ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ В УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Ключові слова: стандарти якості, система управління якістю, TQM, ISO, МСБ, поліпшення якості

Анотація

Анотація. Мета статті – дослідження існуючих міжнародні стандартів, визначення переваг та недоліків впровадження СУЯ в діяльність МСБ та виокремлення системо утворюючих факторів забезпечення конкурентоспроможності підприємств МСБ на основі TQM в сучасних умовах. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети здійснено за допомогою структурного аналізу, логічного узагальнення та аналітичного методу. Результати. Доведено необхідність перегляду існуючих методів управління якістю та забезпечення системного підходу до «проблеми якості»; застосування та необхідність впровадження стандартів ISO серії 9000, системи TQM та механізми їх взаємодії. Визначено та охарактеризовано вплив ISO 9001:2015 на системотворчі фактори конкурентоспроможності для малого та середнього бізнесу на основі системи стандартів управління якістю. Практична значущість результатів дослідження. Запропоновані механізми взаємодії дозволять висвітлити для підприємців переваги та недоліки впровадження системи СУЯ, необхідності її сертифікації, а також можливості найближчого часу для початку екстреного відновлення економіки після перемоги України у війні із російським агресором.

Посилання

Білецький Е.В., Янушкевич Д.А., Шайхлісламов З.Р. Управління якістю продукції та послуг. Харків. торгов.-економ. інститут КНТЕУ. Харків : ХТЕІ, 2015. 222 с.

Гринько Т.В., Гвініашвілі Т.З. Методичний підхід до управління змінами в діяльності суб'єктів підприємництва. Економіка розвитку. 2017. № 3(83). С. 59–66. DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.4. (дата звернення 10.01.2023)

Данченко О.Б., Бєлова О.І., Сафар Х.М. Основні аспекти управління якістю діяльності підприємств торгівлі. Вчені записки Університету «КРОК» №2 (54), 2019. С. 169–175. DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-169-175. (дата звернення 10.01.2023)

Міжнародний центр стандартизації та сертифікації. URL: http://www.9001-2001.ru/publicazii/101-2009-04-07-08-56-20.html.

Муринець І.Г. Передумови провадження системи управління якістю на підприємствах. URL: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/186.pdf. (дата звернення 15.01.2023)

Петренко Н.О., Терещук Н.В., Новак Л.Л. Проектування системи управління якістю послуг обслуговуючого персоналу ресторанного господарства: аспект стандартизації. Економіка та суспільство №35. 2022. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-19. (дата звернення 15.01.2023)

Рябенька М.О. Оцінка якості послуг у готелях і ресторанах. Причорноморські економічні студії. 2020. Вип. 52. Ч. 2. C. 46–51. URL: https://tourlib.net/statti_ukr/ryabenka2.htm. (дата звернення 10.01.2023)

Томілін О.О. Впровадження системи управління якістю продукції на підприємствах. URL: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/312.pdf. (дата звернення 20.01.2023)

Тарасовський Ю. Шмигаль назвав п’ять пріоритетів для відновлення, на які потрібні $17 млрд у 2023 році. URL: https://forbes.ua/news/shmigal-nazvav-pyat-prioritetiv-ekstrenogo-vidnovlennya-ukraini-na-17-mlrd-u-2023-rotsi-31012023-11410. (дата звернення 2.02.2023)

Lingur, L., Martyniuk, O., Ivchenko, I., Ivchenko, O. (2022). Creating digital space of socially sustainable development for food enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Transfer of technologies: industry, energy, nanotechnology Vol. 4 (13 (118)), рp. 22–33. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/263540/260010

Biletskyi E.V., Yanushkevych D.A., Shaikhlislamov Z.R. (2015). Upravlinnia yakistiu produktsii ta posluh. [Quality management of products and services] Kharkiv. torhov.-ekonom. instytut KNTEU. Kharkiv : KhTEI. [in Ukrainian].

Hrynko T.V., Hviniashvili T.Z. (2017). Metodychnyi pidkhid do upravlinnia zminamy v diialnosti subiektiv pidpryiemnytstva. [A methodical approach to managing changes in the activities of business entities]. Ekonomika rozvytku - Development economics, 3(83) DOI: 10.32702/2307-2105-2021.12.4 (accessed 10 January 2023) [in Ukrainian].

Danchenko O.B., Bielova O.I., Safar Kh.M. (2019). Osnovni aspekty upravlinnia yakistiu diialnosti pidpryiemstv torhivli. [Main aspects of quality management of trade enterprises]. Vcheni zapysky Universytetu «KROK» - Scientific notes of "KROC" University, 2 (54) DOI: https://doi.org/10.31732/2663-2209-2019-53-169-175 (accessed 10 January 2023) [in Ukrainian].

Mizhnarodnyi tsentr standartyzatsii ta sertyfikatsii. [International Center for Standardization and Certification]. Available at: http://www.9001-2001.ru/ publicazii/101-2009-04-07-08-56-20.html [in Rusian].

Murynets I.H. (2017). Peredumovy provadzhennia systemy upravlinnia yakistiu na pidpryiemstvakh. [Prerequisites for implementing a quality management system at enterprises]. Available at: https://conf.ztu.edu.ua/wp-content/uploads/2017/12/186.pdf (accessed 15 January 2023) [in Ukrainian].

Petrenko N. O., Tereshchuk N.V., Novak L.L. (2022). Proektuvannia systemy upravlinnia yakistiu posluh obsluhovuiuchoho personalu restorannoho hospodarstva: aspekt standartyzatsii. [Designing a service quality management system for service personnel in the restaurant industry: the aspect of standardization.] Ekonomika ta suspilstvo 35. DOI: https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-35-19 (accessed 15 January 2023) [in Ukrainian].

Riabenka M.O. (2020). Otsinka yakosti posluh u hoteliakh i restoranakh. [Evaluation of the quality of services in hotels and restaurants]. Prychornomorski ekonomichni studii. Vol. 52. Ch. 2. Available at: https://tourlib.net/statti_ukr/ryabenka2.htm (accessed 10 January 2023) [in Ukrainian].

Tomilin O.O. Vprovadzhennia systemy upravlinnia yakistiu produktsii na pidpryiemstvakh. [Implementation of the product quality management system at enterprises]. Available at: https://www.pdau.edu.ua/sites/default/files/nppdaa/4.2/312.pdf (accessed 20 January 2023) [in Ukrainian].

Tarasovskyi Yu. (2023). Shmyhal nazvav p`iat priorytetiv dlia vidnovlennia, na yaki potribni $17 mlrd u 2023 rotsi. [Shmyhal named five priorities for recovery, which require $17 billion in 2023]. Available at: https://forbes.ua/news/shmigal-nazvav-pyat-prioritetiv-ekstrenogo-vidnovlennya-ukraini-na-17-mlrd-u-2023-rotsi-31012023-11410 (accessed 02 February 2023) [in Ukrainian].

Lingur, L., Martyniuk, O., Ivchenko, I., Ivchenko, O. (2022). Creating digital space of socially sustainable development for food enterprises. Eastern-European Journal of Enterprise Technologies/ Transfer of technologies: industry, energy, nanotechnology Vol. 4 (13 (118)), Pp. 22–33. http://journals.uran.ua/eejet/article/view/263540/260010 [in English].

Переглядів статті: 117
Завантажень PDF: 82
Опубліковано
2023-03-30
Як цитувати
Лінгур, Л., Мартинюк, О., & Єсіна, О. (2023). ВПРОВАДЖЕННЯ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ В УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВАМИ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (107), 12-18. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2023-1-2