ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ

  • Н. С. Педченко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
  • Л. С. Франко Вищий навчальний заклад Укоопспілки «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Ключові слова: інтелектуальна власність, захист інтелектуальної власності, державна підтримка, інноваційна політика, інновації, інноваційний розвиток національної економіки

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні державної політики захисту інтелектуальної власності як інструменту стимулювання інноваційного розвитку національної економіки. Методика дослідження. У роботі проведено компаративний аналіз рівня захисту інтелектуальної власності України та зарубіжних країн. Результати. На основі аналізу місця України у рейтингах IP index (дослідження The U.S. Chamber of Commerce’s Global Innovation Policy Center) та IPRI index (дослідження Property Rights Alliance) виявлено ключові прогалини у державній підтримці захисту інтелектуальної власності в Україні. Практична значущість результатів дослідження. Результати кластеризації країн світу за індексами IP та IPRI дозволили окреслити альтернативні варіанти підвищення ефективності державної підтримки України щодо захисту інтелектуальної власності у напрямах гармонізації національного законодавства та процедур захисту інтелектуальної власності.

Посилання

Груба Г. І. Тенденції захисту інтелектуальної власності в Україні. Економіка та держава. 2011. № 8. С. 88–90.

Законодавство України. URL: https://zakon.rada.gov.ua/

Олефір А. Правове регулювання інтелектуальної власності й інноваційних відносин в угоді про асоціацію України та ЄС. Теорія і практика інтелектуальної власності. 2014. № 5. С. 79–94.

Паладій М. Інфраструктура системи державного управління сферою інтелектуальної власності: підхід до удосконалення. Науковий вісник «Демократичне врядування». 2011. № 7. URL: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik7/fail/paladij.pdf

Педченко Н. С., Стрілець В. Ю., Франко Л. С. Макроконкурентна парадигма інноваційного розвитку національної економіки. Наукові перспективи. 2022. № 1(19). С. 351–360.

Юринець З. В. Інноваційні стратегії в системі підвищення конкурентоспроможності економіки України : дис... докт. екон. наук : 08.00.03 / Львівський національний університет імені І. Франка. Львів, 2016. 519 с.

International IP index. Recovery through ingenuity. 2021. URL: https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2021/03/GIPC_IPIndex2021_FullReport_v3.pdf

International Property Rights Index 2021. URL: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/

Nemlioglu I. A Comparative Analysis of Intellectual Property Rights: A case of Developed versus Developing Countries. Procedia Computer Science. 2019. № 158. P. 988–998.

Hruba H. I. (2011) Tendentsii zakhystu intelektualnoi vlasnosti v Ukraini [Trends in the protection of intellectual property in Ukraine]. Ekonomika ta derzhava - Economy and state, 8, 88–90.

Zakonodavstvo Ukrainy [Legislation of Ukraine]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/

Olefir A. (2014) Pravove rehuliuvannia intelektualnoi vlasnosti y innovatsiinykh vidnosyn v uhodi pro asotsiatsiiu Ukrainy ta YeS [Legal regulation of intellectual property and innovation relations in the Association Agreement between Ukraine and the EU]. Teoriia i praktyka intelektualnoi vlasnosti – Theory and practice of intellectual property, 5, 79–94.

Paladii M. (2011) Infrastruktura systemy derzhavnoho upravlinnia sferoiu intelektualnoi vlasnosti: pidkhid do udoskonalennia [Theory and practice of intellectual property]. Naukovyi visnyk «Demokratychne vriaduvannia» – Scientific Bulletin "Democratic Governance". № 7. Available at: http://www.lvivacademy.com/vidavnitstvo_1/visnik7/fail/paladij.pdf

Pedchenko N. S., Strilets V. Yu., Franko L. S. (2022) Makrokonkurentna paradyhma innovatsiinoho rozvytku natsionalnoi ekonomiky [Macrocompetitive paradigm of innovative development of the national economy.]. Naukovi perspektyvy – Scientific perspectives, 1(19), 351–360.

Iurynets Z. V. (2016) Innovatsiini stratehii v systemi pidvyshchennia konkurentospromozhnosti ekonomiky Ukrainy [Innovative strategies in the system of increasing the competitiveness of the economy of Ukraine], Lviv, 519. [in Ukrainian]

International IP index. Recovery through ingenuity. 2021. Available at: https://www.theglobalipcenter.com/wp-content/uploads/2021/03/GIPC_IPIndex2021_FullReport_v3.pdf

International Property Rights Index 2021. Available at: https://www.internationalpropertyrightsindex.org/

Nemlioglu I. (2019) A Comparative Analysis of Intellectual Property Rights: A case of Developed versus Developing Countries. Procedia Computer Science, 158, 988–998.

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Педченко, Н. С., & Франко, Л. С. (2022). ДЕРЖАВНА ПОЛІТИКА ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ ЯК ІНСТРУМЕНТ СТИМУЛЮВАННЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ ЕКОНОМІКИ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 106-114. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-14
Розділ
ДЕМОГРАФІЯ, ЕКОНОМІКА ПРАЦІ, СОЦІАЛЬНА ЕКОНОМІКА І ПОЛІТИКА