ФЕНОМЕН ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТУРИЗМОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС

  • Г.П. Скляр Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Л.В. Дробиш Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • О.О. Тараненко Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • М.М. Логвин Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • П.В. Шуканов Укоопспілка «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: туризм, дозвілля, дозвіллєва діяльність, туризмологія

Анотація

Анотація. Мета статті полягає у дослідженні трансформації наукової думки щодо розуміння дозвілля та дозвіллєвої діяльності у сфері туризму. Методика дослідження. Вирішення поставлених у статті завдань здійснено за допомогою загальнонаукових і спеціальних методів дослідження: аналізу та синтезу, систематизації та узагальнення. Результати. Проаналізовано погляди науковців щодо дозвіллєвої діяльності в сфері туризму. Досліджена трансформація наукової думки від традиційних підходів щодо розуміння дозвілля до сучасних поглядів на дозвіллєву діяльність у сфері туризму. Виявлена особливість організації дозвілля в підприємствах туристичної сфери та перспективи його розвитку. Окреслено внесок науковців у розробку методологічних аспектів організації дозвіллєвої діяльності в галузі туризму. З’ясовано, що використання різноманітних форм і методів організації дозвілля в туризмі слугуватиме привабливості туристичних дестинацій. Вказано на необхідність подальшого дослідження феномену дозвілля в туризмології. Практична значущість результатів дослідження. У статті обґрунтовано актуальність подальших наукових досліджень дозвіллєвої діяльності в сфері туризму, що надасть можливість підвищити конкурентні позиції вітчизняної туристичної галузі на світовому туристичному ринку. Наукові положення дослідження доцільно використати при організації дозвіллєвої діяльності в сфері туризму, виявленні особливостей її розвитку та вдосконаленні.

Посилання

Божко Л. Д. Креативний туризм: постнекласична варіація культурного туризму. Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі : матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 3 грудня 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 3–7.

Герасименко В. Г. Теорія туризму як складова туризмології. Вісник соціально-економічних досліджень. 2011. Вип. 2. С. 173–180.

Дробиш Л. В. Партнерство в освітній діяльності підготовки фахівців для сфери туризму. Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства : монографія / за заг. ред. Г. П. Скляра. Полтава : ПУЕТ, 2015. С. 336–345.

Культурно-дозвіллєва діяльність у сучасному світі : кол. монографія. Київ : Видавництво Ліра-К, 2017. 328 с.

Миронов Ю. Б., Логвин М. М. Педагогіка дозвілля у постнекласичній парадигмі освіти. Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі : матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 3 грудня 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 57–65.

Наймарк К. А. Розвиток індустрії дозвілля та розваг як складової сфери туризму. Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: економічні науки. 2018. Вип. 31. С. 45–48.

Перро С., Оернер Ж.-М. Необхідність туризмології / Філософія туризму : навч. посіб. / B. C. Пазенок, В. К. Федорченко. Київ : Кондор, 2009. С. 168–173.

Петренко І. М. Паломництва як засіб застосування педагогіки дозвілля для учнів церковних шкіл Лівобережної України наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі : матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 3 грудня 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 32–38.

Регіональний туристичний продукт: проектний підхід до забезпечення конкурентоспроможності : монографія / За заг. ред. М. М. Іжі, К. Д. Бабова, Т. М. Безверхнюк. Одеса : ОРІДУ НАДУ, 2016. 626 с.

Скляр Г. П. Людиномірний дискурс економічних туризмологічних досліджень. Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі : матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 3 грудня 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 65–71.

Федорченко В. К., Пазенок В. С., Кручек О. А. та ін. Туризмологія : концептуальні засади теорії туризму: монографія. Київ : ВЦ «Академія», 2013. 368 с.

Холодок В. Д. Дозвіллєві практики в музеї як запорука туристичної привабливості. Дозвілля та туризм у постнекласичній перспективі: матеріали методологічного міждисциплінарного інтернет-семінару (м. Полтава, 3 грудня 2020 р.). Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 71–79.

Smith M. Issuesin Cultural Tourism Studies. NewYork: Routledge, 2016.

Bozhko, L. D. (2020). Kreatyvnyi turyzm : postneklasychna variatsiia kulturnoho turyzmu [Creative tourism: a post-classical variation of cultural tourism]. Metodolohichnyi mizhdystsyplinarnyi internet-seminar «Dozvillia ta turyzm u postneklasychnii perspektyvi» – Methodological Interdisciplinary Internet-Seminar «Leisure and tourism in a post-non-classical perspective». (pp. 3–7). Poltava : PUET [in Ukrainian].

Herasymenko, V. H. (2011). Teoriia turyzmu yak skladova turyzmolohii [The theory of tourism as a component of tourismology]. Visnyk sotsialno-ekonomichnykh doslidzhen – Herald of socio-economic research, 2, 173–180 [in Ukrainian].

Drobysh, L. V. (2015). Partnerstvo v osvitnii diialnosti pidhotovky fakhivtsiv dlia sfery turyzmu [Partnership in the educational activity of training specialists for the field of tourism]. Modernizatsiia turyzmoznavstva: teoriia i praktyka partnerstva [Modernization of tourism studies: theory and practice of partnership]: collected papers / H. P. Skliar (Ed.). Poltava : PUET, 336–345 [in Ukrainian].

Kulturno-dozvillieva diialnist u suchasnomu sviti [Cultural and leisure activities in the modern world]: collected papers. Kyiv : Vydavnytstvo Lira-K, 2017 [in Ukrainian]

Myronov, Yu. B., & Lohvyn, M. M. (2020). Pedahohika dozvillia u postneklasychnii paradyhmi osvity [Leisure pedagogy in the post-non-classical paradigm of education]. Metodolohichnyi mizhdystsyplinarnyi internet-seminar «Dozvillia ta turyzm u postneklasychnii perspektyvi» – Methodological Interdisciplinary Internet-Seminar «Leisure and tourism in a post-non-classical perspective». (pp. 57–65). Poltava : PUET [in Ukrainian].

Naimark, K. A. (2018). Rozvytok industrii dozvillia ta rozvah yak skladovoi sfery turyzmu [Development of the leisure and entertainment industry as a component of tourism]. Naukovyi visnyk Khersonskoho derzhavnoho universytetu. Seriia: ekonomichni nauky – Scientific Bulletin of Kherson State University. Series: economic sciences, 31, 45–48 [in Ukrainian].

Perro, S., & Oerner, Zh.-M. (2009). Neobkhidnist turyzmolohii [Necessity of tourismology] / Serzh Perro, Zhan Mishel Oerner [Serge Perrault, Jean Michel Oerner] / Pazenok B. C., & Fedorchenko V. K. Filosofiia turyzmu – Philosophy of tourism, (pp. 168–173). Kyiv : Kondor [in Ukrainian].

Petrenko, I. M. (2020). Palomnytstva yak zasib zastosuvannia pedahohiky dozvillia dlia uchniv tserkovnykh shkil Livoberezhnoi Ukrainy naprykintsi KhIKh – na pochatku KhKh stolittia [Pilgrimages as a means of applying leisure pedagogy for students of church schools on the Left Bank of Ukraine at the end of the 19th and the beginning of the 20th century]. Metodolohichnyi mizhdystsyplinarnyi internet-seminar «Dozvillia ta turyzm u postneklasychnii perspektyvi» – Methodological Interdisciplinary Internet-Seminar «Leisure and tourism in a post-non-classical perspective». (pp. 32–38). Poltava : PUET [in Ukrainian].

Izhi, M. M., Babova, K. D., & Bezverkhniuk, T. M. (Eds.) (2016). Rehionalnyi turystychnyi produkt: proektnyi pidkhid do zabezpechennia konkurentospromozhnosti [Regional tourism product: a project approach to ensuring competitiveness]: monohrafiia. Odesa : ORIDU NADU [in Ukrainian].

Skliar, H. P. (2020). Liudynomirnyi dyskurs ekonomichnykh turyzmolohichnykh doslidzhen [Human-dimensional discourse of economic tourismology research]. Metodolohichnyi mizhdystsyplinarnyi internet-seminar «Dozvillia ta turyzm u postneklasychnii perspektyvi» – Methodological Interdisciplinary Internet-Seminar «Leisure and tourism in a post-non-classical perspective». (pp. 65–71). Poltava : PUET [in Ukrainian].

Fedorchenko, V. K., Pazenok, V. S., & Kruchek, O. A. et al. (2013). Turyzmolohiia : kontseptualni zasady teorii turyzmu [Tourismology : conceptual foundations of the theory of tourism]: monohrafiia. Kyiv : VTs «Akademiias» [in Ukrainian].

Kholodok, V. D., & Mytsai, N. I. (2020). Dozvillievi praktyky v muzei yak zaporuka turystychnoi pryvablyvosti [Leisure practices in the museum as a guarantee of tourist attraction]. Metodolohichnyi mizhdystsyplinarnyi internet-seminar «Dozvillia ta turyzm u postneklasychnii perspektyvi» – Methodological Interdisciplinary Internet-Seminar «Leisure and tourism in a post-non-classical perspective». (pp. 71–79). Poltava : PUET [in Ukrainian].

Smith, M. (2016). Issuesin Cultural Tourism Studies. NewYork : Routledge [in English].

Переглядів статті: 76
Завантажень PDF: 41
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Скляр, Г., Дробиш, Л., Тараненко, О., Логвин, М., & Шуканов, П. (2023). ФЕНОМЕН ДОЗВІЛЛЄВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ: ТУРИЗМОЛОГІЧНИЙ ДИСКУРС . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 60-64. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-8