СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ

  • Н. О. Коваль Вінницький національний технічний університет
Ключові слова: ризик, ризик-менеджмент, банк, банківський менеджмент, управління, мінімізація

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні теоретичних та практичних підходів щодо вдосконалення ризиків у банківському мнеджменті. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою системного підходу, який охоплює сукупність методик, процедур і інструментів управління ризиками. Результати. Формування системи управління ризиками здійснюється виходячи із сучасних підходів до банківського менеджменту на базі розроблення концептуальної схеми ризик-менеджменту. Наголошено, що ризик – це невизначеність, тобто результат неочікуваних змін. Саме тому сучасні заходи системи ризик-менеджменту представлені трьома лініями захисту і передбачають використання ефективних моделей та інструментів для оцінки і вимірювання ризиків. У процесі реалізації управлінських рішень, які спрямовані на зниження негативних наслідків у процесі прийняття хибного рішення, регулювання ризиків передбачає насамперед їх мінімізацію. У сучасних умовах роботи комерційних банків шляхи управління ризиком ґрунтуються на концепції так званого прийнятного ризику, яка дає можливість суттєво вплинути на рівень ризику і довести його до допустимого значення. Крім того, підходи сучасного менеджменту щодо мінімізації ризиків мають бути спрямовані на формування фінансових пропорцій між ризиком та прибутковістю. Практична значущість результатів дослідження. Стратегія та тактика управління ризиками комерційного банку має забезпечувати безперервність проведення фінансових операцій у процесі різноманітних економічних циклів.

Посилання

Бойко А.С. Фактори впливу на забезпечення банківської ліквідності Україні. Агросвіт. 2018. № 11. С. 43–47.

Гірняк В.В., Путьківський Т.А. Управління ліквідністю банків за умов економічної нестабільності (на прикалді АТ «Ощадбанк»). Глобальні та національні проблеми економіки. 2018. Вип. 22. С. 766–773.

Шептуха О. Сучасний стан та проблеми банківської ліквідності в Україні. Східна Європа: економіка, бізнес та управління. 2019. Вип. 3 (20). С.468–473.

Диба М.І., Стукан І.Ю. Динамічний індикатор ліквідності банківської системи в умовах економічної нестабільності. Інвестиції: практика та досвід. 2018. N№ 10. С. 15–21.

Еркес О., Гордієнко Т. Нові нормативи ліквідності в системі ризик орієнтованого нагляду за діяльністю банків України. Економіка і суспільство. 2019. Вип 20. С. 635–642.

Про організацію системи управління ризиками в банках України та банківських групах. Положення, схвалено постановою Правління Національного банку України від 11 липня 2018 року № 64. URL:

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (дата звернення 15.09.2021).

Методика розрахунку коефіцієнта чистого стабільного фінансування (NSFR), затверджена Постановою Правління Національного банку України від 24.12.2019 № 1001-рш. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v1001500-19#n11.(дата звернення 15.09.2021).

Boyko, A.S. (2018), “Factors influencing the provision of bank liquidity in Ukraine”, Ahrosvit, vol. 11, pp. 43–47.

Hirnyak, V.V. and Putkivsky, T.A. (2018), Liquidity management of banks in conditions of economic instability (on the side of JSC “Oschadbank”), Hlobalʹni ta natsionalʹni problemy ekonomiky, vol. 22, pp. 766–773.

Sheptukha, O. (2019), “The current state and problems of bank liquidity in Ukraine”, Skhidna Yevropa: ekonomika, biznes ta upravlinnya, vol. 3, no. 20, pp. 468–473.

Dyba, M.I. and Stukan, I.Y. (2018). “Dynamic indicator of liquidity of the banking system in conditions of economic instability”, Investytsiyi: praktyka ta dosvid, vol. 10, pp. 15–21.

Erkes, O. and Gordienko, T. (2019), “New liquidity standards in the system of risk-oriented supervision of banks in Ukraine”, Ekonomika i suspilʹstvo, vol. 20, pp. 635–642.

Natsionalʹnoho banku Ukrayiny (2018), “On the organization of the risk management system in banks of Ukraine and banking groups”, available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0064500-18 (Accessed 15 September 2021).

Natsionalʹnoho banku Ukrayiny (2019), “Methodology for calculating the net stable financingratio (NSFR)”, availableat: URL:https://zakon.rada.gov.ualawsshow/v1001500-19#n11 (дата звернення 15.09.2021).

Переглядів статті: 138
Завантажень PDF: 104
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Коваль, Н. О. (2021). СУЧАСНІ ПІДХОДИ ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ В БАНКІВСЬКОМУ МЕНЕДЖМЕНТІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (2-1 (103), 42-45. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-2-7