ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ

  • О.В. Шатіло Національна академія статистики, обліку та аудиту
Ключові слова: методи, моделі, фактори, стратегія, інновації, підприємство, інноваційний розвиток

Анотація

Анотація. Мета статті полягає у визначенні найбільш ефективних методів та моделей розробки стратегій інноваційного розвитку підприємства. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою сукупності теоретичних, методичних та практичних методів та моделей щодо розробки та впровадження стратегій інноваційного розвитку підприємства. Результати. Визначено, що ефективне функціонування підприємств неможливе без правильно обраних для практичного використання, дієвих і, в першу чергу, аналітичних методів. Обґрунтовано, що з позиції практики використання аналітичні методи доцільно об’єднати в три групи: евристичні, розрахункові та комбіновані. Виявлено, що не дивлячись на те, що моделі стратегічного розвитку як правило мають певні відмінності, однак за спостереженнями їх переважна більшість обов’язково включає такі три складові: аналіз внутрішнього та зовнішнього середовища, розроблення самої стратегії та організацію контролю. Проаналізовано, що в науковій літературі щодо стратегічного розвитку інноваційних процесів, висвітлені такі відомі моделі, як раціоналістична, що базується на повній інформованості і усвідомленій зацікавленості виконавців у запланованих на перспективу інноваціях; поведінкова, що передбачає врахування соціально-психологічних потреб працівників (практично вона збігається за своїми цілями з організаційно управлінською) та системна модель, яка розглядається як техносоціальна система, тобто як усвідомлений процес на основі попереднього комплексного аналізу. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих методів та моделей розробки стратегій інноваційного розвитку дозволить підвищити прибутковість підприємств.

Посилання

Шепель Н.Г. Управління інноваціями. URL: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/33/7-33-kl33.pdf (дата звернення: 21.11.2022).

Романенко О.О. Аналіз сучасних методів та інструментів стратегічного управління підприємствами. URL: https://econforum.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015/14.pdf (дата звернення: 21.01.2023).

Петряшов Д.В. Создание системы бенчмаркинга на предприятии. URL: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/92.pdf (дата звернення: 01.02.2023).

Клебанова Т.С., Иванов В.В., Дубровина Н.А. Методы прогнозирования: учебн. пособ. Харьков : Изд ХГЭУ, 2002. 372 с.

Аналіз особливостей застосування та класифікація методів прогнозування у сфері розвитку мереж та телекомунікаційних технологій / Перегудов Д.О., Сєлюков О.В., Крихта В.В., Краснік A.A. Вісник Державного університету інформаційно-комунікаційних технологій. 2009. Т. 7. № 1. С. 27-40.

Горшкова Т. Методи розрахунку конкурентоспроможності підприємства. Вісник Дніпропетровського університету. Сер. Економіка. 2012. № 36(1). С. 101–106.

Літвінова В. Графічні методи дослідження у аналізі рівня конкурентоспроможності продукції. Бізнес Інформ. 2012. № 4. С. 53–56.

Шульгіна Л.М., Юхименко В.В. Інноваційний розвиток підприємств: монографія. Київ : Наук.техн.ун-т України «КПІ», 2015. 212 с.

Македон В.В., Валков В.П., Федьора С.С. Удосконалення управління ромисловими підприємствами на основі стратегій інноваційного розвитку. Європейський вектор економічного розвитку. 2019. № 1 (26) С. 108–125.

Юхименко В.В. Формування стратегій інноваційного розвитку підприємств машинобудування: автореф. дис. на здобуття наук. ступеня канд. ек. наук.: 08.00.04. Київ, 2014. С. 24.

Рогоза М.Е., Вергал К.Ю. Вибір ефективної стратегії інноваційного розвитку засобами теорії графів. Економіка: проблеми теорії та практики. 2008. Вип. 235. Т. 3. 272 с.

Інноваційний менеджмент: метод. посіб. / рук. Б.Е. Фішман; ред. М.Н. Скотніков. Київ : РАМО, 1991. Ч. I. 112 с.

Інновації: проблеми науки і практики: монографія. Харків : ІНЖЕК, 2006. 336 с.

Shepel N.H. Upravlinnia innovatsiiamy. Available at: http://www.dstu.dp.ua/Portal/Data/7/33/7-33-kl33.pdf (accessed: 21.11.2022).

Romanenko O.O. Analiz suchasnykh metodiv ta instrumentiv stratehichnoho upravlinnia pidpryiemstvamy. Available at: https://econforum.duan.edu.ua/images/stories/Files/2015/14.pdf (data zvernennia: 21.01.2023).

Petriashov D.V. Sozdanye systemы benchmarkynha na predpryiatyy. Available at: http://www.economyandsociety.in.ua/journal/9_ukr/92.pdf (accessed: 01.02.2023).

Klebanova T.S., Yvanov V.V., Dubrovyna N.A. (2002) Metodу prohnozyrovanyia: uchebn. posob. Kharkov : Yzd KhHЕU, 372 s.

Perehudov D.O., Sieliukov O.V., Krykhta V.V., Krasnik A.A. (2009) /Analiz osoblyvostei zastosuvannia ta klasyfikatsiia metediv prohnozuvannia u sferi rozvytku merezh ta telekomunikatsiinykh tekhnolohii Visnyk Derzhavnoho universytetu informatsiino-komunikatsiinykh tekhnolohii. T. 7. № 1. S. 27-40.

Horshkova T. (2012) Metody rozrakhunku konkurentospromozhnosti pidpryiemstva. Visnyk Dnipropetrovskoho universytetu. Ser. Ekonomika. № 36(1). S. 101–106.

Litvinova V. (2012) Hrafichni metody doslidzhennia u analizi rivnia konkurentospromozhnosti produktsii. Biznes Inform. №4. S. 53–56.

Shulhina L.M., Yukhymenko V.V. (2015) Innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstv : monohrafiia. Kyiv : Nauk.tekhn.un-t Ukrainy «KPI», 212 s.

Makedon V.V., Valkov V.P., Fedora S.S. (2019) Udoskonalennia upravlinnia romyslovymy pidpryiemstvamy na osnovi stratehii innovatsiinoho rozvytku. Yevropeiskyi vektor ekonomichnoho rozvytku. № 1 (26) S. 108–125.

Iukhymenko V.V. (2014) Formuvannia stratehii innovatsiinoho rozvytku pidpryiemstv mashynobuduvannia: avtoref. dys. na zdobuttia nauk. stupenia kand. ek. nauk.: 08.00.04. Kyiv. S. 24.

Rohoza M.E., Verhal K.Iu. (2008) Vybir efektyvnoi stratehii innovatsiinoho rozvytku zasobamy teorii hrafiv. Ekonomika: problemy teorii ta praktyky. Vyp. 235. T. 3. 272 s.

Innovatsiinyi menedzhment: metod. posib. / ruk. B.E. Fishman; red. M.N. Skotnikov. Kyiv : RAMO, 1991. Ch. I. 112 s.

Innovatsii: problemy nauky i praktyky: monohrafiia. Kharkiv: INZhEK, 2006. 336 s.

Переглядів статті: 49
Завантажень PDF: 39
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Шатіло, О. (2023). ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДІВ ТА МОДЕЛЕЙ РОЗРОБКИ СТРАТЕГІЙ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 42-49. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-6