ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ: АНАЛІЗ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ

  • О.І. Карпенко Маріупольський державний університет
Ключові слова: безпека, економічна безпека, безпековий розвиток, індекс, міжнародний рейтинг

Анотація

Стаття присвячена дослідженню безпекового розвитку країни з точки зору її позиції у міжнародних рейтингах. Метою статті є розвиток сучасного інструментарію компаративного аналізу безпекових позицій країни у світовому господарстві, що ґрунтується на сучасних міжнародних рейтингах. Результати. Визначено, що системна та комплексна оцінка безпеки національної економіки, її стійкості можлива за умови врахування, вимірювання та постійного моніторингу позицій країн у міжнародних рейтингах. Практичне значення результатів дослідження. Запропоновано методичний інструментарій оцінки рівня безпекового розвитку країни, що ґрунтується на використанні інтегрального індексу лідерських позицій країни в глобальному середовищі, який включає 5 субскладових (економічну, соціальну, політико-правову, технологічну та екологічну) та компонується з 18 індикаторів (індексів міжнародних рейтингів), зокрема 5 індексів економічної складової, по 4 – соціальної та політико-правової, 3 – технологічної та 2 – екологічної. Застосування розробленого інструментарію дає можливість оцінити розвиток безпеки України та запропонувати рекомендації щодо стійкості соціально-економічного розвитку.

Посилання

Власюк О.С., Мокій А.І., Іляш О.І. та ін. Безпека та конкурентоспроможність економіки України в умовах глобалізації: монографія / за заг. ред. Власюка О.С.. Київ : НІСД, 2017. 384 с.

Булатова О.В., Федоров Е.В. Інструментарій оцінки ризиків безпекового розвитку країн. Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Економіка. 2021. Вип. 22. С. 73–87. DOI: https://doi.org/10.34079/2226-2822-2022-11-22-73-87

Варналій З. Економічна та фінансова безпека України в умовах глобалізації: монографія. Київ : Знання України, 2020. 423 с.

Грибіненко О. Міжнародна економічна безпека в контексті сталого розвитку: монографія. Дніпро : Середняк Т. К., 2020. 434 c.

Губарєва І.О. Формування економічної безпеки України: монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2015. 448 с.

Федоренко В.Г., Грищенко І.М., Новікова О.Ф. та ін. Економічна безпека України: монографія / за ред. Федоренка В.Г., Грищенка І.М., Воронкової Т.Є. Київ : ТОВ «ДКС центр», 2017. 462 с.

Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України. Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29 жовтня 2013 року № 1277. URL: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9

Міжнародна економічна безпека України: теорія, методологія, практика: колективна монографія / за наук. ред. доц. Кравчука П.Я. Луцьк : ІВВ Луцького НТУ, 2020. 212 с.

Новікова О. Стан та перспективи соціальної безпеки в Україні: експертні оцінки: монографія. Київ; Львів : ЛРІДУ НАДУ, 2018. 184 с.

Формування міжнародної економічної безпеки в сучасних умовах: колективна монографія / за заг. ред. Булатової О.В.. Маріуполь : МДУ, 2020. 255 с.

Харазішвілі Ю., Дронь Є. Прогнозування індикаторів, порогових значень та рівня економічної безпеки України у середньостроковій перспективі. Київ : НІСД., 2014. 117 с.

Хаустова В., Григорова-Беренда Л. Оцінка та діагностика зовнішньоекономічної безпеки України: монографія. Харків : ВД «ІНЖЕК», 2013. 192 с.

Attina F. Theories of world order transition and the current phase of world politics. Міжнародні та політичні дослідження. 2020. Вип. 33. C. 13–38. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304–1439.2020.33.208986

Beal T. Economic Security: A need for a renewed global effort. 21 March 2022. URL: https://www.chathamhouse.org/2022/03/economic-security-need-renewed-global-effort?gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk9b3LxtT98tgFSj1RcdgUKLFpEDCVISe4o03hf9avW5_HFCCmufOgxoCC78QAvD_BwE

Bulatova O. Trofymenko М., Karpenko О., Fedorov Е. The external component of national economic security. Przegląd Strategiczny. 2020. Issue 13. P. 425–437. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.26

Buzan B., Waever O., Wilde J. de. Security: A New Framework for Analysis. Boulder. CO: Lynne Rienner, 1998. 239 p.

Caballero-Anthony M. Understanding Non-traditional Security. Introduction to the Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach / M. Caballero-Anthony (ed.). London: Sage Publications, 2016. Р. 3–19.

Chentukov Yu., Marena T., Zakharova O. Debt security of cee countries: actual approaches and methods of evaluation. Przeglad Strategiczny. Issue 14. 2021. URL: http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/ps-2021-04.pdf

Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide. 2008. URL: https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf

Hrybinenko O., Bulatova O., Zakharova O. Evaluation of demographic component of countries’ economic security. Business, Management and Education. 2020. Vol. 18. No 2. DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.1230

Adler E., Barnett M. eds. Security communities. Cambridge University Press, 1998. 467 р.

Tavares R. Understanding regional peace and security: A framework for analysis. Contemporary Politics. 2008. Vol. 14. Issue 2. Pp. 107–127. DOI: https://doi.org/10.1080/13569770802176853

The Global Risks Report 2023. 18th Edition. January 2023. URL: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf?_gl=1*1w4tiut*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI8dPuxNmTgAMVGsd3Ch3VNw4WEAAYAiAAEgIJpPD_BwE

Walt St. The renaissance of security studies. International Studies Quarterly. 1991. Vol. 35, № 2. Р. 211–239.

Vlasiuk O.S., Mokii A.I., Iliash O.I., etc. (2017) Bezpeka ta konkurentospromozhnist ekonomiky Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Security and competitiveness of the economy of Ukraine in the conditions of globalization]: monohrafiia / za zah. red. Vlasiuka O.S. Kyiv: NISD, 384 p.

Bulatova O.V., Fedorov E.V. (2021) Instrumentarii otsinky ryzykiv bezpekovoho rozvytku krain [Toolkit for assessing the risks of security development of countries]. Visnyk Mariupolskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: Ekonomika, no. 22, pp. 73–87. DOI: https://doi.org/10.34079/2226-2822-2022-11-22-73-87

Varnalii Z. (2020) Ekonomichna ta finansova bezpeka Ukrainy v umovakh hlobalizatsii [Economic and financial security of Ukraine in the conditions of globalization]: monohrafiia. Kyiv: Znannia Ukrainy, 423 p.

Hrybinenko O. (2020). Mizhnarodna ekonomichna bezpeka v konteksti staloho rozvytku [International economic security in the context of sustainable development]: monohrafiia. Dnipro: Seredniak T. K., 434 p.

Hubarieva I.O. (2015) Formuvannia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy: Monohrafiia [Formation of economic security of Ukraine: monograph]. Kharkiv: VD «INZhEK», 448 p.

Fedorenko V.H., Hryshchenko I.M., Novikova O.F. etc. (2017) Ekonomichna bezpeka Ukrainy [Economic security of Ukraine]: monohrafiia / za red. Fedorenka V.H., Hryshchenka I.M., Voronkovoi T.Ye.. Kyiv: TOV «DKS tsentr», 462 p.

Metodychni rekomendatsii shchodo rozrakhunku rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy. Nakaz Ministerstva ekonomichnoho rozvytku i torhivli Ukrainy vid 29 zhovtnia 2013 roku No. 1277 [Methodological recommendations for calculating the level of economic security of Ukraine. Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine dated October 29, 2013 No. 1277]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9

Kravchuk P.Ya. (ed.) (2020) Mizhnarodna ekonomichna bezpeka Ukrainy: teoriia, metodolohiia, praktyka [International economic security of Ukraine: theory, methodology, practice]: kolektyvna monohrafiia. Lutsk: IVV Lutskoho NTU, 212 p.

Novikova O. (2018) Stan ta perspektyvy sotsialnoi bezpeky v Ukraini: ekspertni otsinky: monohrafiia [State and prospects of social security in Ukraine: expert assessments: monograph]. Kyiv; Lviv: LRIDU NADU, 184 p.

Bulatova O.V. (ed.) (2020) Formuvannia mizhnarodnoi ekonomichnoi bezpeky v suchasnykh umovakh [Formation of international economic security in modern conditions]: kolektyvna monohrafiia. Mariupol: MDU, 255 p.

Kharazishvili Yu., Dron Ye. (2014) Prohnozuvannia indykatoriv, porohovykh znachen ta rivnia ekonomichnoi bezpeky Ukrainy u serednostrokovii perspektyvi [Forecasting indicators, threshold values and the level of economic security of Ukraine in the medium term]. Kyiv: NISD, 117 p.

Khaustova V., Hryhorova-Berenda L. (2013) Otsinka ta diahnostyka zovnishnoekonomichnoi bezpeky Ukrainy [Evaluation and diagnosis of foreign economic security of Ukraine]: monohrafiia. Kharkiv: VD «INZhEK», 192 p.

Attina F. (2020) Theories of world order transition and the current phase of world politics. Mizhnarodni ta politychni doslidzhennia, no 33, pp. 13–38. DOI: http://dx.doi.org/10.18524/2304–1439.2020.33.208986

Beal T. (March 21, 2022) Economic Security: A need for a renewed global effort. Available at: https://www.chathamhouse.org/2022/03/economic-security-need-renewed-global-effort?gclid=CjwKCAjw-7OlBhB8EiwAnoOEk9b3LxtT98tgFSj1RcdgUKLFpEDCVISe4o03hf9avW5_HFCCmufOgxoCC78QAvD_BwE

Bulatova O., Trofymenko М., Karpenko О., Fedorov Е. (2020) The external component of national economic security. Przegląd Strategiczny, issue 13, p. 425–437. DOI: https://doi.org/10.14746/ps.2020.1.26

Buzan B., Waever O., Wilde J. de. (1998) Security: A New Framework for Analysis. Boulder. CO: Lynne Rienner, 239 p.

Caballero-Anthony M. (2016) Understanding Non-traditional Security. Introduction to the Non-Traditional Security Studies: A Transnational Approach / Caballero-Anthony M. (ed.). London; Sage Publications. Рp. 3–19.

Chentukov Yu., Marena T., Zakharova O. (2021) Debt security of cee countries: actual approaches and methods of evaluation. Przeglad Strategiczny, issue 14. Available at: http://studiastrategiczne.amu.edu.pl/wp-content/uploads/2021/12/ps-2021-04.pdf

Handbook on constructing composite indicators: methodology and user guide. (2008) Available at: https://www.oecd.org/sdd/42495745.pdf

Hrybinenko O., Bulatova O., Zakharova O. (2020) Evaluation of demographic component of countries’ economic security. Business, Management and Education, vol. 18, no 2. DOI: https://doi.org/10.3846/jbem.2020.1230

Adler E., Barnett M. eds. (1998) Security communities. Cambridge University Press, 467 р.

Tavares R. (2008) Understanding regional peace and security: A framework for analysis. Contemporary Politics, vol. 14, issue 2, pp. 107–127. DOI: https://doi.org/10.1080/13569770802176853

The Global Risks Report 2023. 18th Edition. (January, 2023) Available at: https://www3.weforum.org/docs/WEF_Global_Risks_Report_2023.pdf?_gl=1*1w4tiut*_up*MQ..&gclid=EAIaIQobChMI8dPuxNmTgAMVGsd3Ch3VNw4WEAAYAiAAEgIJpPD_BwE

Walt St. (1991) The renaissance of security studies. International Studies Quarterly, vol. 35, no. 2, pp. 211–239.

Переглядів статті: 14
Завантажень PDF: 10
Опубліковано
2023-08-31
Як цитувати
Карпенко, О. (2023). ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА КРАЇНИ ТА МІЖНАРОДНІ РЕЙТИНГИ: АНАЛІЗ ТА ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (3 (109), 5-12. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-3-1