МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА

  • А. М. Штангрет Українська академія друкарства
  • Л. П. Стеців Українська академія друкарства
Ключові слова: економічна безпека підприємства, логістичне управління, інформація, обліково-аналітичне забезпечення, безпека, загроза

Анотація

Мета статті полягає в обґрунтуванні методичних засад застосування логістичного управління в процесі забезпечення економічної безпеки українських підприємств, зокрема щодо удосконалення обліково-аналітичного забезпечення. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження, як абстрактно-логічний метод, методи індукції та дедукції, порівняння і систематизації, синтезу і аналізу, морфологічного аналізу. Результати. Обґрунтовано роль інформаційних ресурсів в процесі забезпечення економічної безпеки підприємства та визначено критерії, яким повинна відповідати інформація. Зазначено базові умови формування інформаційного забезпечення для суб’єктів безпеки. Розглянуто та критично охарактеризовано сутність ключових підходів до трактування терміна «логістичне управління». Окреслено методичні засади застосування логістичного управління в процесі удосконалення обліково-аналітичного забезпечення системи економічної безпеки підприємства. Практична значущість результатів дослідження. Застосування на практиці сформованих методичних засад сприятиме подальшому удосконаленню системи економічної безпеки в умовах кожного суб’єкта господарювання.

Посилання

Детмер У., Шрагенхайм Е. Производство с невероятной скоростью: улучшение финансовых результатов предприятия. Москва : Альпина Паблишерз, 2009. 330 с.

Кацьма В. Сутність та роль логістичного управління в системі управління підприємством. Економічний ана¬ліз. 2016. № 2. С. 60–65.

Менеджмент та підприємництво в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку : збірник наук. праць / відп. ред. О. Кузьмін. Львів : вид-во Львівської політехніки, 2012. 256 с.

Моделі і методи логістичного управління суб’єктами господарювання й економікою регіону : монографія / Р. Ларіна, О. Череп, І. Грішин, А. Ілаєва. Сімферополь : ВД «АРІАЛ», 2011. 234 с.

Паласюк Б. Логістичне управління підприємством: сутність і основні принципи. Галицький економічний вісник. 2012. № 3 (36). С. 166–170.

Пушкар М. Креативний облік (створення інформації для менеджерів) : монографія. Тернопіль : Карт-бланш, 2006. 334 с.

Detmer U., Shragenhaym E. (2009) Proizvodstvo s neveroyatnoy skorostyu: uluchshenie finansovyih rezultatov predpriyatiya [Manufacturing at blazing speed: improving your bottom line]. Moscow: Alpina Pablisherz. (in Russian)

Katsma V. (2016) Sutnist ta rol lohistychnoho upravlinnia v systemi upravlinnia pidpryiemstvom [The essence and role of logistics management in the enterprise management system]. Ekonomichnyi analiz [Economic analysis], no. 2, pp. 60–65. (in Ukrainian)

Kuzmin O. (2012) Menedzhment ta pidpryiemnytstvo v Ukraini: etapy stanovlennia i problemy rozvytku [Management and entrepreneurship in Ukraine: stages of formation and problems of development]. Lviv: vyd-vo Lvivskoi politekhniky. (in Ukrainian)

Larina R., Cherep O., Hrishyn I., Ilaieva A. (2011) Modeli i metody lohistychnoho upravlinnia subiektamy hospodariuvannia y ekonomikoiu rehionu [Models and methods of logistics management of economic entities and the economy of the region]. Simferopol: VD “ARIAL”. (in Ukrainian)

Palasiuk B. (2012) Lohistychne upravlinnia pidpryiemstvom: sutnist i osnovni pryntsypy [Logistic management of the enterprise: essence and basic principles]. Halytskyi ekonomichnyi visnyk [Galician Economic Bulletin], no. 3(36), pp. 166–170. (in Ukrainian)

Pushkar M. (2006) Kreatyvnyi oblik (stvorennia informatsii dlia menedzheriv) [Creative accounting (creating information for managers)]. Ternopil: Kart-blansh. (in Ukrainian)

Переглядів статті: 65
Завантажень PDF: 64
Опубліковано
2021-02-24
Як цитувати
Штангрет, А. М., & Стеців, Л. П. (2021). МЕТОДИЧНІ ЗАСАДИ ЗАСТОСУВАННЯ ЛОГІСТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ В ПРОЦЕСІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (102), 37-41. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2021-1-5