«ЗЕЛЕНА» ЛОГІСТИКА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ

  • В. В. Скупейко Львівський університет бізнесу і права
  • Н. Б. Завальницька Львівський національний університет імені Івана Франка
  • Н. Р. Струк Українська академія друкарства
Ключові слова: логістика, зелена логістика, екологічна логістика, екологічна безпека, сталий розвиток, зелена економіка, охорона навколишнього природного середовища

Анотація

Мета статті полягає у вивченні існуючих трактувань поняття «зелена» логістика, а також в уточненні її мети та завдань, об’єкту і суб’єктів, принципів і функцій. Методика дослідження. У роботі використано наступні методи дослідження: дедукції та індукції, аналізу та синтезу, абстрактно-логічний метод, причинно-наслідкового зв’язку, порівняння, узагальнення та систематизації. Результати. Вивчено та узагальнено підходи до формування дефініцій поняття «зелена» логістика і запропоновано авторське його трактування. Зазначено, що концепція «зеленої» логістики включає синтез економічної, соціальної та екологічної складових. Досліджено та уточнено її мету та завдання, об’єкт та суб’єктів, принципи та функції. Практична значущість результатів дослідження. Зазначені теоретико-методичні напрацювання даного дослідження стануть вагомим підґрунтям для подальших наукових розвідок у сфері логістики, сталого розвитку та технологій, безпечних для довкілля.

Посилання

Стадник М. Є. «Зелена економіка» у рамках модернізації економіки країни. Problems of social and economic development of business : Collective monograph. Montreal, Canada : Publishing house “BREEZE”, 2014. P. 116–123.

Rogers D., Tibben-Lembke R. An examination of reverse logistics practices. Journal of Busines Logistics. 2001. № 22 (2). P. 129–145.

Janbo Li, Liu Songxia. The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization. Ecological Economy. 2008. № 4. P. 290–298.

Чорнописька Н. В. Зелена логістика: термінологічний аспект. Проблемы подготовки профессиональних кадров по логистике в условиях глобальной конкурентной среди. Київ : Логос, 2014. С. 274–276.

Гурч Л. М., Хмара Л. Є. Розвиток «зеленої логістики» в Україні. Вісник Національного університету «Львівська політехніка». 2014. Вип. 811. С. 86–91.

Григорак М. Ю., Варенко Ю. В. Принципы «зеленой» логистики в деятельности логистических провайдеров. Математическое моделирование, оптимизация и информацинные технологи : сб. трудов IV междунар. конф. Кишинев, 2014. С. 139–46.

Поручинська І. В. Передумови впровадження «зеленої» логістики на автомобільному та залізничному транспорті Волинської області. Молодий вчений. 2017. № 3(43). С. 53–56.

Чеклов В. Ф., Чеклова В. М. Передумови розвитку «зеленої» логістики на залізничному транспорті. Технологический аудит и резерви производства. 2014. № 1/3 (15). С. 43–45.

Rodrigue J.-P., Slack B., Comtois C. Green logistics (the paradoxes of). The handbook of logistics and supply chain management. London : Pergamon, 2001. P. 339–350.

Чортюк Ю. В. Екологічна стратегія логістичної діяльності торгових підприємств. Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки. Донецьк: ДЕГІ, 2007. №2(23). С. 226–229.

Смирнов І. Г. «Зелена логістика» : еколого-географічний вимір. Український географічний журнал. 2002. № 2. С. 49–52.

Олійник В. В. Системний підхід до державного управління освітою. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2013. № 1. URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=698

Stadnyk, M. E. (2014) «Zelena ekonomika» u ramkakh modernizatsii ekonomiky krainy ["Green economy" in the framework of the modernization of the country's economy]. Problems of social and economic development of business : Collective monograph, (pp. 116–123). Montreal, Canada: Publishing house “BREEZE”. [in Ukrainian]

Rogers, D., & Tibben-Lembke, R. (2001) An examination of reverse logistics practices. Journal of Busines Logistics, 22 (2), 129–145.

Janbo Li, & Liu Songxia (2008) The Forms of Ecological Logistics and Its Relationship Under the Globalization. Ecological Economy, 4, 290–298.

Chernopyshka, N. V. (2014) Zelena lohistyka: terminolohichnyi aspekt [Green logistics: terminological aspect]. Problemy podhotovky professyonalnykh kadrov po lohystyke v uslovyiakh hlobalnoi konkurentnoi sredy – Problems of training professional personnel in logistics in the conditions of a global competitive environment, (pp. 274-276). Kyiv: Logos. [in Ukrainian]

Gurch L. M., & Khmara L. E. (2014) Rozvytok «zelenoi lohistyky» v Ukraini [Development of "green logistics" in Ukraine]. Visnyk Natsionalnoho universytetu «Lvivska politekhnika» – Bulletin of the Lviv Polytechnic, 811, 86–91. [in Ukrainian]

Hryhorak M. Yu., & Varenko Yu. V. (2014) Pryntsypy «zelenoi» lohistyky v diialnosti lohistychnykh provaideriv [Principles of "green" logistics in the activities of logistics providers]. Matematycheskoe modelyrovanye, optymyzatsyia y ynformatsynnыe tekhnolohy: sb. trudov IV mezhdunar. konf. ‒ Mathematical modeling, optimization and information technologies: sat. works IV international conf. Chisinau, 139–146. [in Ukrainian]

Poruchynska I. V. (2017) Peredumovy vprovadzhennia «zelenoi» lohistyky na avtomobilnomu ta zaliznychnomu transporti Volynskoi oblasti [Prerequisites for the introduction of "green" logistics in the road and railway transport of the Volyn region]. Molodyi vchenyi ‒ Young Scientist, 3(43), 53–56. [in Ukrainian]

Cheklov V. F., & Cheklova V. M. (2014) Peredumovy rozvytku «zelenoi» lohistyky na zaliznychnomu transporti [Prerequisites for the development of "green" logistics in railway transport]. Tekhnolohycheskyi audyt y rezervy proyzvodstva ‒ Technological audit and production reserves, 1/3 (15), 43–45. [in Ukrainian]

Rodrigue J.-P., Slack B., & Comtois C. (2001) Green logistics (the paradoxes of). The handbook of logistics and supply chain management, (pp. 339–350). London: Pergamon.

Chortyuk Yu. V. (2007) Ekolohichna stratehiia lohistychnoi diialnosti torhovykh pidpryiemstv [Ecological strategy of logistics activity of trading enterprises]. Prometei: rehionalnyi zbirnyk naukovykh prats z ekonomiky ‒ Prometheus: regional collection of scientific works on economics. Donetsk: DEGI, 2(23), 226–229. [in Ukrainian]

Smirnov I. G. (2002) «Zelena lohistyka» : ekoloho-heohrafichnyi vymir ["Green logistics": ecological and geographical dimension]. Ukrainskyi heohrafichnyi zhurnal ‒ Ukrainian Geographical Journal, 2, 49–52. [in Ukrainian]

Oliynyk V. V. (2013) Systemnyi pidkhid do derzhavnoho upravlinnia osvitoiu [Systemic approach to state management of education]. Derzhavne upravlinnia : udoskonalennia ta rozvytok ‒ Public administration: improvement and development, 1. Retrieved from: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=698 [in Ukrainian]

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 2
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Скупейко, В. В., Завальницька, Н. Б., & Струк, Н. Р. (2022). «ЗЕЛЕНА» ЛОГІСТИКА: ПОНЯТІЙНИЙ АПАРАТ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 169-174. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-21