ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОШТОВИХ ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ

  • А.М. Захаренко-Селезньова Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: поштові оператори, дослідження, маркетинг, інфраструктура, логістика перевезень

Анотація

Стаття присвячена дослідженню стану поштових операторів України в умовах сьогодення. Метою статті є аналіз діяльності поштових операторів України, місце поштових операторів в інфраструктурі ринку, особливості логістики перевезень поштових операторів, висвітлення практичного досвіду діяльності поштових операторів під час війни. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті цілей та завдань реалізовано за допомогою відповідних загальнонаукових спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення, логічного підходу. Результати. Здійснено аналіз стану поштових операторів України та основні тенденції щодо розвитку інноваційних підходів до надання поштових послуг. Визначено ряд проблем, що пов’язані із труднощами логістики під час війни, помітне розширення діапазону нових послуг, відмічено консолідацію вітчизняних поштових операторів із світовим інформаційним простором. Практична значущість результатів дослідження. Практичний досвід поштових операторів підштовхнув їх до активного посилення маркетингової складової, рекомендовано посилювати існуючі напрямки вдосконалення маркетингу комплексно та систематично. Запропоновано поштовим операторам напрямки удосконалення роботи на ринку.

Посилання

Taranenko O. Ukraine express delivery market industry analysis. Economic analysis. 2020. No. 30(4). P. 84–92. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.084 (дата звернення: 05.08.2023).

Чміль Г.Л., Верзілова Г.Р. Місце маркетингової діяльності у забезпеченні економічного зростання торговельного підприємства. Підприємництво та інновації. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/10.27 (дата звернення: 05.08.2023).

Вовчанська О. & Іванова Л. (2022) Особливості реалізації інструментів маркетингу в умовах воєнного стану. Економіка та суспільство, № (38). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-32 (дата звернення: 05.08.2023).

Горбаль Н.І., Шаровський Я.О., Ярошенко В.В. Конкурентна ситуація на ринку поштового зв’язку України. Бізнес Інформ. 2019. № 5. C. 123–128. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-123-128 (дата звернення: 05.08.2023).

Полуніна Д. Доставка «день у день» і покриття по всій країні: топ поштових операторів України URL: https://thepage.ua/ua/business/top-5-ukrayinskih-poshtovij-operatoriv-rejting-na-den-poshti (дата звернення: 05.08.2023).

Тафійчук Є. Кейси військового часу: як адаптувати логістику під нові потреби URL: https://mind.ua/openmind/20240775-kejsi-vijskovogo-chasu-yak-adaptuvati-logistiku-pid-novi-potrebi (дата звернення: 05.08.2023).

Князєва О.А. Стратегічні напрямки розвитку поштового зв’язку України. Актуальні проблеми економіки. 2016. № 10. С. 88–97. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_10_11 (дата звернення: 05.08.2023).

Коссе І. Євроінтеграція поштою: чи відповідає директивам ЄС закон про поштовий зв’язок. URL: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2022/11/8/7150159/ (дата звернення: 05.08.2023).

Кравчук В.І., Горячева А.Л. Проблеми розвитку маркетингу на підприємствах поштового зв’язку. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2019. Випуск 10. Ч. 3. С. 49–51.

Кушнір О.К., Кріль О.В. Дослідження конкурентного середовища операторів поштового зв’язку. Економіка та суспільство. 2021. № 32. С. 54–67. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-38 (дата звернення: 05.08.2023).

Мальчик М. В. та ін. Маркетингово-логістичні процеси в економіці: теорія та практика: монографія / за ред. Мальчик М.В. Нац. 104 ун-т вод. госп-ва та природокористування. Рівне : НУВГП, 2015. 197 с.

Ісаченко О. Зберегти та забезпечити: як змінилася логістика в Україні під час війни. URL: https://mind.ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni. (дата звернення: 05.08.2023).

Офіційний сайт ТОВ «Нова Пошта». URL: https://novaposhta.ua (дата звернення: 05.08.2023).

Офіційний сайт АТ «Укрпошта». URL: https://www.ukrposhta.ua/ua (дата звернення: 05.08.2023).

Офіційний сайт «Торговий дім «Міст Експрес». URL: https://ua.meest.com (дата звернення: 05.08.2023).

Про поштовий зв’язок: Закон України від 04.10.2001 №2759-III. URL: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2759-14 (дата звернення: 05.08.2023).

Романич І.Б. Якість послуг поштово-логістичної компанії та інноваційні концепції її діяльності. Науковий вісник Херсонського державного університету. 2018. Випуск 29. Ч. 2. С. 9–14.

Слободянюк А., Андрушкевич З. Дослідження конкурентних переваг операторів ринку поштового зв’язку України. Збірник тез Економічного науково-практичного форуму «Підприємництво і маркетинг у формуванні національної безпеки за умов сучасних глобальних викликів». Хмельницький: ХНУ, 2022. С. 244–246.

Taranenko O. (2020) Ukraine express delivery market industry analysis. Economic analysis, no. 30(4), p. 84–92. DOI: https://doi.org/10.35774/econa2020.04.084 (accessed August 5, 2023).

Chmil H.L., Verzilova H.R. Mistse marketynhovoi diialnosti u zabezpechenni ekonomichnoho zrostannia torhovelnoho pidpryiemstva. Pidpryiemnytstvo ta innovatsii. DOI: https://doi.org/10.37320/2415-3583/10.27 (accessed August 5, 2023 ).

Vovchanska O. & Ivanova L. (2022) Osoblyvosti realizatsii instrumentiv marketynhu v umovakh voiennoho stanu. Ekonomika ta suspilstvo, no. (38). DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-38-32 (accessed August 5, 2023).

Horbal N.I., Sharovskyi Ya.O., Yaroshenko V.V. (2019) Konkurentna sytuatsiia na rynku poshtovoho zviazku Ukrainy. Biznes Inform, no. 5, p. 123–128. DOI: https://doi.org/10.32983/2222-4459-2019-5-123-128 (accessed August 5, 2023).

Polunina D. Dostavka «den u den» i pokryttia po vsii kraini: top poshtovykh operatoriv Ukrainy Available at: https://thepage.ua/ua/business/top-5-ukrayinskih-poshtovij-operatoriv-rejting-na-den-poshti (accessed August 5, 2023).

Tafiichuk Ye. Keisy viiskovoho chasu: yak adaptuvaty lohistyku pid novi potreby Available at: https://mind.ua/openmind/20240775-kejsi-vijskovogo-chasu-yak-adaptuvati-logistiku-pid-novi-potrebi (accessed August 5, 2023).

Kniazieva O.A. (2016) Stratehichni napriamky rozvytku poshtovoho zviazku Ukrainy. Aktualni problemy ekonomiky, no. 10, p. 88–97. Available at: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2016_10_11 (accessed August 5, 2023).

Kosse I. Yevrointehratsiia poshtoiu: chy vidpovidaie dyrektyvam YeS zakon pro poshtovyi zviazok. Available at: https://www.eurointegration.com.ua/experts/2022/11/8/7150159/ (accessed August 5, 2023).

Kravchuk V.I., Horiacheva A.L. (2019) Problemy rozvytku marketynhu na pidpryiemstvakh poshtovoho zviazku. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, no. 10, is. 3, p. 49–51.

Kushnir O.K., Kril O.V. (2021) Doslidzhennia konkurentnoho seredovyshcha operatoriv poshtovoho zviazku. Ekonomika ta suspilstvo, no. 32, p. 54–67. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-32-38 (accessed August 5, 2023).

Malchyk M. V. ta in. (2015) Marketynhovo-lohistychni protsesy v ekonomitsi: teoriia ta praktyka: monohrafiia / za red. Malchyk M.V. Nats. 104 un-t vod. hosp-va ta pryrodokorystuvannia. Rivne : NUVHP, 197 p.

Isachenko O. Zberehty ta zabezpechyty: yak zminylasia lohistyka v Ukraini pid chas viiny. Available at: https://mind.ua/openmind/20241674-zberegti-ta-zabezpechiti-yak-zminilasya-logistika-v-ukrayini-pid-chas-vijni. (accessed August 5, 2023).

Ofitsiinyi sait TOV «Nova Poshta». Available at: https://novaposhta.ua (accessed August 5, 2023).

Ofitsiinyi sait AT «Ukrposhta». Available at: https://www.ukrposhta.ua/ua (accessed August 5, 2023).

Ofitsiinyi sait «Torhovyi dim «Mist Ekspres». Available at: https://ua.meest.com (accessed August 5, 2023).

Pro poshtovyi zviazok: Zakon Ukrainy vid 04.10.2001 No. 2759-III. Available at: http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2759-14 (accessed August 5, 2023).

Romanych I.B. (2018) Yakist posluh poshtovo-lohistychnoi kompanii ta innovatsiini kontseptsii yii diialnosti. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu, vol. 29, is. 2, pp. 9–14.

Slobodianiuk A., Andrushkevych Z. (2022) Doslidzhennia konkurentnykh perevah operatoriv rynku poshtovoho zviazku Ukrainy. Zbirnyk tez Ekonomichnoho naukovo-praktychnoho forumu «Pidpryiemnytstvo i marketynh u formuvanni natsionalnoi bezpeky za umov suchasnykh hlobalnykh vyklykiv». Khmelnytskyi: KhNU, pp. 244–246.

Переглядів статті: 73
Завантажень PDF: 60
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Захаренко-Селезньова, А. (2023). ДОСЛІДЖЕННЯ СТАНУ ПОШТОВИХ ОПЕРАТОРІВ УКРАЇНИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 41-45. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-6