ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ

  • А. О. Матанська Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
  • Н. В. Бичкова Одеський національний університет імені І. І. Мечникова
Ключові слова: капітал, міжнародні корпорації, криза, структура капіталу, оптимізація, глобалізація, фінансова нестабільність, COVID-19, середньозважена вартість капіталу, рентабельність інвестованого капіталу

Анотація

Мета статті полягає у висвітленні теоретичних і практичних аспектів оптимізації струк- тури капіталу міжнародних корпорацій в умовах фінансової нестабільності. Методика дослідження. Методологічною основою дослідження є системний підхід та аналіз сучасних концепцій оптимізації струк- тури капіталу. Для вирішення поставлених завдань були використані порівняльний та статистичний ана- лізи, метод логічного узагальнення. Результати. Здійснений аналіз показників формування та використан- ня капіталу провідних міжнародних корпорацій у період фінансової нестабільності дав змогу виявити певні особливості в управлінні капіталом, спрямовані на оптимізацію його структури. Практична значущість результатів дослідження. Теоретичні обґрунтування та результати емпіричного дослідження, що роз- кривають теорію оптимізації структури капіталу та окремі практичні підходи провідних міжнародних корпорацій в управлінні капіталом за умов фінансової нестабільності, можуть бути використані в прак- тиці діяльності українських господарюючих суб’єктів для підвищення ефективності господарської діяль- ності і, зокрема, використання власного капіталу в кризових умовах.

Посилання

Бланк И. Финансовый менеджмент: учебный курс. 2-е изд., перераб. и доп. Киев : Эльга, Ника-Центр, 2004. 656 с.

Мухина И. Экономические аспекты управления корпоративными финансами : учебное пособие. Москва : РУТ (МИИТ), 2018. 68 с.

Примостка О. Оптимізація структури капіталу ТНК в умовах глобалізації. Науковий вісник Ужгородського національного університету. 2017. № 15. Ч. 2. С. 105–108.

Рогач О. Теорії міжнародного бізнесу : підручник для студентів економічних спеціальностей вищих навчаль¬них закладів. Київ : Київський університет, 2018. 687 с.

Хикс Дж.Р. Стоимость и капитал / пер. с англ. ; общ. ред. и вступ. ст. Р.М. Энтона, 1993. 488 с.

Шлык Н., Титова С. Международный бизнес: основы современного развития : учебное пособие. Хабаровск : РИЦ ХГУЭП, 2016.156 с.

Baker H.K., Martin G.S. Capital structure and corporate financing decisions: Theory, Evidence, and Practice. Hoboken : New Jersey, 2011. 489 р.

Schinasi G.J. Defining Financial Stability IMF. Working Paper International Capital Markets Department Defining Financial Stability. October 2004. 19 p.

Lazarus A.A. Multinational Corporations. URL: https://www0.gsb.columbia.edu/faculty/bkogut/files/Chapter_in_smelser-Baltes_2001.pdf.

Sutherland J., Canwell D. Key Concepts in International Business. New York : Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2004. 292 р.

Financial corporate data. URL: https://www.morningstar.com.

Blank I. (2004) Finansovyiy menedzhment [Financial Manadgement]. Kyiv: Elga, Nika-Tsentr. (in Russian)

Muhina I. (2018) Ekonomicheskie aspektyi upravleniya korporativnyimi finansami [Economic aspects of corporate finance management] Moscow: RUT (MIIT). (in Russian)

Prymostka O. (2017) Optymizatsiia struktury kapitalu TNK v umovakh hlobalizatsii [Optimization of the capital structure of TNCs in the context of globalization]. Naukovyi visnyk Uzhhorodskoho natsionalnoho universytetu [Scientific Bulletin of Uzhhorod National University], no. 15. ch. 2, pp. . 105–108. (in Ukrainian)

Rohach O. (2018) Teorii mizhnarodnoho biznesu [Theories of international business]. Kyiv: Kyivskyi universytet. (in Ukrainian)

Hiks Dzh. R. (1993) Stoimost i capital [Cost and capital]. (R.M. Entona Trans.). (in Russian)

Shlyik N., Titova S. (2016) Mezhdunarodnyiy biznes: osnovyi sovremennogo razvitiya [International business: the foundations of modern development]. Habarovsk: RITs HGUEP. (in Russian)

Baker H.K., Martin G.S. (2011) Capital structure and corporate financing decisions: Theory, Evidence, and Practice. Hoboken, New Jersey, 489 р.

Garry J. (2014) Schinasi Defining Financial Stability. IMF Working Paper International Capital Markets Department Defining Financial Stability / prepared by Garry J. Schinasi October 2004. 19 p.

Lazarus A.A. Multinational Corporations. URL: https://www0.gsb.columbia.edu/faculty/bkogut/files/Chapter_in_smelser-Baltes_2001.pdf.

Sutherland J., Canwell D. Key Concepts in International Business. New York. Houndmills, Basingstoke, Hampshire, 2004. 292 р.

Financial corporate data. URL: https://www.morningstar.com. (in English)

Переглядів статті: 114
Завантажень PDF: 99
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Матанська, А. О., & Бичкова, Н. В. (2021). ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЙ В УМОВАХ ФІНАНСОВОЇ НЕСТАБІЛЬНОСТІ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 42-50. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-6