, pp. 74–77. [in English]

Danko T.I. & Yavorska N.P. (2021) Osoblyvosti rozvytku internet-torhivli ta porivnialna kharakterystyka z tradytsiinoiu torhivleiu [Peculiarities of the development of Internet trade and comparative characteristics with traditional trade]. Ekonomika i suspilstvo, no. 33. Available at: http://surl.li/jzqoj

Bazova skhema stvorennia internet-mahazynu: pokrokova instruktsiia vid vyboru nishi do finalnoho zapusku [The basic scheme of creating an online store: step-by-step instructions from choosing a niche to the final launch]. Available at: http://surl.li/jzqpa

Kuzmin O.Ye., Predalo Kh.S. & Drymalovska Kh.V. (2013) Chynnyky vplyvu na dyversyfikatsiiu diialnosti pidpryiemstv [Factors influencing the diversification of enterprises]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika»: «Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku», no. 769, pp. 143–148.

Yak zminylasia elektronna komertsiia u 2022 rotsi – doslidzhennia Admitad [How E-Commerce changed in 2022 - Admitad Research]. Available at: http://surl.li/jzqpw

Gupta Ya. Retailers diversify strategies to survive. Available at: http://surl.li/jzqqp [in English]

Zeeshan A.H. Building a successful e-retail store is all about selecting the right strategies. Available at: https://www.linkedin.com/pulse/building-successful-e-retail-store-all-selecting-right-n-ahmed/ [in English]

Kosenkov S. Shcho take dyversyfikatsiia: vydy, stratehii i realni pryklady dyversyfikatsii [What is diversification: types, strategies and real examples of diversification]. Available at: http://surl.li/jzqul

Heming Yu. (2023). Business model diversification in the E-commerce context. Final Year Project (FYP), Nanyang Technological University. Available at: https://hdl.handle.net/10356/163789/ [in English]

Hromov O. Naikrashchi konstruktory saitiv u 2023 (TOP 10) [The best site builders in 2023 (TOP 10)]. Available at: https://ua.weblium.com/blog/najkrashi-konstruktori-sajtiv-2023-top-10

Iak stvoryty sait samostiino i bezkoshtovno [How to create a site independently and for free]. Available at: http://surl.li/jzree

Saas-platforma, yak antykryzovyi shliakh do vidkryttia internet-mahazynu [Saas platform as an anti-crisis way to open an online store]. Available at: https://uapay.ua/saas-platform-as-an-anti-crisis-way-of-opening-an-online-store/

Griffits N. Five reasons for small business to diversify online. Available at: https://www.awin.com/gb/affiliate-marketing/small-business-diversify-online/ [in English]

Selishchev M. Analityka internet-mahazynu: osnovni pokaznyky ta servisy [Online store analytics: main indicators and services]. Available at: https://horoshop.ua/ua/blog/online-store-analytics/

Khoroshop. Available at: https://horoshop.ua/

Переглядів статті: 60
Завантажень PDF: 26
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Шалева, О., & Середа, І. (2023). МОЖЛИВОСТІ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ ДІЯЛЬНОСТІ РОЗДРІБНОГО ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ШЛЯХОМ СТВОРЕННЯ ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 59-68. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-9