ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

Ключові слова: інтернет-технології, реклама, маркетингові комунікації, інтернет-магазин, рекламна кампанія, Web-cepвep

Анотація

Мета статті полягає в обгрунтуванні підвищення ефективності рекламної діяльності фірми за рахунок використання інтернет технологій. Методика дослідження. Досягнення поставленої у статті мети здійснено за допомогою таких методів дослідження: логічного узагальнення, системного аналізу, аналітичного методу. Результати. Пропонується проведення рекламної кампанії на основі web-серверу, який є своєрідною платформою для розміщення рекламного web-сайту організації в Інтернет. Визначено, що зміст рекламного web-сайту залежить від цілей і завдань рекламної кампанії. Таким чином, алгоритм проведення рекламної кампанії в Інтернет на основі рекламного web-сайту враховує потреби цільового сегменту споживачів, динаміку попиту і ринкової кон'юнктури. Практична значущість результатів дослідження. Використання на практиці запропонованої моделі інтегрованих маркетингових комунікацій з використанням ресурсів та інструментів Інтернет допоможе підвищити ефективності комерційної діяльності організацій, збільшити обсяги продажів, розширити клієнтську базу відвідувачів.

Посилання

Андросов Н. Интернет-маркетинг на 100%. СПб. : Питер, 2012. 240 c.

Балабанова Л. В., Крутушкіна О. В. Стратегічне управління маркетинговими комунікаціями. Донецьк : Школа маркетинг. Менедж, 2012. 179 с.

Васильев Г. А., Поляков В. А. Рекламный маркетинг : Учебное пособие. Москва : НИЦ ИНФРА-М, 2015. 276 c.

Гросул В. А., Попова Л. О., Корженко К. А. Формування маркетингової конкурентної стратегії підприємств роздрібної торгівлі : монографія. Харків : ХДУХТ, 2012. 247 с.

Котлер Ф., Гари А. Основы маркетинга. Москва : Вильямс, 2016. 752 c.

Ковшова І. О., Вишемирський В. С. Маркетинговий менеджмент: теорія, методологія, практика : монографія. Київ, 2018. 515 с.

Окландер М. А. Маркетингові технології економічного зростання. Одеса : Астропринт, 2012. 375 с.

Перебийніс В. І., Трайно В. М. Маркетингове управління споживачами послуг : монографія. Полтава : ПУЕТ, 2015. 323 с.

Прийняття маркетингових рішень : монографія під ред. Пінчука Є. А. Херсон : Грінь Д. С., 2015. 288 с.

Розвиток маркетингу в умовах глобалізації: сучасні тенденції та перспективи: монографія / за ред. проф. Р. В. Федоровича. Тернопіль : Вид-во ТНТУ ім. Івана Пулюя, 2015. 419 с.

Смирнов А., Суздаль Ю. Лидовое побоище. Маркетинговые инструменты для продвижения бизнеса в Интернете. СПб. : ИГ Весь, 2015. 176 c.

Сухарев О. С. Функциональный интернет-маркетинг : монография Москва : КУРС, НИЦ ИНФРА-М, 2013. 352 c.

Androsov N. (2012) Ynternet-marketynh na 100% [100% Internet Marketing]ю SPb.: Pyter. [in Russian]

Balabanova L. V., Krutushkina O. V. (2012) Stratehichne upravlinnia marketynhovymy komunikatsiiamy. [Strategic management of marketing communications.] Donetsk: Shkola marketynh. Menedzh. [in Ukrainian]

Vasylev H. A., Poliakov V. A. (2015). Reklamnyi marketynh: Uchebnoe posobye. [Advertising Marketing: A Textbook]. Moskva: YNFRA-M. [in Russian]

Hrosul V. A., Popova L. O., Korzhenko K. A. (2012) Formuvannia marketynhovoi konkurentnoi stratehii pidpryiemstv rozdribnoi torhivli: monohrafiia [Formation of marketing competitive strategy of retail enterprises: monograph]. Kharkiv: KhDUKhT. [in Ukrainian]

Kotler F., Hary A. (2016) Osnovy marketynha [Basics of marketing]. Moskva: Vyliams. [in Russian]

Kovshova I. O., Vyshemyrskyi V. S. (2018) Marketynhovyi menedzhment: teoriia, metodolohiia, praktyka: monohrafiia [Marketing management: theory, methodology, practice: monograph]. Kyiv. [in Ukrainian]

Oklander M. A. (2012) Marketynhovi tekhnolohii ekonomichnoho zrostannia: monohrafiia [Marketing technologies of economic growth: monograph]. Odesa. [in Ukrainian]

Perebyinis V. I., Traino V. M. (2015) Marketynhove upravlinnia spozhyvachamy posluh: monohrafii. [Marketing management of consumers of services: monograph]. Poltava: PUET. [in Ukrainian]

Pinchuk Ye. A. (2015) Pryiniattia marketynhovykh rishen: monohrafiia [Marketing decisions: a monograph]. Kherson: Hrin D. S. [in Ukrainian]

Fedorovych R. V. (2015) Rozvytok marketynhu v umovakh hlobalizatsii: suchasni tendentsii ta perspektyvy: monohrafiia [Development of marketing in the context of globalization: current trends and prospects: a monograph]. Ternopil: Vyd-vo TNTU im. Ivana Puliuia. [in Ukrainian]

Smyrnov A., Suzdal Yu. (2015) Lydovoe poboyshche. Marketynhovye ynstrumenty dlia prodvyzhenyia byznesa v Ynternete [Ice battle. Marketing tools for online business promotion]. SPb. [in Russian]

Sukharev O. S. (2013) Funktsyonalnyi ynternet-marketynh: Monohrafyia [Functional Internet marketing: a monograph]. Moskva: KURS. [in Russian]

Переглядів статті: 1
Завантажень PDF: 0
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Подскребко, О. С., & Іванченко, Н. О. (2022). ІНТЕРНЕТ ТЕХНОЛОГІЇ У РЕКЛАМНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 100-105. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-13
Розділ
МАТЕМАТИЧНІ МЕТОДИ, МОДЕЛІ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ЕКОНОМІЦІ