ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТАВКИ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ КОМПАНІЯМИ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ З УКРАЇНИ В УМОВАХ МОРСЬКОЇ БЛОКАДИ ПОРТІВ

  • І.М. Москвіченко Одеський національний морський університет
  • В. Г. Стаднік Одеський національний морський університет
  • А.П. Коросан Одеський національний морський університет
Ключові слова: логістичні ланцюги постачань, контейнерні вантажі, якість транспортних послуг, компанії логістичного аутсорсингу, порти, судноплавні компанії

Анотація

Анотація. Мета статті полягає в розробці теоретико-прикладних підходів щодо обрання ефективних ланцюгів постачань контейнерних вантажів компаніями логістичного аутсорсингу з України в умовах морської блокади портів. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: логічного узагальнення та наукової абстракції, структурного аналізу, аналітичного методу. Результати. Було проведено розрахунки вартості різних схем доставки експорту контейнерів через європейські морські порти з доставкою вантажу до порту відправлення різними видами транспорту. В результаті було обрано найефективнішу схему доставки - експорт контейнерів з українським зерном через порт Гдиня до порту Ксінганг залізничним сервісом, який пропонує ТОВ «Західний контейнерний термінал», використовуючи тариф морського фрахту контейнерної лінії Hapag-Lloyd. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованих теоретико-прикладних підходів дозволить підвищити результативність та якість послуг українських компаній логістичного аутсорсингу.

Посилання

Чухрай Н.І., Гірна О.Б. Формування ланцюга поставок: питання теорії і практики. Львів : Інтелект-Захід. 2007. 231 с.

Ткач О. В. Гринів Л. В., Михайлів Г.В. Логістичний аутсорсинг як ефективний механізм діяльності підприємства. Журнал Прикарпатського університету імені Василя Стефаника. -2020. Т. 7. № 3. С. 97–114.

Кириченко І.О., Кузьменко Н.М., Водолазський О.О. Якість транспортних послуг на різних видах транспорту. Вісник східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля 2021. № 4 (268). С. 62–65.

Григорак М. Ю., Воловик О. І., Цапенко О. А. Трансформація професійних компетентностей логістів під впливом пандемічних і військових обмежень та їх розвиток в умовах відновлювальної економіки. Вісник економічної науки України. 2022. № 1 (42). С. 153–160.

Постан М.Я., Крук Ю.Ю. Разработка и анализ динамической модели оптимизации взаимодействия транспортных потоков на портовом терминале. Восточно-Европейский Журнал Передовых Технологий. 2016. №1/3 (79). С. 19-23.

Tan S.-L. The global shipping industry is facing a new problem – too many containers. CNBC. URL: https://www.cnbc.com/2022/11/11/global-shipping-industry-faces-a-new-problem-too-many-containers.html (дата звернення: 01.02.2023).

What’s Happening in the Container Market? Hellenic Shipping News Worldwide, Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping. URL: https://www.hellenicshippingnews.com/whats-happening-in-the-container-market/ (дата звернення: 01.02.2023).

Логістика воєнного часу: як оптимізувати доставку вантажів через порти Польщі, Румунії та Болгарії. Досвід логістичної компанії «Лукро» URL: https://ports.ua/logistika-vo%d1%94nnogo-chasu-yak-optimizuvati-dostavku-vantazhiv-cherez-porti-polshhi-rumuni%d1%97-ta-bolgari%d1%97-dosvid-logistichno%d1%97-kompani%d1%97-lukro/(дата звернення: 01.02.2023).

Chukhrai N.I., Hirna O.B. (2007). Formuvannia lantsiuha postavok: pytannia teorii i praktyky. [Supply chain formation: questions of theory and practice]. Lviv : Intelekt-Zakhid. [in Ukrainian].

Tkach O. V. Hryniv L. V., Mykhailiv H.V. (2020). Lohistychnyi autsorsynh yak efektyvnyi mekhanizm diialnosti pidpryiemstva. [Logistics outsourcing as an effective mechanism of enterprise activity]. Zhurnal Prykarpatskoho universytetu imeni Vasylia Stefanyka - Journal of Vasyl Stefanyk Prykarpathian University, 97–114–33 [in Ukrainian].

Kyrychenko I.O., Kuzmenko N.M., Vodolazskyi O.O. (2021). Yakist transportnykh posluh na riznykh vydakh transportu [Quality of transport services on various types of transport]. Visnyk skhidnoukrainskoho natsionalnoho universytetu imeni Volodymyra - Bulletin of the Volodymyr Dahl East Ukrainian National University Dalia, 62–65 [in Ukrainian].

Hryhorak M. Yu., Volovyk O. I., Tsapenko O. A. (2022). Transformatsiia profesiinykh kompetentnostei lohistiv pid vplyvom pandemichnykh i viiskovykh obmezhen ta yikh rozvytok v umovakh vidnovliuvalnoi ekonomiky [Transformation of professional competencies of logisticians under the influence of pandemic and military restrictions and their development in a recovery economy.]. Visnyk ekonomichnoi nauky Ukrainy - Bulletin of economic science of Ukraine. 153–160 [in Ukrainian].

Postan M.Ya., Kruk Yu.Yu. (2016). Razrabotka i analiz dinamicheskoy modeli optimizatsii vzaimodeystviya transportnyih potokov na portovom terminale [Development and analysis of a dynamic model for optimizing the interaction of transport flows at a port terminal]. Vostochno-Evropeyskiy Zhurnal Peredovyih Tehnologiy - Eastern European Journal of Advanced Technologies. 19–23 [in Russian].

Tan S.-L. The global shipping industry is facing a new problem – too many containers. CNBC. URL: https://www.cnbc.com/2022/11/11/global-shipping-industry-faces-a-new-problem-too-many-containers.html (accessed 01 February 2023) [in English].

What’s Happening in the Container Market? Hellenic Shipping News Worldwide, Online Daily Newspaper on Hellenic and International Shipping. URL: https://www.hellenicshippingnews.com/whats-happening-in-the-container-market/ (accessed 01 February 2023) [in English].

Lohistyka voiennoho chasu: yak optymizuvaty dostavku vantazhiv cherez porty Polshchi, Rumunii ta Bolharii. Dosvid lohistychnoi kompanii «Lukro» [Wartime logistics: how to optimize cargo delivery through the ports of Poland, Romania and Bulgaria. Experience of the logistics company "Lucro"]. Retrieved from https://ports.ua/logistika-vo%d1%94nnogo-chasu-yak-optimizuvati-dostavku-vantazhiv-cherez-porti-polshhi-rumuni%d1%97-ta-bolgari%d1%97-dosvid-logistichno%d1%97-kompani%d1%97-lukro/ (accessed 01 February 2023) [in Ukrainian].

Переглядів статті: 83
Завантажень PDF: 105
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Москвіченко, І., Стаднік, В. Г., & Коросан, А. (2023). ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОСТАВКИ КОНТЕЙНЕРНИХ ВАНТАЖІВ КОМПАНІЯМИ ЛОГІСТИЧНОГО АУТСОРСИНГУ З УКРАЇНИ В УМОВАХ МОРСЬКОЇ БЛОКАДИ ПОРТІВ . Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 19-28. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-3