ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ

  • М.П. Балабан Полтавський університет економіки і торгівлі
  • П.Ю. Балабан Полтавський університет економіки і торгівлі
  • В.І. Місюкевич Полтавський університет економіки і торгівлі
  • Ю.В. Іванов Полтавський університет економіки і торгівлі
  • О.М. Михайленко Полтавський університет економіки і торгівлі
Ключові слова: споживча кооперація, оптова торгівля, гуртово-логістичні центри, етапи розвитку, товаропостачання, ланковість товаропросування, прямі зв’язки

Анотація

Мета статті – визначити основні етапи трансформації оптової торгівлі споживчої кооперації України за період 1945-2023 роки. У статті проаналізовано тенденції розвитку оптової торгівлі Укоопспілки, охарактеризовано роль оптової торгівлі в організації прямих господарських зв’язків системи з постачальниками товарів. Запропоновано регламентацію етапів розвитку у взаємозв’язку з тенденціями змін підприємств роздрібної торгівлі та їх вимогами до організації товаропостачання товарів у роздрібну торговельну мережу. Методика дослідження. Для вирішення поставлених у статті завдань використано загальнонаукові та спеціальні методи дослідження: аналізу та синтезу, економіко-математичні, систематизації та узагальнення. Результати. Запропоновані у дослідженні етапи розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації відображають основні шляхи розвитку і трансформації кооперативного гурту у відповідності до змін, що відбувалися в економіці України і господарській діяльності системи. У процесі дослідження використані матеріали оперативної та статистичної звітності діяльності споживчої кооперації та її оптової ланки за 1945-2023 роки. Практична значущість результатів дослідження. Аналіз основних тенденцій розвитку оптової торгівлі споживчої кооперації України проведено у відповідності до змін, що відбувалися у розвитку системи, які визначалися з’їздами уповноважених споживчої кооперації СРСР і Укоопспілки. Це дозволило виділити чотири етапи у розвитку кооперативного гурту, упорядкувати тенденції трансформації оптової торгівлі у взаємозв’язку з трансформаційними процесами, що відбувалися в господарському комплексі системи. Зміни у її структурі і ролі в організації товаропостачання відомчих підприємств роздрібної торгівлі сприяли впровадженню у практику кооперативної торгівлі сучасних форматів підприємств, активному розвитку гуртово-логістичних центрів, що відповідає світовим тенденціям розвитку галузі.

Посилання

Основні показники господарсько-фінансової діяльності споживчої кооперації Української РСР за 1960 рік. Київ : Укоопспілка, 1961. 81 с.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності споживчої кооперації Української РСР за 1970-1973 роки. Київ : Укоопспілка, 1974. 80 с.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності споживчої кооперації Української РСР за 1975 рік. Київ : Укоопспілка, 1976. 87 с.

Основні показники господарсько-фінансової діяльності споживчої кооперації Української РСР за 1985-1990 роки. Київ : Укоопспілка, 1991. 114 с.

Балабан П.Ю., Балабан М.П. Трансформація торгівлі споживчої кооперації в економіці ринкового типу: етапи розвитку, конкурентоспроможність, стратегічні пріоритети: монографія. Полтава : РВВ ПУЕТ, 2011. 121 с.

Балабан М.П. Оптова торгівля в ринковому середовищі: ефективність функціонування та стратегія розвитку: монографія. Полтава : РВЦ ПУСКУ, 2005. 153 с.

Балабан П.Ю., Балабан М.П., Мащенко В.П. Конкурентоспроможність кооперативної торгівлі і мережевий ритейл. Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації: матеріали ІХ міжнародної науково-практичної Інтернет-конференції (м. Полтава, 18-19 квітня 2019 року). Полтава : ПУЕТ, 2019. С. 89–96.

Вірт М.Я. Система показників стану та тенденцій розвитку оптового ринку України. Актуальні проблеми розвитку сучасної економіки: збірник матеріалів міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Дніпропетровськ, 13–14 березня 2013 р.). Дніпропетровськ : Герда, 2013. С. 41–44.

Голошубова Н.О., Торопков В.М. Оптова торгівля: організація та технологія: навч. посіб. Київ : КНТЕУ, 2005. 265 с.

Куцик П.О., Бачинський В.І., Полянська О.А. Управлінський облік операційної діяльності підприємств оптової торгівлі: монографія / за заг. ред. Куцика П.О. Львів : Видавництво "Растр-7, 2015. 312 с.

Мазаракі А.А., Богославець Г.М., Трубей О.М., Носуліч А.М. Оптова торгівля України: монографія / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Мазаракі А.А. Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. 208 с.

Апопій В.В., Бабенко С.Г., Башнянін Г.І., Бесчасний Л.К., Вовчак О.Д. Споживча кооперація України: проблеми сучасного розвитку: монографія / за заг. ред. Бабенка С.Г.. Кн. 1: Ринкова орієнтація споживчої кооперації України. Львів : Коопосвіта, 1999. 366 с.

Osnovni pokaznyky hospodarsko-finansovoi diialnosti spozhyvchoi kooperatsii Ukrainskoi RSR za 1960 rik [The main indicators of the economic and financial activity of the consumer cooperative of the Ukrainian SSR in 1960]. (1961) Kyiv: Ukoopspilka, 81 p.

Osnovni pokaznyky hospodarsko-finansovoi diialnosti spozhyvchoi kooperatsii Ukrainskoi RSR za 1970-1973 roky [The main indicators of the economic and financial activity of the consumer cooperative of the Ukrainian SSR for 1970-1973]. (1974) Kyiv: Ukoopspilka, 80 p.

Osnovni pokaznyky hospodarsko-finansovoi diialnosti spozhyvchoi kooperatsii Ukrainskoi RSR za 1975 rik [The main indicators of the economic and financial activity of the consumer cooperative of the Ukrainian SSR for 1975]. (1976) Kyiv: Ukoopspilka, 87 p.

Osnovni pokaznyky hospodarsko-finansovoi diialnosti spozhyvchoi kooperatsii Ukrainskoi RSR za 1985-1990 roky [The main indicators of the economic and financial activity of the consumer cooperative of the Ukrainian SSR for 1985-1990]. (1991) Kyiv: Ukoopspilka, 114 p.

Balaban P.Yu. & Balaban M.P. (2011) Transformatsiia torhivli spozhyvchoi kooperatsii v ekonomitsi rynkovoho typu: etapy rozvytku, konkurentospromozhnist, stratehichni priorytety: monohrafiia [Transformation of consumer cooperative trade in a market-type economy: stage of development, competitiveness, strategic priorities: monograph]. Poltava: RVV PUET, 121 p.

Balaban M.P. (2005) Optova torhivlia v rynkovomu seredovyshchi: efektyvnist funktsionuvannia ta stratehiia rozvytku: monohrafiia [Wholesale trade in the market environment: operational effeciency and development strategy: monograph].. Poltava: RVTs PUSKU, 153 p.

Balaban P.Yu., Balaban M.P. & Mashchenko V.P. (18-19 April, 2019) Konkurentospromozhnist kooperatyvnoi torhivli i merezhevyi ryteil [Competitiveness of cooperative trade and chain retail]. Merezhevyi biznes: stanovlennia, problemy, innovatsii: materialy IX mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi Internet-konferentsii. Poltava: PUET, pp. 89–96.

Virt M.Ya. (13–14 March, 2013) Systema pokaznykiv stanu ta tendentsii rozvytku optovoho rynku Ukrainy [The system of indicators of the state and development trends of the wholesale market of Ukraine]. Aktualni problemy rozvytku suchasnoi ekonomiky: zbirnyk materialiv mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi internet. Dnipropetrovsk: Herda, pp. 41–44.

Holoshubova N.O. & Toropkov V.M. (2005) Optova torhivlia: orhanizatsiia ta tekhnolohiia [Wholesale trade: organization and technology]: navch. posib. Kyiv: KNTEU, 265 p.

Kutsyk P.O., Bachynskyi V.I. & Polianska O.A. (2015) Upravlinskyi oblik operatsiinoi diialnosti pidpryiemstv optovoi torhivli [Management accounting of the operational activity of wholesale trade enterprises]: monohrafiia / Kutsyk P.O. (Ed.). Lviv: Vydavnytstvo "Rastr-7, 312 p.

Mazaraki A.A., Bohoslavets H.M., Trubei O.M. & Nosulich A.M. (2016) Optova torhivlia Ukrainy [Wholesale trade of Ukraine]: monohrafiia / Mazaraki A.A. (Ed.). Kyiv: Kyiv. nats. torh.- ekon. un-t, 208 p.

Apopii V.V., Babenko S.H., Bashnianin H.I., Beschasnyi L.K. & Vovchak O. D. (1999) Spozhyvcha kooperatsiia Ukrainy: problemy suchasnoho rozvytku [Consumer cooperation of Ukraine: problems of modern development]: monohrafiia. Kn. 1: Rynkova oriientatsiia spozhyvchoi kooperatsii Ukrainy / Babenko S.H. (Ed.). Lviv: Kooposvita, 366 p.

Переглядів статті: 5
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Балабан, М., Балабан, П., Місюкевич, В., Іванов, Ю., & Михайленко, О. (2023). ОПТОВА ТОРГІВЛЯ СПОЖИВЧОЇ КООПЕРАЦІЇ УКРАЇНИ: ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 34-40. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-5