ЦИФРОВИЙ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМ У СТАНОВЛЕННІ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ НАПІВПРОВІДНИКІВ

  • С. М. Петько Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана
Ключові слова: цифровий техноглобалізм, НДДКР, Індустрія 4:0, напівпровідники, ТНК, Республіка Корея, інформаційно-комунікаційні технології

Анотація

Мета статті полягає у дослідженні останніх трендів цифрового техноглобалізму, його еволюцію та вплив на становлення Республіки Корея в техноглобальному бізнес-середовищі. Методика дослідження. Досягнення поставленої мети було зроблено за допомогою таких методів дослідження: компаративного аналізу, наукової абстракції та аналітичного методу. Результати. Визначено, що завдяки техноглобалізму, транснаціоналізації економіки, інтернаціоналізації виробництва, участі в глобальному науково-технічному обміні, Урядовій фінансовій підтримці НДДКР, використанні технологій Індустрії 4:0 та динамічного розвитку новітньої індустрії ІКТ, Республіка Корея змогла посісти друге місце серед найбільших країн-виробників напівпровідникового продукту. Доведено, що завдяки зростаючого глобального попиту та високих доходів від продажів корпораціями «Samsung» та «SK Hynix», Уряд Республіки Кореї прагне виділити напівпровідникову продукцію, одну з пріоритетних експортних категорій, яка забезпечить країні довгострокове економічне зростання та конкурентоздатність на техноглобальному ринку. Практична значущість результатів дослідження. Практичний досвід у становленні південнокорейських ТНК на техноглобальних ринках та отримання надприбутків від експорту з високою доданою вартістю дозволить вітчизняному Уряду зрозуміти необхідність державної фінансової підтримки для високотехнологічних виробництв.

Посилання

Цифрова економіка: Вплив інформаційно-комунікаційних технологій на людський капітал та формування компетентностей майбутнього : монографія / Л. Л. Антонюк [та ін.] ; за ред. Антонюк Л., Ільницького Д., Севастюк А. Київ : КНЕУ, 2021. 337 с.

Бухт Р., Хикс Р. Определение, концепция и измерение цифровой экономики. Вестник международных организаций. 2018. Т. 13. № 2. С. 143–172. DOI: https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-02-07

Петько С. М. Актуальність вивчення південнокорейського «економічного дива» в українських закладах освіти / Українсько-корейська співпраця у сфері видання підручників : матеріали круглого столу (м. Київ, 28 жовтня 2021). Київ : Посольство Республіки Корея в Україні, 2021. С. 19−24.

Петько С. М. Глобалізація як основа світових інтеграційних процесів. Экономика. Финансы. Право: інформаційно-аналітичний журнал ; засн. Аудиторська фірма «Аналітик», Академія муніципального управління ; гол. ред. В. К. Присяжнюк. Київ, 2013. № 11/1. С. 22–24.

Петько С. М. Масштаби та організаційні виміри діяльності південнокорейських корпорацій в умовах їх цифрової трансформації. Інтелект ХХІ. 2021. № 5. С. 7−12.

Петько С. М. Механізми реалізації інвестиційних проектів в Південній Кореї та досвід для України. Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. 2020. № 2 (113). С. 34−38.

Петько С. М. Роль Південнокорейських урядових організацій у підтримці малого та середнього бізнесу. Науковий вісник УжНУ. Серія «Міжнародні економічні відносини та світове господарство». 2020. Вип. 29. С. 124−128.

Петько С. М. Транснаціональний компонент розвитку економіки Південної Кореї в умовах цифрової революції. «Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Серія: Економіка і управління». 2020. Том 31(70). № 3. Частина 1. С. 34−43.

Петько С. М. Тренди розвитку та обсяги ринку ІТ обладнання в Республіці Корея. Бізнес-нaвігатор. 2021. Вип. 6. (67). С. 25−31.

Ресурси та моделі глобального економічного розвитку : монографія / Д. Г. Лукʼяненко [та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка та А. М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2011. 703, [1] c.

Управління міжнародною конкурентоспроможністю в умовах глобалізації економічного розвитку : монографія: У 2 т. Т. І / Д. Г. Лукʼяненко [та ін.] ; за заг. ред. Д. Г. Лук’яненка, А. М. Поручника. Київ : КНЕУ, 2006. 816 с.

Черленяк І. І., Проскура В. Ф., Шелемба М. М. Технологічні виклики індустрії 4.0 та інструменти промислової політики: аналіз досвіду Південної Кореї. Науковий вісник Ужгородського університету. Серія Економіка. 2018. Вип. 2 (52). С. 144−156. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).144-156

Korea Invest. Industry Focus. Semiconductor market share. URL: https://www.investkorea.org/ik-en/bbs/i-308/detail.do?ntt_sn=490766 (accessed 11 May 2022)

Investing.com. Official Site. URL: https://www.investing.com/currencies/usd-krw-historical-data (accessed 22 May 2022)

Ministry of Economy and finance of Korea. URL: https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=4745 (accessed 31 May 2022)

Samsung market share. URL: https://www.sammobile.com/news/samsung-beats-intel-semiconductor-sales-massive-growth-2021/ (accessed 21 May 2022)

Statista. Official Site. URL: https://www.statista.com (accessed 28 May 2022)

Yen Nee Lee. The Japan-South Korea dispute could push up the price of your next smartphone. CNBC. Monday, July 22 2019. URL: https://www.cnbc.com/2019/07/23/japan-south-korea-dispute-impact-on-semiconductor-supply-chain-prices.html (accessed 31 May 2022)

World Bank. Official Site. URL: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KR (accessed 30 May 2022)

Antonyuk A. A. (2021) Tsyfrova ekonomika: Vplyv informatsiyno-komunikatsiynykh tekhnolohiy na lyudsʹkyy kapital ta formuvannya kompetentnostey maybutnʹoho: monohrafiya [Digital economy: Influence of information and communication technologies on human capital and the formation of future competencies] / L. L. Antonyuk [ta in.] ; Antonyuk L., Ilnytskoho D., Sevastyuk A. (Ed). Kyiv: KNEU. [in Ukrainian]

Bukht R., Khiks R. (2018) Opredeleniye, kontseptsiya i izmereniye tsifrovoy ekonomiki [Definition, concept and measurement of the digital economy]. Vestnik mezhdunarodnykh organizatsiy − Bulletin of international organizations, 13(2), 143–172. DOI: https://doi.org/10.17323/1996-7845-2018-02-07 [in Russian]

Petko S. M. (2021) Aktualnist vyvchennya pivdennokoreyskoho «ekonomichnoho dyva» v ukrayinskykh zakladakh osvity [The relevance of studying the South Korean "economic miracle" in Ukrainian educational institutions] / Ukrayinsko-koreyska spivpratsya u sferi vydannya pidruchnykiv : materialy kruhloho stolu (Kyyiv, 28 zhovtnya 2021). Kyiv : Posolstvo Respubliky Koreya v Ukrayini, pp. 19−24. [in Ukrainian]

Petko S. M. (2013) Hlobalizatsiya yak osnova svitovykh intehratsiynykh protsesiv. Ekonomyka. Fynansy. Pravo − Economics. Finance. Law: informatsiyno-analitychnyy zhurnal ; zasn. Audytorska firma «Analityk», Akademiya munitsypalnoho upravlinnya ; V. K. Prysyazhnyuk (Ed). Kyiv, 11/1, 22–24. [in Ukrainian]

Petko S. M. (2021) Masshtaby ta orhanizatsiyni vymiry diyanosti pivdennokoreyskykh korporatsiy v umovakh yikh tsyfrovoyi transformatsii [Scales and organizational measurement of South Korean corporations activity in the conditions of their digital transformation]. Intelekt XXI − Intellect ХХІ, 5, 14−21. [in Ukrainian]

Petko S. M (2020) Mekhanizmy realizatsiyi investytsiynykh proektiv v Pivdenniy Koreyi ta dosvid dlya Ukrayiny [Mechanisms of investment projects realization in South Korea and experience for Ukraine]. Derzhava ta rehiony − State and regions. Seriya: Ekonomika ta pidpryyemnytstvo, 2 (113), 32−38. [in Ukrainian]

Petko S. M. (2020) Rol pivdennokoreyskykh uryadovykh orhanizatsiy u pidtrymtsi maloho ta serednoho biznesu [Role of the South Korean government organizations in the small and medium business support]. Naukovyy visnyk UzhNU. Seriya «Mizhnarodni ekonomichni vidnosyny ta svitove hospodarstvo» − Scientific Bulletin of Uzhhorod National University. Series "International Economic Relations and the World Economy, 29, 124−128. [in Ukrainian]

Petko S. M. (2020) Transnatsionalnyy komponent rozvytku ekonomiky Pivdennoyi Koreyi v umovakh tsyfrovoyi revolyutsiyi [Transnational component of the South Korean economy development in the digital revolution conditions]. Vcheni zapysky TNU imeni V. I. Vernadskoho. Seriya: Ekonomika i upravlinnya − Scientific notes of TNU named after VI Vernadsky. Series: Economics and Management, 31 (70). Vol. 3. Part 1, pp. 34−43. [in Ukrainian]

Petko S. M. (2021) Trendy rozvytku ta obsyahy rynku IT obladnannya v Respublitsi Koreya [Trends of development and market volumes of the IT equipment market in the Republic of Korea]. Biznes−navihator – Business navigator, 6 (67), 25−31. [in Ukrainian]

Resursy ta modeli hlobalnoho ekonomichnoho rozvytku (2011) [Resources and models of global economic development] : monohrafiya / D. H. Lukyanenko [ta in.] ; za zah. red. D. H. Lukʺyanenka ta A. M. Poruchnyka (Ed.). Kyiv : KNEU, 703 p. [in Ukrainian]

Upravlinnya mizhnarodnoyu konkurentospromozhnistyu v umovakh hlobalizatsiyi ekonomichnoho rozvytku [Management of international competitiveness in the context of globalization of economic development] : monohrafiya (2006): U 2 t. Vol. I / D. H. Lukʼyanenko [ta in.] ; D. H. Lukyanenka, A. M. Poruchnyka (Ed.). Kyiv : KNEU. 816 p. [in Ukrainian]

Cherlenyak I. I., Proskura V. F., Shelemba M. M. (2018) Tekhnolohichni vyklyky industriyi 4.0 ta instrumenty promyslovoyi polityky: analiz dosvidu Pivdennoyi Koreyi [Technological challenges of industry 4.0 and tools of industrial policy: analysis of the experience of South Korea]. Naukovyy visnyk Uzhhorodskoho universytetu. Seriya Ekonomika − Scientific Bulletin of Uzhgorod University. Economics series. 2 (52), 144−156. DOI: https://doi.org/10.24144/2409-6857.2018.2(52).144-156 [in Ukrainian]

Korea Invest. Industry Focus. Semiconductor market share. Available at: https://www.investkorea.org/ik-en/bbs/i-308/detail.do?ntt_sn=490766 (accessed 21 May 2022)

Investing.com. Official Site. Available at: https://www.investing.com/currencies/usd-krw-historical-data (accessed 22 May 2022)

Ministry of Economy and finance of Korea. Available at: https://english.moef.go.kr/pc/selectTbPressCenterDtl.do?boardCd=N0001&seq=474516. Samsung market share. Official Site. Available at: https://www.sammobile.com/news/samsung-beats-intel-semiconductor-sales-massive-growth-2021/ (accessed 21 May 2022)

Statista. Official site. Available at: https://www.statista.com (accessed 28 May 2022)

Yen Nee Lee. The Japan-South Korea dispute could push up the price of your next smartphone. CNBC. Monday, July 22 2019. Available at: https://www.cnbc.com/2019/07/23/japan-south-korea-dispute-impact-on-semiconductor-supply-chain-prices.html (accessed 31 May 2022)

World Bank. Official Site. Available at: https://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=KR (accessed 30 May 2022)

Переглядів статті: 2
Завантажень PDF: 4
Опубліковано
2022-07-01
Як цитувати
Петько, С. М. (2022). ЦИФРОВИЙ ТЕХНОГЛОБАЛІЗМ У СТАНОВЛЕННІ РЕСПУБЛІКИ КОРЕЯ НА ГЛОБАЛЬНОМУ РИНКУ НАПІВПРОВІДНИКІВ. Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки», (1 (105), 91-99. https://doi.org/10.37734/2409-6873-2022-1-12
Розділ
СВІТОВЕ ГОСПОДАРСТВО І МІЖНАРОДНІ ЕКОНОМІЧНІ ВІДНОСИНИ