МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ

  • М. О. Багорка Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • І. Г. Кадирус Дніпровський державний аграрно-економічний університет
  • Н. І. Юрченко Дніпровський державний аграрно-економічний університет
Ключові слова: споживачі, поведінка споживачів, рупи та рівні методів дослідження, методи вивчення споживчої поведінки, методи прогнозування внутрішнього ринку споживання, архетип споживачів

Анотація

Мета статті полягає в узагальненні та систематизації методів вивчення внутрішнього ринку споживачів та їх поведінки, а також конкретизації тих чи інших методів дослідження споживчої поведінки залежно від архетипу покупців. Методика дослідження. У процесі дослідження використовувалися загальнонаукові та прикладні методи для вивчення внутрішнього ринку споживачів, передбаченні його розвитку, за допомогою методів прогнозування. Результати. В статті проведено аналіз, узагальнення та систематизація методів дослідження ринку споживачів та споживчої поведінки. Автори погоджуються з дослідниками, що для отримання комплексних результатів під час вивчення внутрішнього ринку споживчих товарів доцільно розглядати його на основі використання різних груп методів. Доведено, що важливою складовою вивчення та прогнозування внутрішнього ринку споживчих товарів є дослідження поведінки споживачів. Систематизовано сучасні наукові напрацювання та сформовано дві групи методів: традиційні та нетрадиційні для дослідження споживчої поведінки. Практична значущість результатів дослідження. На основі проведеної систематизації авторами сформовано рекомендації щодо застосування методів дослідження споживчої поведінки залежно від архетипу покупців.

Посилання

Мандзюк О. Державна стандартизація методів аналітичної діяльності. Підприємництво, господарство і право. 2018. № 2. С. 102–107.

Колісніченко П. А., Фільштейн Л. М. Методи та техніка наукових досліджень. Наука – виробництву: Матерiали конференцiї, 14 квіт. 2016 р. С. 47–48. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/55297008.pdf (дата звернення: 01.06.2022).

Попадинець Н. М. Методологічні засади дослідження внутрішнього ринку споживчих товарів. Український журнал прикладної економіки. 2020. Т. 5, № 3. С. 260–274.

Яхно Т. П. Методичні засади дослідження стану споживчого ринку в контексті оцінки розвитку національної економіки. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2019. № 2. С. 63–71.

Багорка М. О. Використання статистичних і економіко-математичних методів при розробці маркетингових стратегій. ХIX Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» ОНЕУ (17-18 травня 2021 р. м. Одеса). С. 397–399.

Важинський С. Е., Щербак Т. І. Методика та організація наукових досліджень : навч. посіб. Суми : СумДПУ ім. А. С. Макаренка, 2016. 260 с.

Барський Ю. М. Статистичний аналіз торговельних відносин регіонів України. Інвестиції: практика та досвід. 2015. № 6. С. 6–10.

Багорка М. О., Кадирус І. Г., Юрченко Н. І. Інструменти інтернет-маркетингу в період глобальної фінансової кризи: актуальність та ефективність. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Економіка і менеджмент». 2021. Вип. 49. С. 97–106.

Колесов О., Колесова Н. Сучасні підходи до проведення статистичного аналізу в маркетинговому управлінні регіональних економічних систем. Збірник наукових праць ВНАУ. Серія: економічні науки. 2010. № 3. С. 159–170.

Горященко Ю. Інформаційне забезпечення маркетинг-статистики інноваційних підприємств. Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2020. № 5. С. 207–213.

Афанасьєва О. П. Системний підхід до маркетингового дослідження регіонального товарного ринку м’яса та м’ясопродуктів. Маркетинг і менеджмент інновацій. 2014. № 2. С. 95–106.

Строцень Л. Якісні методи прогнозування попиту. Математичні методи, моделі та інформаційні технології в економіці. 2018. С. 113–118. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/54/14.pdf (дата звернення: 02.06.2022).

Березняк Н. Методичні підходи до побудови моделі кон’юнктурного дослідження, проведення аналізу і прогнозу ринкової кон’юнтури. Наука, технології, інновації. 2017. № 1. С. 39–45.

Кирилко Н., Бабич Ю. Новітні методи дослідження поведінки споживачів. Сучасні тренди поведінки споживачів товарів і послуг : Міжнар. науково-практ. конф., м. Рівне, 15–16 груд. 2017 р. Рівне, 2017. С. 160–162.

Тараненко А. О., Ковшова І. О. Дослідження споживчої поведінки при створенні бренду компанії. International scientific e-journal ΛΌГOΣ. ONLINE. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.09.25.html (дата звернення: 09.06.2022).

Семенда Д., Семенда О. Дослідження поведінки споживачів в сучасних ринкових умовах. Молодий вчений. 2018. № 1. С. 535–540.

Mandziuk O. (2018) Derzhavna standartyzatsiia metodiv analitychnoi diialnosti [State standardization of methods of analytical activity]. Entrepreneurship, economy and law, no 2, pp. 102–107. [in Ukrainian]

Kolisnichenko P. A. & Filshtein L. M. (2016) Metody ta tekhnika naukovykh doslidzhen [Methods and techniques of scientific research]. Science – production: Proceedings of the conference, April 14, pp. 47–48. URL: https://core.ac.uk/download/pdf/55297008.pdf (accessed 01.06.2022) [in Ukrainian]

Popadynets N. M. (2020) Metodolohichni zasady doslidzhennia vnutrishnoho rynku spozhyvchykh tovariv [Methodological bases of research of the internal market of consumer goods]. Ukrainian Journal of Applied Economics, vol. 5, no. 3, pp. 260–274. [in Ukrainian]

Iakhno T. P. (2019) Metodychni zasady doslidzhennia stanu spozhyvchoho rynku v konteksti otsinky rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Methodical bases of research of a condition of the consumer market in the context of an estimation of development of national economy]. Scientific Bulletin of Poltava University of Economics and Trade, no. 2, pp. 63–71. [in Ukrainian]

Bahorka M. O. (2021) Vykorystannia statystychnykh i ekonomiko-matematychnykh metodiv pry rozrobtsi marketynhovykh stratehii [The use of statistical and economic-mathematical methods in the development of marketing strategies]. XIX International Scientific and Practical Conference "Scientific Problems of Management at the macro, meso- and microeconomic Levels" ONEU (May 17-18, 2021, Odesa), pp. 397–399.

Vazhynskyi S. E. & Shcherbak T. I. (2016) Metodyka ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen. Methods and organization of scientific research: textbook. way. Sumy: Sumy State Pedagogical University named after A.S. Makarenko, 260 p. [in Ukrainian]

Barskyi Yu. M. (2015) Statystychnyi analiz torhovelnykh vidnosyn rehioniv Ukrainy [Statistical analysis of trade relations of the regions of Ukraine]. Investments: practice and experience, no. 6, pp. 6–10. [in Ukrainian]

Bahorka M. O., Kadyrus I. H. & Yurchenko N. I. (2021) Instrumenty internet-marketynhu v period hlobalnoi finansovoi kryzy: aktualnist ta efektyvnist [Internet marketing tools during the global financial crisis: relevance and effectiveness]. Scientific Bulletin of the International Humanities University. Economics and Management Series, no. 49, pp. 97–106. [in Ukrainian]

Kolesov O. & Kolesova N. (2010) Suchasni pidkhody do provedennia statystychnoho analizu v marketynhovomu upravlinni rehionalnykh ekonomichnykh system [Modern approaches to statistical analysis in marketing management of regional economic systems]. Collection of scientific works of VNAU. Series: economic sciences, no. 3, pp. 159–170. [in Ukrainian]

Horiashchenko Yu. (2020) Informatsiine zabezpechennia marketynh-statystyky innovatsiinykh pidpryiemstv [Information support of marketing statistics of innovative enterprises]. Central Ukrainian Scientific Bulletin. Economic sciences, no. 5, pp. 207–213. [in Ukrainian]

Afanasieva O. P. (2014) Systemnyi pidkhid do marketynhovoho doslidzhennia rehionalnoho tovarnoho rynku miasa ta miasoproduktiv [A systematic approach to marketing research of the regional commodity market of meat and meat products]. Marketing and innovation management, no. 2, pp. 95–106. [in Ukrainian]

Strotsen L. (2018) Yakisni metody prohnozuvannia popytu. Matematychni metody, modeli ta informatsiini tekhnolohii v ekonomitsi [Qualitative methods of demand forecasting]. Mathematical methods, models and information technologies in economics, pp. 113–118. URL: https://galicianvisnyk.tntu.edu.ua/pdf/54/14.pdf (accessed: 02.06.2022) [in Ukrainian]

Berezniak N. (2017) Metodychni pidkhody do pobudovy modeli koniunkturnoho doslidzhennia, provedennia analizu i prohnozu rynkovoi koniuntury [Methodical approaches to building a model of market research, analysis and forecast of market conditions]. Science, technology, innovation, no. 1, pp. 39–45. [in Ukrainian]

Kyrylko N. & Babych Yu. (2017) Novitni metody doslidzhennia povedinky spozhyvachiv [Current trends in consumer behavior of goods and services: International. scientific practice]. Conf., Rivne, December 15-16, pp. 160–162. [in Ukrainian]

Taranenko A. O. & Kovshova I. O. Doslidzhennia spozhyvchoi povedinky pry stvorenni brendu kompanii [Research of consumer behavior when creating a company brand. International scientific e-journal ΛΌГОΣ. ONLINE. URL: https://www.ukrlogos.in.ua/10.11232-2663-4139.09.25.html (accessed: 09.06.2022) [in Ukrainian]

Semenda D. & Semenda O. (2018) Doslidzhennia povedinky spozhyvachiv v suchasnykh rynkovykh umovakh [Research of consumer behavior in modern market conditions]. Young scientist, no. 1, pp. 535–540. [in Ukrainian]

Переглядів статті: 8
Завантажень PDF: 6
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Багорка, М. О., Кадирус, І. Г., & Юрченко, Н. І. (2022). МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО РИНКУ СПОЖИВАЧІВ ТА СПОЖИВЧОЇ ПОВЕДІНКИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 129-137. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-17