УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ (CATERING)

  • Н. І. Кирніс Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: управління, ефективність діяльності, конкурентоспроможність, ресторани за спеціальними замовленнями (catering), мотиваційна пропозиція, мотиваційний пакет

Анотація

Мета статті полягає в узагальненні теоретичних засад та розробці практичних рекомендацій, щодо управління ефективністю діяльності ресторанів за спеціальними замовлення (catering). Методика дослідження. Досягнення поставленої мети дослідження здійснено за допомогою методів: систематизації, узагальнення і порівняння, економіко-математичного аналізу та методу формалізації. Результати. Визначені можливості і загрози, сильні і слабкі сторони кейтерингових підприємств, що може бути підґрунтям для формування управлінських рішень щодо підвищення ефективності діяльності. Сформована структура «Програми забезпечення конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catering)», яка містить комплекс процесів управління з метою ефективної реалізації специфічних функцій даних видів підприємств. Установлена послідовність розробки «Програми забезпечення конкурентоспроможності ресторанів за спеціальними замовленнями (catering)», яка спрямована на ефективність управлінських процесів, які пов’язані з ефективністю діяльності підприємств. Визначено ефективні складові мотиваційних пропозицій для працівників в залежності від їх функціональних обов’язків, що дало можливість сформувати складові мотиваційних пакетів, використання яких, сприятиме конкурентоспроможності працівників та підприємств в цілому. Практична значущість результатів дослідження. Використання запропонованих теоретичних засад та практичних рекомендацій дозволить підвищити конкурентоспроможність підприємств ресторанного господарства, які надають кейтерингові послуги.

Посилання

Євдокимова Н. М., Батенко Л. П., Верба В. А. та ін. Економічне управління підприємством : навч. посіб. / за заг. ред. Н. М. Євдокимової. Київ : КНЕУ, 2011. С. 11.

Орликовський М. О., Трокоз Д. І. Новітні концепції управління ефективністю діяльності сучасних підприємств. Ефективна економіка. 2014. № 5. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3034 (дата звернення: 29.03.2022).

Расулова А. М. Управління конкурентоспроможністю ресторанів. (Автореферат дисертації кандидата економічних наук). Київський національний торгівельно-економічний університет. Київ, 2006. С. 2.

Должанський І. З., Загородних Т. О., Удалих О. О. Управління потенціалом підприємства : навч. посіб. Київ : Центр навчальної літератури, 2006. С. 39.

Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства : Підручник: [для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. 2-ге вид. перероб. та допов. Київ : Центр учбової літератури, 2011. С. 223–226.

Тужилкіна О. В. Оптимізаційне забезпечення ефективної мотивації праці в контексті підвищення якості трудового життя. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2014. № 1. С. 266–271.

Кирніс Н. І. Мотивація працівників підприємств ресторанного господарства за спеціальними замовленнями (catering) в сучасних умовах. Науковий вісник Миколаївського національного університету ім. В. О. Сухомлинського. 2018. № 2. С. 93–102.

Орлов В. М., Яцкевич І. В., Новицька С. С., Потапова-Сінько Н. Ю. Ефективність управління підприємством в галузі зв’язку : навч. посіб. Одеса : ОНАЗ ім. О. С. Попова, 2013. С. 229.

Yevdokymova N. M., Batenko L. P., Verba V. A. ta in. (2011) Ekonomichne upravlinnia pidpryiemstvom: navch. posib. / za zah. red. N. M. Yevdokymovoi. Kyiv: KNEU, 11. [in Ukrainian]

Orlykovskyi M. O., Trokoz D. I. (2014) Novitni kontseptsii upravlinnia efektyvnistiu diialnosti suchasnykh pidpryiemstv. Efektyvna ekonomika, 5. Available at: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3034 3 (accessed 29 March 2022) [in Ukrainian]

Rasulova A. M. (2006) Upravlinnia konkurentospromozhnistiu restoraniv. (Avtoreferat dysertatsii kandydata ekonomichnykh nauk). Kyivskyi natsionalnyi torhivelno-ekonomichnyi universytet. Kyiv, 2. [in Ukrainian]

Dolzhanskyi I. Z., Zahorodnykh T. O., Udalykh O. O. (2006) Upravlinnia potentsialom pidpryiemstva: navch. posib. Kyiv: Tsentr navchalnoi literatury, 39. [in Ukrainian]

Orhanizatsiia obsluhovuvannia u zakladakh restorannoho hospodarstva: Pidruchnyk: [dlia vyshch. navch. zakl.] (2011) / Za red. P’iatnytskoi N. O. 2-he vyd. pererob. ta dopov. Kyiv: Tsentr uchbovoi literatury, 223–226. [in Ukrainian]

Tuzhylkina O. V. (2014) Optymizatsiine zabezpechennia efektyvnoi motyvatsii pratsi v konteksti pidvyshchennia yakosti trudovoho zhyttia. Sotsialno-trudovi vidnosyny: teoriia ta praktyka, 1, 266–271. [in Ukrainian]

Kyrnis N. I. (2018) Motyvatsiia pratsivnykiv pidpryiemstv restorannoho hospodarstva za spetsialnymy zamovlenniamy (catering) v suchasnykh umovakh. Naukovyi visnyk Mykolaivskoho natsionalnoho universytetu im. V. O. Sukhomlynskoho, 2, 93–102. [in Ukrainian]

Orlov V. M., Yatskevych I. V., Novytska S. S., Potapova-Sinko N. Yu. (2013) Efektyvnist upravlinnia pidpryiemstvom v haluzi zviazku: navch. posib. Odesa: ONAZ im. O.S. Popova, 229. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Кирніс, Н. І. (2022). УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ДІЯЛЬНОСТІ РЕСТОРАНІВ ЗА СПЕЦІАЛЬНИМИ ЗАМОВЛЕННЯМИ (CATERING). Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 115-122. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-15