МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ

  • В.І. Глухова Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
  • Л.М. Крот Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
  • О.В. Онищенко Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
  • А.В. Козирева Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
  • Х.В. Кравченко Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського
Ключові слова: моделювання, управління ризиками, банки, стратегії управління, валютні ризики

Анотація

Метою статті є дослідження моделювання в системі управління валютними ризиками банку для забезпечення стабільності та успішності функціонування фінансових установ у сучасних умовах. Методика дослідження. Дослідження базується на літературному аналізі та систематизації наукових джерел, пов'язаних з управлінням валютними ризиками, аналізом різноманітних методів та моделей для прогнозування валютних ризиків. Результати. У статті розглядаються основні стратегії управління валютними ризиками, такі як хеджування, балансування активів та зобов'язань, мінімізація нетрансакційних експозицій та ін. Висвітлюються технології моделювання валютних ризиків, розглядаються основні переваги та недоліки найбільш поширених моделей управління валютними ризиками банку. Практична значущість результатів дослідження. Отримані результати дослідження можуть бути використані фінансовими установами для розробки ефективних стратегій та використання сучасних технологій моделювання валютних ризиків. Дана стаття надає інформацію про різноманітні методи та моделі, що дозволяють банкам краще розуміти та управляти валютними ризиками в умовах невизначеності та мінливості фінансового ринку.

Посилання

Бровков С.М. Валютно-фінансові механізми в міжнародному бізнесі: світовий досвід та українська практика: навчальний посібник. Київ : Агентство Україна, 2010. 380 с.

Васильченко З.М. Фінансова консолідація як сучасна тенденція розвитку банківського бізнесу. Світ фінансів. 2011. № 3 (8). С. 60–70.

Вахненко Т. Визначальні фактори формування обмінних курсів. Вісник Національного банку України. 2019. № 8. С. 31–36.

Волкова Н.І., Мухіна А.С. Фінансові ризики банку: оцінка та механізм нейтралізації. Modern Economics. 2020. № 22 (2020). С. 6–12. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-01

Дідур С.В., Глухова В.І., Козирева А.В., Кравченко Х.В. Аналіз та оцінка валютних ризиків банку. Modern Economics. 2022. № 35 (2022). С. 56–64. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-09

Національне положення (стандарт) бухгалтерського обліку в державному секторі 134 "Фінансові інструменти". URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-12#Text

Пернарівський О.В. Аналіз, оцінка та способи зниження банківських ризиків. Вісник Національного банку України. 2019. № 4. С. 44–58.

Примостка Л.О. Фінансові деривативи: аналітичні та облікові аспекти: монографія. Kиїв : КНЕУ, 2010. 263 с.

Ребрик М.А. Управління структурними компонентами валютного ризику банку. Соціально-економічні проблеми сучасного періоду України. Фінансовий ринок України: стабілізація та євроінтеграція: збірник наукових праць. Львів, 2012. Вип. 2 (76). С. 310–316.

Стремецька Н.М. Методи управління валютним ризиком банку. URL: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2010_2/106-112.pdf

Brovkov S.M. (2010) Currency and financial mechanisms in international business: world experience and Ukrainian practice: study guide. Kyiv: Agency Ukraine, 380 p.

Vasylchenko Z.M. (2011) Financial consolidation as a modern trend in the development of banking business. The world of finance, no. 3 (8), pp. 60–70.

Vakhnenko T. (2019) Determining factors of formation of exchange rates. Bulletin of the National Bank of Ukraine, no. 8, pp. 31–36.

Volkova N., Mukhina A. (2020) Financial Risks of the Bank: Assessment and Mechanism of Neutralization. Modern Economics, vol. 22 (2020), pp. 6–12. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V22(2020)-01

Didur S., Glukhova V., Kozyreva A., Kravchenko K. (2022) Analysis and assessment of currency risks in the bank. Modern Economics, vol. 35 (2022), pp. 56–64. DOI: https://doi.org/10.31521/modecon.V35(2022)-09

National regulation (standard) of accounting in the public sector 134 "Financial instruments". Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0902-12#Text

Pernarivskyi O.V. (2019) Analysis, assessment and methods of reducing banking risks. Bulletin of the National Bank of Ukraine, no. 4, pp. 44–58.

Primostka L.O. (2010) Financial derivatives: analytical and accounting aspects: monograph. Kyiv: KNEU, pp. 263.

Rebrik M.A. (2012) Management of structural components of the bank's currency risk. Socio-economic problems of the modern period of Ukraine. The financial market of Ukraine: stabilization and European integration: a collection of scientific papers. Lviv. Vol. 2 (76), pp. 310–316.

Stremetska N.M. Methods of managing bank currency risk. Available at: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/nie/2010_2/106-112.pdf

Переглядів статті: 4
Завантажень PDF: 5
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Глухова, В., Крот, Л., Онищенко, О., Козирева, А., & Кравченко, Х. (2023). МОДЕЛЮВАННЯ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМИ РИЗИКАМИ БАНКУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 19-23. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-3