ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ

  • Н.В. Карпенко Полтавський університет економіки і торгівлі
  • М.М. Іваннікова Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Т.М. Білоусько Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Н.І. Яловега Полтавський університет економіки і торгівлі
  • А.М. Захаренко-Селезньова Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: малий бізнес, стратегічне управління маркетингом, стратегія HR-маркетинг, сучасні інформаційні технології, брендінг, системи продажів, логістика

Анотація

Мета статті полягає у рекомендаційних проектах запровадження прогресивних методів і практик маркетингу в діяльності підприємств малого бізнесу, визначення змін у системі ринкової діяльності підприємств за рахунок застосування маркетингу як системи стратегічного управління, формування нової управлінської посади HR-маркетолога, використання сучасних інформаційних технологій, створення інноваційної брендової політики підприємства, пошук сучасних систем продажу та логістичних систем. Невизначеність економічної ситуації, мінливе політичне середовище, воєнний стан на території України, існуючі корупційні системи підривають функціонування малого бізнесу, яке на сьогодні потребує застосування нових маркетингових технологій, що сприятимуть розвитку стабільності, рівноваги усіх учасників ринкового процесу в Україні. Методика дослідження. Розгляд та вирішення поставлених у статті цілей та завдань реалізовано за допомогою відповідних загальнонаукових, спеціальних методів дослідження: порівняльного аналізу та синтезу, систематизації, логічного узагальнення, інтерпретації та адаптації. Результати. Проведено порівняльний аналіз сучасних тенденцій застосування маркетингу на підприємствах малого бізнесу, визначено проблеми, що потребують нагального вирішення, сформовані ключові компоненти розвитку підприємств малого бізнесу за рахунок застосування інноваційних маркетингових технологій, а саме – удосконалення системи стратегічного управління, стратегії HR-маркетинг, сучасних інформаційних технологій таких як хмарні сховища, штучний інтелект(ШІ), ChatGpt, Біг-дата,концепції брендінгу, сучасної системи продажів та логістики. Практична значущість результатів дослідження. Основні результати наукових досліджень, наведені у статті, їх практичне обґрунтування, комплексність, досвід та зведені результати досліджень рекомендовані для використання на підприємствах малого бізнесу, існування якого сьогодні є запорукою існування економічної системи держави, а розвиток постане доцільним після перемоги. Однак актуальність проведених досліджень зацікавлять і викладацький склад закладів вищої освіти у процесі формування освітніх компонент для студентів ОП «Маркетинг».

Посилання

Ілляшенко Н.С. Організаційно-економічні засади інноваційного маркетингу промислових підприємств: монографія. Суми : «Вид-во СумДУ», 2011. 192 c. URL: https://cutt.ly/P2e3M5P

Ілляшенко С.М. Маркетинг інновацій та інноваційний маркетинг, їх місце серед концепцій ведення бізнесу. URL: http://elkniga.info/book_144_gl_9_1.3_Marketing_innovaciji_ta.html

Карпенко Ю.М., Суворова С.Г. Маркетинг малого бізнесу: організаційні підходи та особливості управління. Чернігівський науковий часопис. № 1(8) 2017. C. 96. URL: http://journals.stu.cn.ua/scientific_e-journal_of_chernigov/issue/view/8832

Корнєєва І.О., Кітченко О.М. Маркетинг в малому бізнесі. Вісник НТУ «Харківський політехнічний інститут». № 45 (1266) 2017. C. 23. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/161790571.pdf

Биців М.М. Значення інформаційних технологій як чинника інновацій у діяльності малого та середнього бізнесу. Бізнес, інновації, менеджмент: проблеми та перспективи: зб. тез доп. ІІ Міжнар. наук.-практ. конф. (22 квітня 2021 р.) Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», 2021. С. 206–208.

Технологічні тренди – 2023 для малих та середніх бізнесів. URL: https://cutt.ly/fwySV1ln

Хмарні сервіси для бізнесу: особливості використання. URL: https://cutt.ly/0wySN19C

«Хмари», штучний інтелект – основні тренди автоматизації бізнесу. URL: https://cutt.ly/VwyS1ypU

Як використовувати ChatGPT з найбільшою користю для вашого бізнесу. URL: https://cutt.ly/DwyS0wYR

Зозульов О., Несторова Ю. Бренд як нематеріальний актив у постіндустріальному суспільстві. Економіка України. 2018. № 3. С. 4–11.

Кузькіна Т.В. Питання теорії і практики брендингу торгової марки в Україні. Економіка АПК. 2018. № 4. С. 26–29.

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. Частина 2: монографія / за науковою редакцією Карпенко Н.В. Полтава : ПУЕТ, 2021. 344 с. С. 209–239. URL: https://cutt.ly/O2e3Kk5

Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: монографія / за загальною редакцією доктора економічних наук, професора Карпенко Н.В. Київ : «Центр учбової літератури», 2016. URL: http://surl.li/duohc

Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу: монографія. Полтава : РВВ ПУСКУ, 2008. 363 с. URL: http://surl.li/kkyok

Carl Henry The Power of The MODERN Sales System. URL: https://bit.ly/3QWfuGA (дата звернення 28.06.2023).

Офіційний сайт Gabriel Sales. URL: https://bit.ly/45lgWGE

Каличева Н. Є., Копачевська Ю.А. Вплив логістики на розвиток підприємств малого бізнесу в сучасних умовах господарювання. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні економічні відносини та світове господарство. 2018. Вип. 20(2). С. 11–14. URL: https://bit.ly/45mlv3r (дата звернення 28.06.2023).

Офіційний сайт Logist.FM. URL: https://bit.ly/3KW69KX (дата звернення 28.06.2023)

Illiashenko N.S. (2011) Orhanizatsiino-ekonomichni zasady innovatsiinoho marketynhu promyslovykh pidpryiemstv: monohrafiia. Sumy: «Vyd-vo SumDU», 192 p. Available at: https://cutt.ly/P2e3M5P

Illiashenko S.M. Marketynh innovatsii ta innovatsiinyi marketynh, yikh mistse sered kontseptsii vedennia biznesu. Available at: http://elkniga.info/book_144_gl_9_1.3_Marketing_innovaciji_ta.html

Karpenko Yu.M., Suvorova S.H. Marketynh maloho biznesu: orhanizatsiini pidkhody ta osoblyvosti upravlinnia. Chernihivskyi naukovyi chasopys, no. 1(8) 2017, p. 96. Available at: http://journals.stu.cn.ua/scientific_e-journal_of_chernigov/issue/view/8832

Kornieieva I.O., Kitchenko O.M. Marketynh v malomu biznesi. Visnyk NTU «Kharkivskyi politekhnichnyi instytut», no. 45 (1266) 2017, p. 23. Available at: https://core.ac.uk/download/pdf/161790571.pdf

Bytsiv M.M. (April 22, 2021) Znachennia informatsiinykh tekhnolohii yak chynnyka innovatsii u diialnosti maloho ta serednoho biznesu. Biznes, innovatsii, menedzhment: problemy ta perspektyvy: zb. tez dop. II Mizhnar. nauk.-prakt. konf. Kyiv: KPI im. Ihoria Sikorskoho, Vyd-vo «Politekhnika», pp. 206–208.

Tekhnolohichni trendy – 2023 dlia malykh ta serednikh biznesiv. Available at: https://cutt.ly/fwySV1ln

Khmarni servisy dlia biznesu: osoblyvosti vykorystannia. Available at: https://cutt.ly/0wySN19C

«Khmary», shtuchnyi intelekt – osnovni trendy avtomatyzatsii biznesu. Available at: https://cutt.ly/VwyS1ypU

Iak vykorystovuvaty ChatGPT z naibilshoiu korystiu dlia vashoho biznesu. Available at: https://cutt.ly/DwyS0wYR

Zozulov O., Nestorova Yu. (2018) Brend yak nematerialnyi aktyv u postindustrialnomu suspilstvi. Ekonomika Ukrainy, no. 3, pp. 4–11.

Kuzkina T.V. (2018) Pytannia teorii i praktyky brendynhu torhovoi marky v Ukraini. Ekonomika APK, no. 4, pp. 26–29.

Marketynhova diialnist pidpryiemstv: suchasnyi zmist. Chastyna 2: monohrafiia. Poltava: PUET, 344 p. Pp. 209–239. Available at: https://cutt.ly/O2e3Kk5

Karpenko N.V. (eds.) (2016) Marketynhova diialnist pidpryiemstv: suchasnyi zmist: monohrafiia. Kyiv: «Tsentr uchbovoi literatury». Available at: http://surl.li/duohc

Karpenko N.V. (2008) Upravlinnia marketynhom na pidpryiemstvakh maloho ta serednoho biznesu: monohrafiia. Poltava: RVV PUSKU. 363 p. Available at: http://surl.li/kkyok

Carl Henry The Power of The MODERN Sales System. Available at: https://bit.ly/3QWfuGA (accessed June 28, 2023).

Ofitsiinyi sait Gabriel Sales. Available at: https://bit.ly/45lgWGE

Kalycheva N.Ye., Kopachevska Yu.A. (2018) Vplyv lohistyky na rozvytok pidpryiemstv maloho biznesu v suchasnykh umovakh hospodariuvannia. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu. Seriia: Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo, vol. 20(2), pp. 11–14. Available at: https://bit.ly/45mlv3r (accessed June 28, 2023).

Ofitsiinyi sait Logist.FM. Available at: https://bit.ly/3KW69KX (accessed June 28, 2023).

Переглядів статті: 10
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Карпенко, Н., Іваннікова, М., Білоусько, Т., Яловега, Н., & Захаренко-Селезньова, А. (2023). ІННОВАЦІЙНІ МАРКЕТИНГОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ МАЛОГО БІЗНЕСУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 46-53. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-7