МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ

  • І.Е. Астахова Харківський національний економіічний універститет імені Семена Кузнеця https://orcid.org/0000-0003-2165-4719
Ключові слова: маркетингове дослідження, мотивація до навчання, мотивація успіху, мотивація уникнення невдач, рівні мотивації, фактори формування навчальної мотивації, інструменти маркетингового впливу

Анотація

Анотація. Мета статті полягає в обгрунтуванні доцільності використання маркетингового підходу щодо визначення та формування у студентів мотивації до навчально-пізнавальної діяльності в вищих навчальних закладах. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: логічного узагальнення та наукової абстракції, структурного аналізу, аналітичного методу. Результати. Запропоновано підхід щодо формування мотивації студента до навчання на основі виявленя усвідомленої потреби в пізнавальній діяльності студента. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів дозволить підвищити результативність навчально-пізнавальної діяльності, що має важливий вплив на продуктивність навчання, ступень розвитку особистостості і її прагнення до саморозвитку.

Посилання

Гилюн О. В. Освітні мотивації студентської молоді. Грані: наук.-теорет. і громад.-політ. Альманах. Дніпро. 2012. № 1. С. 102–104

Кашканова Г.Г. Навчально-пізнавальна діяльність студента як єдність його операційних та мотиваційних компонентів. URL: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/kashkanova.php (дата звернення 10.02.23)

Мотиваційна теорія очікувань В.Врума. «Бібліотека управління» : електронна бібліотека. URL: http://www.cfin.ru/encycl/expectation_theory.shtml (дата звернення 11.02.2023)

Пантелеймоненко Ю. А. Умови розвитку у студентів мотивації навчання. 2017. URL: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/531. (дата звернення 11.02.2023)

Парфілова С. Л. Формуваня пізнавального інтересу як мотиву навчальної діяльності. Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців: методологія, теорія, досвід, проблеми : зб. наук. пр.; редкол. : І. А. Зязюн (голова ) та ін. Київ-Вінниця : ДОВ «Вінниця». 2006. Випуск 10 . C. 81–84

Методика «Діагностики навчальної мотивації студентів», розроблена на основі опитувальника А.А. Реана і В.А. Якуніна. URL: https://deobe.shudnyla.pp.ua/niquae/analiz-testu-reana.html (дата звернення 10.06.2021)

Hyliun O. V. (2012) Osvitni motyvatsii studentskoi molodi. Hrani: nauk. teoret. i hromad.-polit. Almanakh [Educational motivations of student youth. Edges: Science theory. and community-political. Almanac] Dnipro. № 1. P.102-104. [in Ukrainian]

Kashkanova H.H. Navchalno-piznavalna diialnist studenta yak yednist yoho operatsiinykh ta motyvatsiinykh komponentiv [Educational and cognitive activity of a student as a unity of its operational and motivational components] Available at: http://conf.vstu.vinnica.ua/humed/2008/txt/kashkanova.php (accessed 10.02.23).

Motyvatsiina teoriia ochikuvan V.Vruma. «Biblioteka upravlinnia» : elektronna biblioteka [V. Vroom's motivational theory of expectations. "Management library"] Available at: http://www.cfin.ru/encycl/expectation_theory.shtml (accessed 11.02.2023).

Panteleimonenko Yu. A. (2017) Umovy rozvytku u studentiv motyvatsii navchannia [Conditions for the development of students' learning motivation] Available at: http://dspace.uccu.org.ua/handle/123456789/531. (accessed 11.02.2023).

Parfilova S. L. (2006) Formuvania piznavalnoho interesu yak motyvu navchalnoi diialnosti. Suchasni informatsiini tekhnolohii ta innovatsiini metodyky navchannia v pidhotovtsi fakhivtsiv: metodolohiia, teoriia, dosvid, problemy [Formation of cognitive interest as a motive for educational activity. Modern information technologies and innovative teaching methods in the training of specialists: methodology, theory, experience, problems]: zb. nauk. pr.; redkol. : I. A. Ziaziun (holova ) ta in. Kyiv-Vinnytsia : DOV «Vinnytsia». Vypusk 10 . C. 81-84. [in Ukrainian].

Metodyka «Diahnostyky navchalnoi motyvatsii studentiv», rozroblena na osnovi opytuvalnyka A.A. Reana i V.A. Yakunina. [The methodology "Diagnostics of educational motivation of students" was developed on the basis of the questionnaire of A.A. Rena and V.A. Yakunin] Available at: https://deobe.shudnyla.pp.ua/niquae/analiz-testu-reana.html (accessed 10.06.2021).

Переглядів статті: 51
Завантажень PDF: 21
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Астахова, І. (2023). МАРКЕТИНГОВИЙ ПІДХІД ЩОДО ВИЗНАЧЕННЯ ТА ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНОЇ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 65-69. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-9