ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ФУКНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ

  • С.П. Прасолова Полтавський університет економіки і торгівлі https://orcid.org/0000-0002-4203-5426
  • О.В. Яріш Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: фінансова стабільність, банківська система, трансмісійний механізм, канали трансмісійного механізму, стан динамічної рівноваги, кризовий стан, інструменти регулювання

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретико-прикладного аспекту забезпечення фінансової стабільності банківської системи України на основі ефективного функціонування трансмісійного механізму. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: логічного узагальнення та наукової абстракції, трендового аналізу, аналітичного та графічного методів. Результати. Визначено взаємозв’язок поняття фінансової стабільності банківської системи з іншими фінансовими категоріями. На основі аналітичного дослідження ефективності функціонування монетарного трансмісійного механізму запропоновано реалізувати рестрикційну грошово-кредитну політику в умовах воєнного стану, а у повоєнний період – переходити до політики експансії. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів дозволить підвищити результативність монетарного трансмісійного механізму для забезпечення фінансової стабільності банківської системи країни як у воєнний, так і у повоєнний періоди.

Посилання

Барановський О.І. Філософія безпеки: монографія: у 2 т. Т. 2: Безпека фінансових інститутів. Київ : УБС НБУ, 2014. С. 75–90.

Давиденко Н.М., Колодяжна В.О. Оцінювання фінансової безпеки банківської системи України. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. 2020. Вип. 40. С. 51–58.

Жердецька Л.В. Системний банківський ризик: причини та напрями регулювання: монографія. Одеса : Атлант, 2017. 353 с.

Коваленко В.В., Рябініна, Арутунян Р.Р., Гаркуша Ю.О., Жердецька Л.В. та інші. Роль банків у забезпеченні сталого розвитку реального сектору економіки України: монографія / За ред. Коваленко В.В. Одеса : ОНЕУ, 2016. С. 35–39.

Крухмаль О.В. Оцінка фінансової стійкості на підставі визначення критеріїв динаміки стабільної діяльності банку. Актуальні проблеми економіки: Науковий економічний журнал. 2018. № 9. С. 43–50.

Про валюту і валютні операції: Закон України від 21.06.2018 № 2473-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2473-19 (дата звернення: 06.06.2023).

Про Національний банк України: Закон України від 20.05.1999 № 679-XIV. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (дата звернення: 06.06.2023).

Про роботу банківської системи в період запровадження воєнного стану: постанова Правління НБУ від 24.02.2022 р. № 18. URL: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18 (дата звернення: 06.06.2023).

Рисін В.В., Біда А.П. Фінансова стійкість банку: чинники та особливість забезпечення. Ефективна економіка. 2021. № 3. С. 1–9.

Савченко Т.Г. Банківська система у формуванні та підтриманні рівноважних станів в економіці: монографія. Суми : ДВНЗ "УАБС НБУ", 2012. С. 66–67.

Статистика. URL: https://bank.gov.ua/ua/statistic (дата звернення: 06.06.2023).

Фінансова стабільність. URL: https://bank.gov.ua/ua/stability (дата звернення: 06.06.2023).

Hicks J.R. Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory, 1975. Oxford: Clarendon Press. 352 р.

King S.R. Monetary Transmission: Through Bank Loans or Bank Liabilities. The Journal of Money, Credit and Banking. 1986. Aug. № 3. Рp. 290–303.

Minsky H.P. The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Economics Institute: Working Paper. 1992. Р. 1–10. URL: https://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf (дата звернення 01.06.2023).

Peersman G., Smets F. Are the Effects of Monetary Policy Greater in Recessions than in Booms? Frankfurt: European Central Bank: Working Paper. 2001. No. 52.

Smaga P. The Concept of Systemic Risk. The London School of Economics and Political Scene. SRC Special Paper. August 29, 2014. № 5.

Baranovskyi O.I. (2014) Filosofiia bezpeky: monohrafiia: u 2 t. T. 2: Bezpeka finansovykh instytutiv [Philosophy of security: monograph: in 2 volumes; Volume 2: Security of financial institutions]. Kyiv: UBS NBU, pp. 75–90.

Davydenko N.M., Kolodiazhna V.O. (2020) Otsiniuvannia finansovoi bezpeky bankivskoi systemy Ukrainy. [Assessment of the financial security of the banking system of Ukraine] Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomichni nauky, no. 40, pp. 51–58.

Zherdetska L.V. (2017) Systemnyi bankivskyi ryzyk: prychyny ta napriamy rehuliuvannia [Systemic banking risk: causes and directions of regulation]: monohrafiia. Odesa: Atlant, 353 p.

Kovalenko V.V., Riabinina, Arutunian R.R., Harkusha Yu.O., Zherdetska L. V. ta inshi (2016) Rol bankiv u zabezpechenni staloho rozvytku realnoho sektoru ekonomiky Ukrainy [The role of banks in ensuring the sustainable development of the real sector of the economy of Ukraine]: monohrafiia / za red. Kovalenko V.V. Odesa: ONEU, pp. 35–39.

Krukhmal O.V. (2018) Otsinka finansovoi stiikosti na pidstavi vyznachennia kryteriiv dynamiky stabilnoi diialnosti banku [Assessment of financial stability based on the definition of criteria for the dynamics of stable bank activity]. Aktualni problemy ekonomiky: Naukovyi ekonomichnyi zhurnal, no. 9, pp, 43–50.

Pro valiutu i valiutni operatsii [On currency and currency transactions]: Zakon Ukrainy vid 21.06.2018 No. 2473-VIII. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/card/2473-19 (accessed June 6, 2023).

Pro Natsionalnyi bank Ukrainy [About the National Bank of Ukraine]: Zakon Ukrainy vid 20.05.1999 No. 679-XIV. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/679-14 (accessed June 6, 2023).

Pro robotu bankivskoi systemy v period zaprovadzhennia voiennoho stanu [On the operation of the banking system during the introduction of martial law]: postanova Pravlinnia NBU vid 24.02.2022 No. 18. Available at: https://bank.gov.ua/ua/legislation/Resolution_24022022_18 (accessed June 6, 2023).

Rysin V.V., Bida A.P. (2021) Finansova stiikist banku: chynnyky ta osoblyvist zabezpechennia [Financial stability of the bank: factors and feature of provision]. Efektyvna ekonomika. No. 3, pp. 1–9.

Savchenko T.H. (2012) Bankivska systema u formuvanni ta pidtrymanni rivnovazhnykh staniv v ekonomitsi [The banking system in the formation and maintenance of equilibrium states in the economy]: monohrafiia. Sumy: DVNZ "UABS NBU", pp. 66–67.

Statystyka [Statistics]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/statistic (accessed June 6, 2023).

Finansova stabilnist [Financial stability]. Available at: https://bank.gov.ua/ua/stability (accessed June 6, 2023).

Hicks J.R. (1975) Value and Capital: An Inquiry into Some Fundamental Principles of Economic Theory. Oxford: Clarendon Press, 352 р.

King S.R. (August, 1986) Monetary Transmission: Through Bank Loans or Bank Liabilities. The Journal of Money, Credit and Banking, no. 3, pp. 290–303.

Minsky H.P. (1992) The Financial Instability Hypothesis. The Jerome Levy Economics Institute: Working Paper. Р. 1–10. Available at: https://www.levyinstitute.org/pubs/wp74.pdf (accessed June 1, 2023).

Peersman G., Smets F. (2001) Are the Effects of Monetary Policy Greater in Recessions than in Booms? Frankfurt: European Central Bank: Working Paper. No. 52.

Smaga P. (August 29, 2014) The Concept of Systemic Risk. The London School of Economics and Political Scene. SRC Special Paper. No. 5.

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Прасолова, С., & Яріш, О. (2023). ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНИЙ АСПЕКТ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ЕФЕКТИВНОГО ФУКНКЦІОНУВАННЯ ТРАНСМІСІЙНОГО МЕХАНІЗМУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 24-33. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-4