ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ НА НЕДОЛІКИ

  • Н.С. Педченко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О.М. Кудацький Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • М.Г. Педченко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: система публічних закупівель, переваги, недоліки, бюджетні кошти, уповноважена особа зі здійснення публічних закупівель, система ProZorro, замовник, учасник закупівлі

Анотація

Стаття присвячена науковим підходам до розкриття сутності публічних закупівель в Україні через ідентифікацію їх переваг та недоліків. Метою статті є обґрунтування наукових підходів до розкриття сутності публічних закупівель в Україні через визначення їх переваг та недоліків. Методика дослідження. Дослідження ґрунтується на емпіричних методах, використання яких сприяло спостереженню та опису; на теоретичних методах, що дозволили провести науковий аналіз, синтез, абстрагування й пояснення та методах узагальнення результатів, що стимулювало формулюванню висновків дослідження. Результати. У науковій статті розглянуто теоретичні основи публічних закупівель, визначено основні процеси, які використовуються при їх здійсненні, уточнено роль уповноважених осіб у здійсненні публічних закупівель, приведений порівняльний аналіз систем публічних закупівель країн Європи, розглянуто проблематику системи публічних закупівель в Україні. Зважаючи на суттєвий вплив системи публічних закупівель на розвиток національної економіки, запропоновано заходи зі збереження стратегічних, інноваційних, контрольних, соціальних, регулятивних та стимулюючих функцій країни. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано організаційну модель для систематизації інформації про діючу систему публічних закупівель в Україні та в подальшому проведення аналізу перспектив її розвитку. Відзначено, що система публічних закупівель в Україні є однією з найкращою в світі, та спрямована на постійну боротьба з корупцією, тому потребує безперервного покращення в бік її автоматизації.

Посилання

Про публічні закупівлі: Закон України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text (дата звернення: 29.05.2023)

Fazekas M., Blum J. (2021). Improving Public Procurement Outcomes : Review of Tools and the State of the Evidence Base. Policy Research Working Paper; No. 9690. World Bank, Washington, DC.

Mehmet A. D., Vivona R. (2021) Positioning public procurement as a procedural tool for innovation: an empirical study. Policy and Society, 40:3, 379–396. DOI: https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1955465

Науменко С. М. Система тендерних закупівель: теоретико-методологічні підходи до дефініції і класифікації. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2014. Вип. 1 (10), Т. 2. С. 242–247.

Bart L., Johannes I. M., Hans V. (2019). Innovation and public procurement: from fragmentation to synthesis on concepts, rationales and approaches, Innovation: The European Journal of Social Science Research. DOI: https://doi.org/10.1080/13511610.2019.1700101

Patrucco A. S., Luzzini D., Ronchi, S. (2016). Evaluating the Effectiveness of Public Procurement Performance Management Systems in Local Governments. Local Government Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1181059

Україна стала лідером міжнародного Рейтингу прозорості публічних закупівель. URL: https://ti-ukraine.org/blogs/ukrayina-stala-liderom-mizhnarodnogo-rejtyngu-prozorosti-publichnyh-zakupivel/ (дата звернення: 29.05.2023).

WORK.UA. URL: https://www.work.ua/jobs-уповноважена+особа/ (дата звернення: 29.05.2023).

Проблеми та перспективи забезпечення макроекономічної стабільності : монографія / С. В. Лєонов та ін. ; за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. С. В. Лєонова і канд. екон. наук, доц. М. М. Бричко. Суми : Сумський державний університет, 2022. 211 с.

Pro publichni zakupivli: Zakon Ukrainy vid 25 hrudnia 2015 roku № 922-VIII [On public procurement: Law of Ukraine dated December 25, 2015 No. 922-VIII]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/922-19#Text

Fazekas M., Blum J. (2021). Improving Public Procurement Outcomes : Review of Tools and the State of the Evidence Base. Policy Research Working Paper;No. 9690. World Bank, Washington, DC.

Mehmet A. D., Vivona R. (2021) Positioning public procurement as a procedural tool for innovation: an empirical study. Policy and Society, 40:3, 379–396. DOI: https://doi.org/10.1080/14494035.2021.1955465

Naumenko S. M. (2014). Systema tendernykh zakupivel: teoretyko-metodolohichni pidkhody do definitsii i klasyfikatsii [Tender procurement system: theoretical and methodological approaches to definition and classification]. Teoretychni i praktychni aspekty ekonomiky ta intelektualnoi vlasnosti, no. 1 (10), T. 2, pp. 242–247.

Bart L., Johannes I.M., Hans V. (2019). Innovation and public procurement: from fragmentation to synthesis on concepts, rationales and approaches. Innovation: The European Journal of Social Science Research. DOI: https://doi.org/10.1080/13511610.2019.1700101

Patrucco A. S., Luzzini D., Ronchi, S. (2016). Evaluating the Effectiveness of Public Procurement Performance Management Systems in Local Governments. Local Government Studies. DOI: https://doi.org/10.1080/03003930.2016.1181059

Ukraina stala liderom mizhnarodnoho Reitynhu prozorosti publichnykh zakupivel [Ukraine became the leader of the international rating of transparency of public procurement]. Available at: https://ti-ukraine.org/blogs/ukrayina-stala-liderom-mizhnarodnogo-rejtyngu-prozorosti-publichnyh-zakupivel/

WORK.UA. Available at: https://www.work.ua/jobs-upovnovazhena+osoba/

Lieonov S. V. ta in. (2022) Problemy ta perspektyvy zabezpechennia makroekonomichnoi stabilnosti : monohrafiia [Problems and prospects of ensuring macroeconomic stability: monograph] za zah. red. d-ra ekon. nauk, prof. S. V. Lieonova i kand. ekon. nauk, dots. M. M. Brychko. Sumy : Sumskyi derzhavnyi universytet, 211 s.

Переглядів статті: 139
Завантажень PDF: 153
Опубліковано
2023-06-22
Як цитувати
Педченко, Н., Кудацький, О., & Педченко, М. (2023). ПУБЛІЧНІ ЗАКУПІВЛІ В УКРАЇНІ: ПЕРЕВАГИ НА НЕДОЛІКИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2 (108), 31-35. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-2-4