ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТРУДНОЩІ

  • М.Я. Кобеля-Звір Львівський торговельно-економічний університет
Ключові слова: гранти Українського ветеранського фонду, грантова підтримка ветеранів, ветеранський бізнес, гранти програми «єРобота», гранти для ветеранів та членів їх родин

Анотація

Метою дослідження є аналіз грантових програм для підтримки ветеранів та членів їх родин, виявлення специфіки та пріоритетів грантодавців, а також окреслення основних перепон в отриманні грантової допомоги ветеранами та членами їх родин. Методика дослідження. Для вирішення поставлених завдань застосовувалися загальнонаукові та спеціальні методи: діалектичний і абстрактно-логічний; індукції й дедукції; соціометричний; системного й порівняльного аналізу, а також синтезу. Результати. Проаналізовано причини не надто активного використання підприємцями ветеранської спільноти грантового фінансування. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано методи подолання перепон. Продемонстровано основні перспективи для ветеранів, які використовують грантові інструменти, пришвидшити процес реінтеграції після повернення з фронту.

Посилання

БФ «МХП-Громаді». URL: https://mhp.com.ua/uk/news-mhp/minveteraniv-spilno-z-mhp-gromadi-zapuskaye-finansuvannya-veteranskogo-biznesu (дата звернення: 16.07.2023).

Ветеранське підприємництво: проблеми та можливі рішення. 2023. URL: https://zp.gov.ua/upload/editor/dodatok_veteranske_pidpriemnictvo.pdf (дата звернення 25.07.2023).

Денисенко Т. Розвиток малого підприємництва в реаліях сьогодення. URL: http://surl.li/joija (дата звернення: 21.07.2023).

Гранти для ветеранів та членів їх родин. URL: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej (дата звернення: 19.07.2023).

єРобота: Уряд запускає гранти для ветеранів на старт чи розвиток бізнесу. 10 квітня 2023. URL: https://diia.gov.ua/news/yerobota-uryad-zapuskaye-granti-dlya-veteraniv-na-start-chi-rozvitok-biznesu (дата звернення: 18.07.2023).

За ініціативи Мінветеранів буде створено державний Український ветеранський фонд. Міністерство у справах ветеранів України. URL: https://mva.gov.ua/ua/news/za-iniciativi-minveteraniv-bude-stvoreno-derzhavnij-ukrayinskij-veteranskij-fond (дата звернення: 20.07.2023).

Звіт за 2022 рік. Український ветеранський фонд. URL: https://veteranfund.com.ua/zvit-2022/ (дата звернення: 22.07.2023).

Постанова КМУ Деякі питання надання грантів бізнесу. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text (дата звернення: 20.07.2023).

Про затвердження Порядку надання та позбавлення статусу учасника бойових дій осіб, які захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення, у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF/paran10#n16 (дата звернення: 16.07.2023).

Проект Закону про внесення змін до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» щодо спрощення процедури присвоєння статусу ветерана. URL: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41621 (дата звернення: 20.07.2023).

Проєкт Стратегії розвитку підприємницьких ініціатив ветеранів війни. Міністерство у справах ветеранів України. URL: https://mva.gov.ua/ua/npa/proyekt-strategiyi-rozvitku-pidpriyemnickih-iniciativ-veteraniv-vijni (дата звернення: 18.07.2023).

Розвиваємо соціальне підприємництво та створюємо можливості для ветеранів. Подільська агенція регіонального розвитку. 24 квітня 2023. URL: http://pard.org.ua/rozvivaemo-socialne-pidpriemnictvo-ta-stovryuemo-mozhlivosti-dlya-veteraniv.html (дата звернення: 21.07.2023).

Сороківська О.А., Мосій О.Б., Кужда Т.І. Відкриття власної справи як шлях соціально-економічної адаптації ветеранів АТО. URL: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22035/1/Sorokivska_O_A.pdf (дата звернення: 17.07.2023).

Український ветеранський фонд. 2023. Міністерство у справах ветеранів України. URL: https://veteranfund.com.ua/ (дата звернення: 21.07.2023).

Центр розвитку «ЧАС ЗМІН». URL: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/ (дата звернення: 24.07.2023).

BF «MKhP-Hromadi» [BF «MHP-Hromadi»]. Available at: https://mhp.com.ua/uk/news-mhp/minveteraniv-spilno-z-mhp-gromadi-zapuskaye-finansuvannya-veteranskogo-biznesu (accessed July 16, 2023).

Veterans'ke pidpryiemnytstvo: problemy ta mozhlyvi rishennia [Veteran Entrepreneurship: Challenges and Possible Solutions]. (2023) Available at: https://zp.gov.ua/upload/editor/dodatok_veteranske_pidpriemnictvo.pdf (accessed July 25, 2023).

Denysenko T. Rozvytok maloho pidpryiemnytstva v realiiakh s'ohodennia [Development of small entrepreneurship in today's realities]. Available at: http://surl.li/joija (accessed July 21, 2023).

Hranty dlia veteraniv ta chleniv ikh rodyn [ACTION. Grants for veterans and their family members.]. Available at: https://diia.gov.ua/services/grant-dlya-veteraniv-ta-chleniv-yihnih-simej (accessed July 19, 2023).

ieRobota: Uriad zapuskaie hranty dlia veteraniv na start chy rozvytok biznesu [isWork: The government is launching grants for veterans to start or develop a business]. (April 10, 2023) Available at: https://diia.gov.ua/news/yerobota-uryad-zapuskaye-granti-dlya-veteraniv-na-start-chi-rozvitok-biznesu (accessed July 18, 2023).

Za initsiatyvy Minveteraniv bude stvoreno derzhavnyj Ukrains'kyj veterans'kyj fond. Ministerstvo u spravakh veteraniv Ukrainy. [On the initiative of the Ministry of Veterans, the state Ukrainian Veterans Fund will be created. Ministry of Veterans Affairs of Ukraine.]. Available at: https://mva.gov.ua/ua/news/za-iniciativi-minveteraniv-bude-stvoreno-derzhavnij-ukrayinskij-veteranskij-fond (accessed July 20, 2023).

Zvit za 2022 rik. Ukrains'kyj veterans'kyj fond. [Report for 2022. Ukrainian Veterans Fund.]. Available at: https://veteranfund.com.ua/zvit-2022/ (accessed July 22, 2023).

Postanova KMU Deiaki pytannia nadannia hrantiv biznesu [Resolution of the CMU Some issues of granting business grants]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/738-2022-%D0%BF#Text (accessed July 20, 2023).

Pro zatverdzhennia Poriadku nadannia ta pozbavlennia statusu uchasnyka bojovykh dij osib, iaki zakhyschaly nezalezhnist', suverenitet ta terytorial'nu tsilisnist' Ukrainy i braly bezposeredniu uchast' v antyterorystychnij operatsii, zabezpechenni ii provedennia chy u zdijsnenni zakhodiv iz zabezpechennia natsional'noi bezpeky i oborony, vidsichi i strymuvannia zbrojnoi ahresii Rosijs'koi Federatsii v Donets'kij ta Luhans'kij oblastiakh, zabezpechenni ikh zdijsnennia, u zakhodakh, neobkhidnykh dlia zabezpechennia oborony Ukrainy, zakhystu bezpeky naselennia ta interesiv derzhavy u zv'iazku z vijs'kovoiu ahresiieiu Rosijs'koi Federatsii proty Ukrainy [On the approval of the Procedure for granting and withdrawing the status of combatant of persons who defended the independence, sovereignty and territorial integrity of Ukraine and took a direct part in the anti-terrorist operation, ensuring its conduct or in the implementation of measures to ensure national security and defense, repel and deter armed aggression of the Russian Federation in the Donetsk and Luhansk regions, ensuring their implementation, in the measures necessary to ensure the defense of Ukraine, the protection of the safety of the population and the interests of the state in connection with the military aggression of the Russian Federation against Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/413-2014-%D0%BF/paran10#n16 (accessed July 16, 2023).

Proekt Zakonu pro vnesennia zmin do Zakonu Ukrainy «Pro status veteraniv vijny, harantii ikh sotsial'noho zakhystu» schodo sproschennia protsedury prysvoiennia statusu veterana. [Draft Law on Amendments to the Law of Ukraine «On the Status of War Veterans, Guarantees of Their Social Protection» on simplifying the procedure for assigning veteran status]. Available at: https://itd.rada.gov.ua/billInfo/Bills/Card/41621 (accessed July 20, 2023).

Proiekt Stratehii rozvytku pidpryiemnyts'kykh initsiatyv veteraniv vijny. Ministerstvo u spravakh veteraniv Ukrainy. [Project of the Strategy for the Development of Business Initiatives of War Veterans. Ministry of Veterans Affairs of Ukraine]. Available at: https://mva.gov.ua/ua/npa/proyekt-strategiyi-rozvitku-pidpriyemnickih-iniciativ-veteraniv-vijni (accessed July 18, 2023).

Rozvyvaiemo sotsial'ne pidpryiemnytstvo ta stvoriuiemo mozhlyvosti dlia veteraniv. Podil's'ka ahentsiia rehional'noho rozvytku. [We develop social entrepreneurship and create opportunities for veterans. Podilsk Regional Development Agency]. (April 24, 2023) Available at: http://pard.org.ua/rozvivaemo-socialne-pidpriemnictvo-ta-stovryuemo-mozhlivosti-dlya-veteraniv.html (accessed July 21, 2023).

Sorokivs'ka O.A., Mosij O.B. & Kuzhda T.I. Vidkryttia vlasnoi spravy iak shliakh sotsial'no-ekonomichnoi adaptatsii veteraniv ATO. [Opening one's own business as a way of socio-economic adaptation of ATO veterans]. Available at: https://elartu.tntu.edu.ua/bitstream/lib/22035/1/Sorokivska_O_A.pdf (accessed July 17, 2023).

Ukrains'kyj veterans'kyj fond. 2023. Ministerstvo u spravakh veteraniv Ukrainy. [Ukrainian Veterans Fund. 2023. Ministry of Veterans Affairs of Ukraine.]. Available at: https://veteranfund.com.ua/ (accessed July 21, 2023).

Tsentr rozvytku «ChAS ZMIN» [«TIME OF CHANGE» development center]. Available at: http://www.chaszmin.com.ua/granty-2023/ (accessed July 24, 2023).

Переглядів статті: 3
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Кобеля-Звір, М. (2023). ГРАНТОВІ ПРОГРАМИ ДЛЯ ВЕТЕРАНІВ ТА ЧЛЕНІВ ЇХ РОДИН: ПЕРСПЕКТИВИ ТА ТРУДНОЩІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 13-18. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-2