ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ

  • О. О. Ходирєва Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут»
Ключові слова: розвиток, невизначеність, контролінг, ціль, стратегія

Анотація

Мета статті полягає в формуванні механізму управління розвитком підприємства на засадах контролінгу в умовах невизначеності. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: структурний метод; порівняльний аналіз емпіричних даних; абстрактно-логічне узагальнення. Результати. Для управління розвитком підприємства в умовах невизначеності пропонується використання системного підходу. У статті визначено основні елементи системного підходу управління розвитком підприємства. Запропоновано компонентний склад системи управління розвитком. В статті висвітлено основні принципи управління розвитком промислових підприємств та сформовано цілі розвитку промислових підприємств. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих розробок дозволить підприємству чітко визначити цілі, принципи, компоненти управління розвитком та за рахунок цього сформувати ефективний механізм управління розвитком в умовах невизначеності.

Посилання

Дикань В. Л. Комплексний підхід до управління стійким розвитком підприємств машинобудування. Вісник економіки транспорту і промисловості. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2015. № 49. С. 11–18.

Латишева О. Основні тенденції розвитку, перспективи та можливості забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств в Україні. Основні тенденції розвитку, перспективи та можливості забезпечення сталого розвитку машинобудівних підприємств в Україні. 2017. 1 (47). С. 82–88.

Ляшенко В., Прокопенко Р., Якубовський М. Обґрунтування напрямів розвитку промислових регіонів України з метою структурно-технологічної модернізації. Управління економікою: теорія та практика. 2017. Т. 9. С. 3–26.

Сидоренко Ю. В. Методологічні аспекти оцінки стійкого розвитку підприємств. Вісник економіки транспорту і промисловості. 2011. Т. 33. С. 137–140.

Ходирєва О. О. Дослідження наукових підходів до аналізу розвитку промислових підприємств. Модернізація економіки: сучасні реалії, прогнозні сценарії та перспективи розвитку : матеріали ІV Міжнар. науково-практ. конф., м. Херсон, 28–29 квіт. 2022 р. С. 41–44.

Ходирєва О. О. Обгрунтування необхідності впровадження стратегічного контролінгу для управління розвитком підприємства. «Актуальні проблеми та перспективи розвитку обліку, аналізу та контролю в соціально-орієнтованій системі управління підприємством» : Матеріали V Всеукр. науково-практ. інтернет-конф., присвяч. пам’яті проф., заслуж. працівника вищ. шк. Дмитра Мусійов. Фесенка, м. Полтава, 14–15 квіт. 2022 р. С. 544–546.

Ходирєва О. О. Теоретичні аспекти формування системи управління факторами розвитку промислового підприємства на засадах стратегічного контролінгу. Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2021. Т. 37. С. 88–94.

Ястремська О. М., Ястремська О. О. Управління розвитком підприємств: уточнення теоретичних положень. Проблеми економіки. 2020. 1 (43). С. 214–226.

Dykanʹ, V. L. (2015) Kompleksnyy pidkhid do upravlinnya stiykym rozvytkom pidpryyemstv mashynobuduvannya [A comprehensive approach to the management of sustainable development of machine-building enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti  Bulletin of Transport Economics and Industry, (49), 11–18. [in Ukrainian]

Latysheva, O. (2017) Osnovni tendentsiyi rozvytku, perspektyvy ta mozhlyvosti zabezpechennya staloho rozvytku mashynobudivnykh pidpryyemstv v Ukrayini [The main development trends, prospects and possibilities of ensuring the sustainable development of machine-building enterprises in Ukraine]. Ekonomichnyy visnyk Donbasu  Economic Bulletin of Donbass, 1 (47), 82–88. [in Ukrainian]

Lyashenko, V., Prokopenko, R., & Yakubovsʹkyy, M. (2017) Obgruntuvannya napryamiv rozvytku promyslovykh rehioniv Ukrayiny z metoyu strukturno-tekhnolohichnoyi modernizatsiyi [Justification of directions of development of industrial regions of Ukraine for the purpose of structural and technological modernization]. Upravlenye ekonomykoy: Teoryya y praktyka  Economic Management: Theory and Practice, 9, 3–26. [in Ukrainian]

Sydorenko, YU. V. (2011) Metodolohichni aspekty otsinky stiykoho rozvytku pidpryyemstv [Methodological aspects of assessing the sustainable development of enterprises]. Visnyk ekonomiky transportu i promyslovosti  Bulletin of Transport Economics and Industry , 33, 137–140. [in Ukrainian]

Khodyrieva, O. O. (2021) Teoretychni aspekty formuvannya systemy upravlinnya faktoramy rozvytku promyslovoho pidpryyemstva na zasadakh stratehichnoho kontrolinhu [Theoretical aspects of the formation of the management system of industrial enterprise development factors on the basis of strategic controlling]. Naukovyy visnyk Uzhhorodsʹkoho natsionalʹnoho universytetu. Seriya «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo»  Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. International Economic Relations and the World Economy Series, 37, 88–94. [in Ukrainian]

Khodyrieva, O. O. (2022) Doslidzhennya naukovykh pidkhodiv do analizu rozvytku promyslovykh pidpryyemstv [Research of scientific approaches to the analysis of industrial enterprises development]. Proceedings from: IV Mizhnarodna naukovo-praktychna konferentsiia «Modernizatsiya ekonomiky: Suchasni realiyi, prohnozni stsenariyi ta perspektyvy rozvytku»  The Forth International Scientific and Practical Conference «Modernization of the economy: Current realities, forecast scenarios and development prospects» (pp. 41–44). [in Ukrainian]

Khodyrieva, O. O. (2022) Obhruntuvannya neobkhidnosti vprovadzhennya stratehichnoho kontrolinhu dlya upravlinnya rozvytkom pidpryyemstva [Justification of the need to implement strategic controlling to manage the development of the enterprise]. Proceedings from: V Vseukrayinsʹka naukovo-praktychna internet-konferentsiya «Aktualʹni problemy ta perspektyvy rozvytku obliku, analizu ta kontrolyu v sotsialʹno-oriyentovaniy systemi upravlinnya pidpryyemstvom»  The Fifth All-Ukrainian Scientific and Practical Internet Conference «Current problems and prospects for the development of accounting, analysis and control in a socially-oriented enterprise management system» (pp. 544–546). [in Ukrainian]

Yastremsʹka, O. M., & Yastremsʹka, O. O. (2020) Upravlinnya rozvytkom pidpryyemstv: Utochnennya teoretychnykh polozhenʹ [Enterprise development management: Clarification of theoretical provisions] Problemy ekonomiky  Problems of the economy, 1 (43), 214–226. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 87
Завантажень PDF: 52
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Ходирєва, О. О. (2022). ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМУ УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА НА ОСНОВІ СИСТЕМНОГО ПІДХОДУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 34-39. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-5