МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

  • Н.С. Педченко Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О.В. Гасій Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • В.А. Власенко Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: концепція розвитку приватного закладу вищої освіти, приватний заклад вищої освіти, стратегія діяльності приватного закладу вищої освіти, SWOT-аналіз, загальнокорпоративна стратегія стабілізації (підтримки)

Анотація

Анотація. Стаття присвячена методологічним аспектам розробки концепції розвитку приватного закладу вищої освіти. Метою статті є обґрунтування методологічних засад та розробка прикладних рекомендацій щодо використання SWOT-аналізу як інструменту стратегічного управління при формуванні концепції розвитку приватного закладу вищої освіти. Методика дослідження. Наукове дослідження ґрунтується на використанні емпіричних методів (експеримент, спостереження, опис) – при обґрунтуванні методології SWOT-аналізу, теоретичних методів (аналіз, синтез, абстрагування, пояснення, класифікація тощо) – при роботі з масивом отриманих в процесі дослідження даних, системний – при дослідженні діяльності приватного закладу освіти як цілісної системи, метод опитування – для отримання об’єктивної думки зацікавлених сторін, узагальнення результатів – для формулювання висновків дослідження. Результати. Здійснено аналіз концепції розвитку та стратегії діяльності приватного закладу вищої освіти. З метою обґрунтування напрямів розвитку приватного закладу освіти запропоновано алгоритм ідентифікації чинників зовнішнього та внутрішнього середовища за методологією SWOT-аналізу у процесі формування концепції діяльності та стратегії розвитку приватного закладу вищої освіти на 2023-2027 роки. На його основі проведено SWOT-аналіз діяльності Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». Ідентифіковано систему чинників впливу зовнішнього та внутрішнього середовища на діяльність Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі» за чотирма стратегічними напрямами розвитку: упровадження лідерської управлінської парадигми розвитку університету; розвиток освітньої діяльності університету; розвиток наукової та інноваційної діяльності університету; розбудова підприємницького напряму розвитку університету. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновано модель розвитку приватного закладу вищої освіти, що базується на уточненій перспективній стратегії розвитку університету з елементами загальнокорпоративної стратегії стабілізації (підтримки) за рахунок: використання повною мірою існуючих можливостей та сильних сторін для ліквідації або зменшення слабких сторін діяльності університету; подолання ідентифікованих у процесі аналізу загроз зовнішнього середовища для розкриття нових можливостей розвитку та сильних сторін університету; економії всіх видів витрат та пошуку резервів розвитку в умовах обмеженості ресурсів та зовнішніх викликів; відновлення та нарощення частки внутрішнього та зовнішнього ринку освітніх послуг; підтримки наукового та освітнього потенціалу університету на основі модифікації освітніх послуг.

Посилання

Webometrics Ranking of World's Universities January 2023 (Edition 2023.0.beta) / National Research Council of Spain. URL : http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7758&fbclid=IwAR2zEDRKB_mUYhWLAIuK7aUdvsQPJzsxvB-oLbTAYkv6FcwNmDB5i6amSrs. (дата звернення: 10.01.2023).

Боярська-Хоменко А. В., Ворожбіт-Горбатюк В. В., Калашнікова Л. М. Сучасні технології моніторингу діяльності закладів освіти. Засоби навчальної та науково-дослідної роботи. 2021. Вип. 57. URL : http://journals.hnpu.edu.ua/index.php/sciencemeans/article/view/3868/4153. (дата звернення: 10.01.2023).

Гулай О., Кабак В. Цифрові інструменти GOOGLE як засіб удосконалення освітнього процесу в закладах вищої освіти. Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: педагогіка. 2022. № 2. С. 14–23. URL : http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/271421. (дата звернення: 10.01.2023).

Іващенко М., Бикова Т. SWOT-аналіз процесу впровадження змішаного навчання в закладах вищої освіти. Відкрите освітнє е-середовище сучасного університету. 2018. № 5. С. 107–115. URL : https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.107115. (дата звернення: 10.01.2023).

Левченко О. М., Царенко І. О. Конкурентоспроможність вищої освіти України у вимірі міжнародних систем ранжування. Економіка i організація управління. 2016. № 3 (23). С. 73–81.

Наход С. А. SWOT-аналіз інклюзивного освітнього середовища як орієнтир підготовки студентів соціально-педагогічного профілю. Вісник Черкаського національного університету імені Богдана Хмельницького. 2020. № 2. С. 171–177.

Офіційний веб-сайт Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі». URL : http://www.puet.edu.ua/uk/misiya-universytetu. (дата звернення: 10.01.2023).

Педченко Н. С. Використання SWOT і PEST аналізів для досягнення стратегічних орієнтирів розвитку закладу вищої освіти / О. О. Нестуля, Н. С. Педченко. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 2 (98). С. 6–13.

Стратегія розвитку Вищого навчального закладу Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі на 2017-2022 роки» [Електронний ресурс]. URL : http://puet.edu.ua. (дата звернення 06.03.2023).

Webometrics Ranking of World's Universities January 2023 (Edition 2023.0.beta) / National Research Council of Spain. Available at: http://www.euroosvita.net/index.php/?category=1&id=7758&fbclid=IwAR2zEDRKB_mUYhWLAIuK7aUdvsQPJzsxvB-oLbTAYkv6FcwNmDB5i6amSrs. (Accessed 10 January 2023).

Boyarska-Khomenko A. V., Vorozhbit-Gorbatyuk V. V., Kalashnikova L. M. (2021). Modern technologies monitorynhu diialnosti zakladiv osvity [Modern technologies for monitoring the activities of educational institutions]. Zasoby navchalnoi ta naukovo-doslidnoi roboty. Issue 57. Available at: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.107115. (Accessed 10 January 2023).

Hulai O., Kabak V. (2022). Tsyfrovi instrumenty GOOGLE yak zasib udoskonalennia osvitnoho protsesu v zakladakh vyshchoi osvity [GOOGLE digital tools as a means of improving the educational process in higher education institutions]. Naukovi zapysky Ternopilskoho natsionalnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Hnatiuka. Seriia: pedahohika. № 2, pp. 14–23. Available at: http://nzp.tnpu.edu.ua/article/view/271421. (Accessed 10 January 2023).

Ivashchenko M., Bykova T. (2018). SWOT-analiz protsesu vprovadzhennia zmishanoho navchannia v zakladakh vyshchoi osvity [SWOT-analysis of the implementation of blended learning in institutuins of higher education]. Vidkryte osvitnie e-seredovyshche suchasnoho universytetu. № 5, pp. 107–115. Available at: https://doi.org/10.28925/2414-0325.2018.5.107115. (Accessed 10 January 2023).

Levchenko O. M., Tsarenko I. O. (2016). Konkurentospromozhnist vyshchoi osvity Ukrainy u vymiri mizhnarodnykh system ranzhuvannia [Competitiveness of Ukrainian higher education in terms of international ranking systems]. Ekonomika i orhanizatsiia upravlinnia. № 3 (23), pp. 73–81.

Nakhod S. A. (2020). SWOT-analiz inkliuzyvnoho osvitnoho seredovyshcha yak oriientyr pidhotovky studentiv sotsialno-pedahohichnoho profiliu [SWOT analysis of an inclusive educational environment as a reference point for the training of students of a socio-pedagogical profile]. Visnyk Cherkaskoho natsionalnoho universytetu imeni Bohdana Khmelnytskoho. № 2, pp. 171–177.

Ofitsiinyi veb-sait Vyshchoho navchalnoho zakladu Ukoopspilky «Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli» [Official website of the Higher Educational Establishment of Ukoopspilkа «Poltava University of Economics and Trade»]. Available at: http://www.puet.edu.ua/uk/misiya-universytetu. (Accessed 10 January 2023).

Pedchenko N. S. (2020). Vykorystannia SWOT i PEST analiziv dlia dosiahnennia stratehichnykh oriientyriv rozvytku zakladu vyshchoi osvity [The use of SWOT and PEST analyzes to achieve strategic guidelines for the development of a higher education institution] / O. O. Nestulia, N. S. Pedchenko. Naukovyi visnyk Poltavskoho universytetu ekonomiky i torhivli. № 2 (98), pp. 6–13.

Stratehiia rozvytku Vyshchoho navchalnoho zakladu Ukoopspilky «Poltavskyi universytet ekonomiky i torhivli na 2017-2022 roky» [Elektronnyi resurs]. [Development strategy of the Higher Educational Establishment of Ukoopspilkа «Poltava University of Economics and Trade for 2017-2022»]. [Electronic resource]. Available at: http://puet.edu.ua. (Accessed 10 January 2023).

Переглядів статті: 145
Завантажень PDF: 119
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Педченко, Н., Гасій, О., & Власенко, В. (2023). МЕТОДОЛОГІЯ ПРОВЕДЕННЯ SWOT-АНАЛІЗУ ПРИ ФОРМУВАННІ КОНЦЕПЦІЇ РОЗВИТКУ ПРИВАТНОГО ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 75-84. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-11