ПРОБЛЕМИ ГРІНВОШИНГУ НА ПРИКЛАДІ КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ

  • М.О. Наумова Київський національний університет імені Тараса Шевченка
  • О.О. Наумова Університет економіки та права «КРОК»
Ключові слова: грінвошинг, маркетинг, поведінка споживачів, екологічне маркування та сертифікація, відповідальне споживання

Анотація

Метою дослідження є аналіз застосування компаніями інструментів грінвошингу на ринку косметичної продукції та особливостей його законодавчого регулювання. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою методів індукції, дедукції, узагальнення та методів системного аналізу. Результати. У статті узагальнено сутність маркетингової концепції грінвошингу. Теоретичні дослідження продемонстрували, що існує тісний зв’язок між сприйняттям споживачами продукції з екологічними маркуванням та сертифікацією як товарів вищої цінності, споживання яких не шкодить навколишньому середовищу. Недобросовісні компанії користуються довірою споживачів до екологічної продукції, тому замість переоснащення виробництва на більш екологічне, вони вдаються до грінвошингу, який полягає в маскуванні шкідливого виробництва під екологічну діяльність. Інструменти грінвошингу сфокусовані на маніпулюванні в позиціонуванні продукції за допомогою маркетингової комунікаційної політики. У статті проаналізовано приклади застосування інструментів грінвошингу на прикладі косметичної продукції. Узагальнено законодавче регулювання запобіганню грінвошингу в Україні та країнах Європейського Союзу. Практична значущість результатів дослідження. Виявлено, що з поглибленням самоосвіти споживачів завдяки діджиталізації, компанії можуть використовувати грінвошинг лише у короткостроковій перспективі, у довгостроковій перспективі грінвошинг є неприбутковим для компаній.

Посилання

Zaidi S.M.M.R. et al. The influence of consumption values on green purchase intention: A moderated mediation of greenwash perceptions and green trust. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences. 2019. No. 13 (4). Pp. 826–848.

Riccolo A. The lack of regulation in preventing greenwashing of cosmetics in the US. Journal of Legislation. 2021. Vol. 47:1. Pp. 133–155.

Delmas M.A., Burbano V.C. The Drivers of Greenwashing. California Management Review. 2011. No. 54(1). P. 64–87.

Becker-Olsen K., Potucek S. Greenwashing. In book: Encyclopedia of Corporate Social Responsibility / ed. by Idowu S.O., Capaldi N., Zu L., Gupta A. Springer Berlin, Heidelberg, 2013. Р. 1318–1323.

The Seven Sins of Greenwashing. Environmental Claims in Consumer Markets. Summary Report: North America. TerraChoice, Underwriters Laboratory, 2009. 26 p. URL: https://people.chem.ucsb.edu/feldwinn/darby/greenworks/Readings/7_Sins_of_Greenwashing.pdf (дата звернення: 05.08.2023).

Horiuchi R., Schuchard R., Shea L., Townsend S. Understanding and preventing greenwash: A business guide. London: Futerra Sustainability Communications, 2009. Рp. 1–39.

Екомаркування косметичних засобів. URL: https://www.ecolabel.org.ua/katehorii-tovariv/kosmetichni-zasobi (дата звернення: 05.08.2023).

Про захист від недобросовісної конкуренції: Закон України від 07.06.1996 р. № 236/96-ВР. Голос України. 02 липня 1996.

Clean and Circular economy: Commission extends EU Ecolabel to all cosmetics and pet-care. URL: https://environment.ec.europa.eu/news/clean-and-circular-economy-commission-extends-eu-ecolabel-all-cosmetics-and-pet-care-2021-10-22_en (дата звернення: 01.08.2023).

Regulation (EC) No 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (recast). URL: https://eur--lex-europa-eu.translate.goog/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20190813&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (дата звернення: 02.08.2023).

Green claims: the EU proposal for new requirements. URL: https://coslaw-eu.translate.goog/green-claims-requirements-proposal/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (дата звернення: 02.08.2023).

Берзіна С. Зелений маркетинг: як не ввести в оману споживача. Управління якістю. 2023. № 2. URL: https://livingplanet.org.ua/pro-nas/publikatsii (дата звернення: 03.08.2023).

Zaidi S.M.M.R., Yifei L., Bhutto M.Y., Ali R. & Alam F. (2019) The influence of consumption values on green purchase intention: A moderated mediation of greenwash perceptions and green trust. Pakistan Journal of Commerce and Social Sciences, vol. 13(4), pp. 826–848.

Riccolo A. (2021) The lack of regulation in preventing greenwashing of cosmetics in the US. Journal of Legislation, no. 47, pp. 133–155.

Delmas M.A. & Burbano V.C. (2011) The drivers of greenwashing. California management review, vol. 54(1), pp. 64–87.

Becker-Olsen K. & Potucek S. (2013) Greenwashing. In book: Encyclopedia of corporate social responsibility. Pp. 1318–1323.

5. The Seven Sins of Greenwashing. Environmental Claims in Consumer Markets. Summary Report: North America. TerraChoice, Underwriters Laboratory (2009) 26 p. Available at: https://people.chem.ucsb.edu/feldwinn/darby/greenworks/Readings/7_Sins_of_Greenwashing.pdf (accessed August 5, 2023).

Horiuchi R., Schuchard R., Shea L. & Townsend S. (2009) Understanding and preventing greenwash: A business guide. London: Futerra Sustainability Communications, pp. 1–39.

Ekomarkuvannia kosmetychnykh zasobiv [Ecolabeling of cosmetics]. Available at: https://www.ecolabel.org.ua/katehorii-tovariv/kosmetichni-zasobi (accessed August 5, 2023).

Pro zakhyst vid nedobrosovisnoi konkurentsii: Zakon Ukrainy vid 07.06.1996 No. 236/96-ВР [On protection against unfair competition: Law of Ukraine dated June 7, 1996 No. 236/96-ВР]. Holos Ukrainy, 1996.

Clean and Circular economy: Commission extends EU Ecolabel to all cosmetics and pet-care. Available at: https://environment.ec.europa.eu/news/clean-and-circular-economy-commission-extends-eu-ecolabel-all-cosmetics-and-pet-care-2021-10-22_en (accessed August 1, 2023).

Regulation (EC) No. 1223/2009 of the European Parliament and of the Council of 30 November 2009 on cosmetic products (recast). Available at: https://eur--lex-europa-eu.translate.goog/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:02009R1223-20190813&_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (accessed August 2, 2023).

Green claims: the EU proposal for new requirements. Availble at: https://coslaw-eu.translate.goog/green-claims-requirements-proposal/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=ru&_x_tr_pto=wapp (accessed August 2, 2023).

Berzina S. (2023) Zelenyi marketynh: yak ne vvesty v omanu spozhyvacha [Green marketing: how not to mislead the consumer]. Upravlinnia yakistiu, no. 2. Available at: https://livingplanet.org.ua/pro-nas/publikatsii (accessed August 3, 2023).

Переглядів статті: 17
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Наумова, М., & Наумова, О. (2023). ПРОБЛЕМИ ГРІНВОШИНГУ НА ПРИКЛАДІ КОСМЕТИЧНОЇ ПРОДУКЦІЇ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 54-58. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-8